Prísľub kandidátov vo voľbách do EP 2024: Budovanie inkluzívnej budúcnosti pre osoby so zdravotným postihnutím

Zaväzujem sa, že v prípade môjho zvolenia za poslanca Európskeho parlamentu budem presadzovať práva osôb so zdravotným postihnutím v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (CRPD) a budovať inkluzívnu budúcnosť pre osoby so zdravotným postihnutím v Európskej únii (EÚ).

Zaväzujem sa, že budem podporovať obnovenie medziskupiny Európskeho parlamentu pre osoby so zdravotným postihnutím (Disability Intergroup) a že sa stanem jej členom.

Zaväzujem sa, že budem spolupracovať s hnutím osôb so zdravotným postihnutím s cieľom zabezpečiť plnenie stratégie Európskej únie pre práva osôb so zdravotným postihnutím (European Union’s Strategy on the Rights of Persons with Disabilities) vrátane revízie, ktorá by zahŕňala nové hlavné iniciatívy a opatrenia na roky 2025 až 2030.

Zaväzujem sa tiež dosiahnuť ciele manifestu EDF k európskym voľbám 2024, najmä prostredníctvom:

  1. Podporou zmysluplnej účasti osôb so zdravotným postihnutím a ich reprezentatívnych organizácií na politickom a verejnom živote EÚ.
  2. Realizáciou Únie rovnosti pre osoby so zdravotným postihnutím: Únie, ktorej kompasom je Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a ktorá bojuje proti prierezovým formám diskriminácie na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.
  3. Zavedením politík a nového rozpočtu EÚ zameraných na podporu začlenenia a rovnakých príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života, ako aj ich nezávislého života v komunite.
  4. Prijatím ďalších právnych predpisov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím a realizáciu ich práv na voľný pohyb v EÚ.
  5. Posilnením ochrany osôb so zdravotným postihnutím v EÚ a mimo nej, a to aj prostredníctvom podpory EÚ, aby sa stala silnejším propagátorom vykonávania Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím na celom svete.

Týmto sa zaväzujem, že o ničom, čo sa týka osôb so zdravotným postihnutím, by sa nemalo rozhodovať bez osôb so zdravotným postihnutím.

Meno a priezvisko:
E-mail:
Krajina:
Strana:
Oficiálna webová stránka/ sociálne médiá:

Potvrdzujem, že som oficiálnym kandidátom vo voľbách do Európskeho parlamentu v júni 2024.

Podpísaný:

Podpísaný prísľub pošlite na adresu andre.felix@edf-feph.org.

Prísľub môžete podpísať aj on-line.