Európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím a európsky parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím

Európska komisia 6. septembra 2023 zverejnila návrh smernice, ktorou sa zavádza európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím, ako aj vylepšenie súčasného európskeho parkovacieho preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím. Ide o opatrenie dlhodobo presadzované hnutím ľudí so zdravotným postihnutím a o plnenie konkrétnej úlohy Európskej stratégie pre práva osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030 ako aj príspevok k vykonávaniu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorého signatárom je aj EÚ.

Oba preukazy budú uznávané v celej EÚ a uľahčia osobám so zdravotným postihnutím prístup k právu na voľný pohyb tým, že zabezpečia pri návšteve iného členského štátu EÚ, aby mali prístup k osobitným podmienkam, preferenčnému zaobchádzaniu a parkovacím právam na rovnakom základe ako občania navštívenej krajiny.

Európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím

Ak v zahraničí nie je osobe uznaný status osoby so zdravotným postihnutím, nemôže mať pri návšteve iných členských štátov EÚ prístup k osobitným podmienkam a preferenčnému zaobchádzaniu, ako je bezplatný alebo prednostný prístup, znížené poplatky a pod.

Na vyriešenie tohto problému Komisia navrhuje zavedenie štandardizovaného európskeho preukazu osoby so zdravotným postihnutím, ktorý bude slúžiť ako uznávaný dôkaz zdravotného postihnutia v celej EÚ. To znamená, že postupy posudzovania zdravotného postihnutia a rozhodovanie o tom, kto dostane preukaz, nebudú smernicou harmonizované, ale preukazy sa budú vydávať podľa vnútroštátnych pravidiel a postupov krajiny, v ktorej má občan trvalý pobyt. Ak je však osoba držiteľom európskeho preukazu, pri krátkodobej návšteve inej krajiny EÚ bude mať nárok na rovnaké zaobchádzanie ako osoba so zdravotným postihnutím navštívenej krajiny. Preukaz zaručí jeho držiteľovi rovnaký prístup k osobitným podmienkam a preferenčnému zaobchádzaniu vo verejných a súkromných službách, ako je doprava, kultúrne podujatia, múzeá, rekreačné a športové centrá alebo zábavné parky.

Preukaz osoby so zdravotným postihnutím však vylučuje čokoľvek, čo súvisí so sociálnym zabezpečením, sociálnou pomocou a inými na pobyte závislými sociálnymi dávkami. Osoby so zdravotným postihnutím budú stále čeliť medzere v poskytovaní životne dôležitých služieb, ako je osobná asistencia, prispôsobené bývanie, poskytovanie primeraných úprav, asistenčné zariadenia atď., keď sa dlhodobo presťahujú do iného členského štátu za prácou alebo štúdiom. Môžu stratiť nárok na dávky súvisiace so sociálnym zabezpečením vo svojej domovskej krajine a posúdenie v navštívenej krajine môže trvať i niekoľko mesiacov. Preto by bolo potrebné, aby európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím poskytoval dočasnú ochranu aj počas opätovného posudzovania zdravotného postihnutia v novej krajine.

Zlepšenie európskeho parkovacieho preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím

Pre mnohé osoby so zdravotným postihnutím zostáva súkromná automobilová doprava najlepšou alebo jedinou možnosťou cestovania, pričom je zabezpečená ich autonómia. Doteraz sa parkovacie preukazy vydávajú na základe odporúčania Európskej komisie a nie všetky národné verzie sú navzájom identické. Podľa navrhovanej smernice  bude mať európsky parkovací preukaz záväzný spoločný formát a bude uznávaný v celej EÚ. Navrhované vylepšenie súčasného parkovacieho preukazu poskytne osobám so zdravotným postihnutím prístup k rovnakým parkovacím právam, aké sú dostupné v inom členskom štáte.

Zabezpečenie dostupnosti preukazov

S cieľom podporiť jednoduché používanie a znížiť administratívnu záťaž bude navrhovaná smernica od členských štátov vyžadovať:

  • Poskytovať preukazy vo fyzickej aj digitálnej verzii.
  • Verejne sprístupniť podmienky a pravidlá vydávania alebo odoberania preukazov v prístupných formátoch.
  • Zabezpečiť, aby poskytovatelia služieb ponúkali informácie o osobitných podmienkach a preferenčnom zaobchádzaní pre osoby so zdravotným postihnutím v prístupných formátoch.

Európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím bude rešpektovať súkromie osoby a nebude obsahovať žiadne podrobné informácie o type alebo stupni zdravotného postihnutia.

Rozšírenie pôsobnosti smernice

Pôvodný návrh smernice zahŕňa len občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov ako potenciálnych držiteľov Európskeho preukazu osoby so zdravotným postihnutím a parkovacieho preukazu. 31. októbra 2023 zverejnila Európska komisia návrh smernice rozširujúcej pôvodnú smernicu aj na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú pobyt v EÚ a ich zdravotné postihnutie uznal členský štát, v ktorom majú trvalý pobyt.

Stanovisko Slovenskej republiky

Po vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania bolo riadne predbežné stanovisko zaslané Národnej rade Slovenskej republiky a bude slúžiť ako základná pozícia Slovenskej republiky na rokovaniach o danom právnom akte na všetkých pracovných úrovniach Rady EÚ. V stanovisku sa uvádza, že Slovenská republika podporuje a víta cieľ návrhu smernice a súhlasí s tým, že sú potrebné jasné a jednotné pravidlá na úrovni EÚ. Slovenská republika nemá výhrady k návrhu smernice. Jedinou pripomienkou v stanovisku je návrh na zváženie predĺženia transpozičnej lehoty z 18 na 24 mesiacov.

Rokovacia pozícia Rady EÚ

Rada sa už 27. novembra dohodla na svojej rokovacej pozícii k smernici, ktorá obsahuje najmä tieto stanoviská:

  • Členské štáty sa môžu rozhodnúť uplatňovať rovnaké opatrenia na pobyty dlhšie ako tri mesiace, a to aj v rámci programov mobility EÚ.
  • Členské štáty budú môcť vydávať dvojjazyčné preukazy s angličtinou aj so svojimi národnými jazykmi. Rada tiež dala členským štátom možnosť uviesť na preukazoch QR kód ako najúčinnejší a najjednoduchšie realizovateľný nástroj na predchádzanie podvodom.
  • Európsky parkovací preukaz nahradí všetky existujúce parkovacie preukazy pre cezhraničnú mobilitu do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti smernice. Parkovací preukaz sa bude vydávať vo fyzickej podobe. Vydávanie digitálneho európskeho parkovacieho preukazu bude pre členské štáty dobrovoľné.
  • Členské štáty aj Komisia budú zodpovedné za informovanie osôb so zdravotným postihnutím o európskom preukaze osoby so zdravotným postihnutím a európskom parkovacom preukaze pre osoby so zdravotným postihnutím, ako aj o osobitných podmienkach, ktoré sa im poskytujú.
  • Webová stránka EÚ bude poskytovať príslušné informácie o európskom preukaze osoby so zdravotným postihnutím a európskom parkovacom preukaze pre osoby so zdravotným postihnutím. Bude k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ a v prístupných formátoch.
  • Údaje obsiahnuté v digitálnom preukaze budú zašifrované a chránené proti neoprávnenému použitiu. Okrem toho sa z fyzického preukazu odstráni fotografia a podpis držiteľa preukazu.

Ďalšie kroky

Teraz sa čaká na stanovisko Európskeho parlamentu k smernici, ktoré by malo byť schválené začiatkom budúceho roka. Poznamenajme, že hlavnou spravodajkyňou je slovenská europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. Potom bude o návrhu Komisie rokovať Európsky parlament a Rada EÚ. Veríme, že legislatívny proces bude pokračovať tak rýchlo, aby bola smernica schválená Európskym parlamentom ešte pred budúcoročnými európskymi voľbami.

V návrhu smernice sa predpokladá, že po prijatí budú mať členské štáty 18 mesiacov na transpozíciu ustanovení smernice do vnútroštátneho práva.

Red.