Zo zasadnutia Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím

Dňa 29. júna 2018 sa uskutočnilo zasadnutie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „výbor“), ktoré viedol Branislav Ondruš, štátny tajomník MPSVR SR.

Na začiatku zasadnutia výboru vystúpil reprezentant skupiny organizácií osôb s telesným postihnutím Tibor Köböl, a ocenil spoluprácu MPSVR SR s občianskymi združeniami zastupujúcimi záujmy osôb so zdravotným postihnutím v rámci prípravy poslednej novely zákona  č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a pozitívne zhodnotil aj obsah schválených zmien vedúcich k zlepšeniu postavenia osôb so zdravotným postihnutím a ich rodín. Zároveň požiadal o zorganizovanie stretnutia predstaviteľov MPSVR SR a Ústredia práce so zástupcami organizácií osôb so zdravotným postihnutím, na ktorom by boli vysvetlené nejasnosti súvisiace s novelizáciou uvedeného zákona.

Výbor prerokoval a s pripomienkami odporučil Návrh na zriadenie pracovnej skupiny výboru k problematike zberu a vedenia štatistických údajov o počte osôb so zdravotným postihnutím v členení podľa druhu zdravotného postihnutia.

Výbor sa oboznámil S problematikou nedostupnosti vyhradených parkovacích miest pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pri niektorých zdravotníckych zariadeniach. V krátkodobom horizonte riešenia VOZP požiadal o pomoc komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím a odporučil ministerstvu zdravotníctva písomne vyzvať štatutárne orgány dotknutých zdravotníckych zariadení, aby prijali riešenia ústretové k osobám so zdravotným postihnutím. V záujme systematického riešenia výbor vyzve MDV SR na sprecizovanie súvisiacej právnej úpravy v legislatívnom návrhu pripravovaného stavebného zákona.

Členom výboru bola predstavená štúdia uskutočniteľnosti k projektovému zámeru zavedenia manažmentu inteligentného parkovania na parkovacích miestach vyhradených pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s názvom „eInklúzia prostredníctvom komplexného elektronického riešenia problematiky parkovania ťažko zdravotne postihnutých“. Na základe tejto prezentácie, ale aj predchádzajúcich stretnutí s predkladateľmi projektu, VOZP vyslovil podporu navrhovanému národnému projektu 

Výbor prerokoval II. Správu o plnení opatrení vyplývajúcich  z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 a návrh na jeho aktualizáciu, na ktorej príprave, pripomienkovaní v rámci MPK i na rozporových konaniach sa viacerí členovia výboru zúčastňovali. Výbor vzal správu na vedomie a odporučil vláde správu schváliť. Vláda správu schválila svojim uznesením 357/2018 zo dňa 22. 8. 2018.

Výbor vzal na vedomie informáciu MPSVR SR o nástrojoch a zámeroch na implementáciu opatrení odporúčaných Všeobecným komentárom Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím k čl. 19 „Nezávislý spôsob života a začlenenie do spoločnosti“ Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím a vyzval na podporu zvyšovania povedomia o obsahu všeobecného komentára k uvedenému článku.

 Výbor sa venoval dôvodom meškajúceho a predlžujúceho sa procesu deinštitucionalizácie, najmä dlhodobo odkladanému spusteniu Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov, čo mimoriadne sťažuje prípravu deinštitucionalizačných projektov a čerpanie plánovaných prostriedkov. Vypočul si informáciu MPSVR SR / OP ĽZ a MPRV SR / IROP o situácii implementácie  a o synergii v oblasti deinštitucionalizácie. Uvítal informáciu štátneho tajomníka MPSVR, že komplikácie brániace spusteniu uvedeného národného projektu už boli odstránené a že projekt bude spustený do cca dvoch týždňov. Napriek tomuto vyjadreniu, spustenie projektu ďalej meškalo. Preto sa MNO pôsobiace v oblasti deinštitucionalizácie obrátili otvoreným listom na predsedu vlády SR. Až 3. augusta 2018 riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Implementačná agentúra MPSVR SR.

Výbor si vypočul informáciu MDV SR o príprave nových stavebných zákonov (zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe) a ich príloh z hľadiska zabezpečenia bezbariérového používania stavieb a územia a univerzálneho designu. Členovia výboru zastupujúci osoby so zdravotným postihnutím  vyjadrili nespokojnosť so zastúpením len jednou osobou v pracovnej skupine na prípravu uvedených zákonov čo im znemožňuje primerane presadzovať a obhajovať ich oprávnené požiadavky. Preto výbor svojim uznesením 76/2018 vyzval MDV SR o rozšírenie pracovnej skupiny poverenej prípravou nových stavebných zákonov a súvisiacich vyhlášok o ďalších dvoch zástupcov komory mimovládnych organizácií Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím. MDV SR túto žiadosť do konca augusta neakceptovalo.

Výbor diskutoval aj o pripravovanej novele zákona č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách, ktorá sa týka zariadení starostlivosti pre deti do troch rokov veku v súvislosti s požiadavkou na ich debarierizáciu. Členovia rady vyjadrili podporu zachovaniu povinnosti debarierizácie uvedených zariadení.

Spracované podľa Záverov zo zasadnutia výboru 29. 6. 2018