Zdravotne postihnutých nájdeme aj vo väzení

Ak si myslíte, že za múrmi väzníc nenájdete človeka so zdravotným postihnutím, tak sa mýlite. Medzi odsúdenými si svoj trest odpykáva aj táto skupina ľudí. Ich život vo väzení nie je o nič ľahší v porovnaní s ostatnými odsúdenými.

Aj keď nepoznáme počet väzňov so zdravotným postihnutím, slovenské väznice už prešli čiastočnou prípravou. Na Slovensku neexistuje konkrétne zariadenie určené pre zdravotne postihnutých. Ku každému obvinenému alebo odsúdenému zbor pristupuje individuálne, preto sa každý pred nástupom do výkonu trestu podrobí vstupnej lekárskej prehliadke. O tom, do ktorého ústavu bude odsúdený umiestnený, rozhoduje generálny riaditeľ podľa stupňa stráženia, dĺžky trestu, závažnosti trestnej činnosti, veku či zdravotného stavu odsúdeného.

Individuálny prístup a špeciálne opatrenia aj vo väzniciach

Ak zdravotný stav odsúdeného neumožňuje výkon trestu v štandardných podmienkach, lekár dá návrh na umiestnenie v oddiele odsúdených so zdravotným postihnutím. Na základe zisteného zdravotného stavu zariadenie uplatní špeciálne opatrenia a úľavy. „Zdravotné postihnutie nie je na Slovensku legislatívne stanovené, pričom môže ísť o akúkoľvek duševnú, telesnú, dočasnú, dlhodobú alebo trvalú poruchu či hendikep, ktorý osobám so zdravotným postihnutím bráni prispôsobovať sa bežným nárokom života,“ vysvetľuje Anna Ragasová, hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Na fotografii je silueta človeka sediaceho za mrežami
Za mrežami končia aj ľudia s hendikepom. Zdroj: pixabay

Bezbariérovosť vo väzniciach

Objekty a areály zboru sú z rôzneho obdobia a rozdielneho technického riešenia. V závislosti od doterajších možností sa podľa hovorkyne postupne realizovali opatrenia na odstránenie bariér pre potreby imobilných osôb, a to najmä vonkajšie rampy, prípadne úpravy výťahov. „Vo všetkých objektoch však z technického a historického hľadiska nie je možné vykonať potrebné opatrenia bez zásadných a nákladných úprav. Niekde sú úzke schodiská, priechody a v niektorých prípadoch nie je priestor na umiestnenie výťahov,“ dodáva Ragasová. V prípade nových rekonštrukcií a obnov budov sa podľa potreby realizujú bezbariérové vstupy a aj cely pre imobilné osoby.

Tri bezbariérové cely v Bratislave

Štát predsa len myslí na imobilných odsúdených. V Bratislave sa nachádzajú tri cely, ktoré sú bezbariérové a plne pripravené pre hendikepovaných ľudí. Ústav Bratislava disponuje aj ošetrovňami pre imobilné osoby, ktoré sú prispôsobené ich zdravotnému znevýhodneniu. Súčasťou sú zdravotné pomôcky a špecifické zariadenie cely pre skvalitnenie podmienok. „V roku 2022 bola vykonaná kompletná pasportizácia potrebných úprav pre zabezpečenie bezbariérových vstupov a ciel, na základe ktorej sa vytipovali možnosti riešenia, a to buď zabezpečením schodolezov alebo, ak to technické riešenie umožňuje, aj úpravou dispozícií objektov,“ konštatuje Anna Ragasová. Dodáva, že takéto úpravy boli zahrnuté aj do schválenej  Koncepcie väzenstva na roky 2022 – 2030.

Udržiavajú si pracovné návyky

Život vo väzení neznamená sedieť za mrežami a prečkávať celé dni rozprávajúc sa so spoluväzňami. Odsúdení počas dňa vykonávajú pracovnú činnosť, prípadne majú ďalšie aktivity, ktoré im pomáhajú udržiavať návyky ako v bežnom živote. „Napríklad v prípade ľahšieho zdravotného postihnutia je odsúdený zaradený do štandardného režimu medzi ostatných odsúdených. Čo sa týka pracovného zaradenia, odsúdené osoby so zdravotným postihnutím sa zaraďujú do práce len v prípade, ak vie ústav zabezpečiť takú pracovnú činnosť, ktorú pri danom obmedzení je možné vykonávať,“ konštatuje Ragasová. Väznica zaradí odsúdeného do bežnej pracovnej činnosti len s predchádzajúcim súhlasom lekára, ide o činnosti ako napríklad šitie, balenie, triedenie či montážne práce.

Tolerancia aj za mrežami

Aj v komunite ľudí vo výkone trestu odňatia slobody je potrebná inklúzia, tak ako v bežnej spoločnosti. Väzni tiež trávia spoločný voľný čas napríklad v posilňovni, knižnici, pri spoločenských hrách alebo počas vzdelávacích aktivít, ktoré im zabezpečuje personál. „Zamestnanci Zboru väzenskej a justičnej stráže vzdelávajú a vedú väzňov prostredníctvom rôznych aktivít, besied či individuálnych pohovorov k tolerantnému prístupu k odsúdeným so zdravotným postihnutím,“ hovorí Ragasová.

Na fotke sa nachádzajú väzni, ktorí zdobia vianočný stromček
V rámci vianočných príprav si aj väzni zdobia stromček. Zdroj: ZVJS

Štedrý deň za múrmi väznice

Vianoce, rovnako ako aj iné sviatky, trávia väzni so zdravotným postihnutím štandardne ako ostatní, sú zapájaní do naplánovaných aktivít kultúrno-osvetovej činnosti s prihliadnutím na ich zdravotné postihnutie. Medzi takéto aktivity patria napríklad vianočné besedy, prednášky či turnaje v spoločenských hrách. Aj ostatný Štedrý deň bol vo väzení iný ako ten bežný. Odsúdení majú v tento deň možnosť zúčastniť sa svätej omše a popoludní si spoločne sadnúť k štedrovečernému stolu, ktorý pozostáva z tradičných jedál ako ich poznáme doma. K sviatočnému stolu si však nemôžu sadnúť so svojimi najbližšími.

Zuzana Rojíková