Autorský zákon je doplnený o nové ustanovenia v prospech osôb so zdravotným postihnutím

Júnovou novelou bol Autorský zákon doplnený o  ustanovenia dôležité predovšetkým z hľadiska osôb so zdravotným postihnutím.

Spresnenie použitia zvukovej zložky audiovizuálneho diela

Zákon sa dopĺňa o možnosť samostatného použitia zvukovej zložky audiovizuálneho diela, či už obohatenej o audiokomentár alebo samostatne, pre potreby osôb so zdravotným postihnutím. Do výnimky sa pridáva možnosť odčleniť zvukovú zložku z audiovizuálneho diela bez súhlasu autora, avšak za predpokladu, že uvedené konanie sa uskutoční výhradne pre potreby osôb so zdravotným postihnutím a v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím.

Odčlenenú pôvodnú zvukovú zložku audiovizuálneho diela, celé audiovizuálne dielo s doplnenou zvukovou zložkou o slovné vyjadrenie obrazovej zložky (napr. doplnenie popisu deja a scén do zvukovej zložky – audiokomentár), ale aj takto doplnenú samostatnú zvukovú zložku možno následne použiť bez súhlasu autora vyhotovením rozmnoženiny, verejným vykonaním, verejným prenosom (napr. sprístupňovaním na internete), verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva alebo vypožičaním.

S doplnenou zvukovou zložkou potrebujú mať možnosť osoby so zdravotným postihnutím alebo napr. právnické osoby poskytujúce služby pre osoby so zdravotným postihnutím nakladať. Pri všetkých použitiach sa samozrejme musia súčasne zachovať vyššie uvedené podmienky, t.j. použitie sa uskutoční výhradne pre potreby osôb so zdravotným postihnutím v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím a účel tohto použitia nesmie byť priamo ani nepriamo obchodný.

Presné znenie príslušného ustanovenia je nasledovné:

„(2) Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora a výhradne pre potreby osôb so zdravotným postihnutím v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím doplní do audiovizuálneho diela slovné vyjadrenie obrazovej zložky tohto diela alebo z audiovizuálneho diela odčlení jeho zvukovú zložku. Na použitie zvukovej zložky audiovizuálneho diela, na použitie audiovizuálneho diela doplneného o slovné vyjadrenie jeho obrazovej zložky alebo na použitie zvukovej zložky takto doplneného audiovizuálneho diela sa vzťahuje výnimka o použití diela pre potreby osôb so zdravotným postihnutím.“

Stručne povedané, Autorský zákon neporuší ten, kto bude rozširovať výhradne pre osoby so zdravotným postihnutím, u ktorých je to  odôvodnené druhom ich zdravotného postihnutia, zvukovú zložku audiovizuálneho diela, audiovizuálne dielo doplnené o slovné vyjadrenie jeho obrazovej zložky (audiokomentár) alebo zvukovú zložku audiovizuálneho diela doplnenú o audiokomentár. 

Transpozícia smernice EÚ o použití diela pre vybrané skupiny zdravotne postihnutých osôb

Zákonom sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1564 o určitých povolených spôsoboch použitia určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania. Smernica vychádza priamo z Marakéšskej zmluvy o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania (ďalej len „Marakéšska zmluva“) prijatej Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO). Cieľom právnej úpravy je zabezpečiť základný právny rámec, ktorým sa zlepší dostupnosť diel (kníh, novín, časopisov, audiokníh atď.) v prístupných formátoch pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania. Na tento účel sa zavádza nová zákonná výnimka z autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom, ktorú môžu využívať jednak osoby definované ako osoby s poruchami čítania, ale aj organizácie alebo inštitúcie starajúce sa o napĺňanie ich potrieb bez dosahovania majetkového prospechu – poskytovatelia služieb pre osoby s poruchou čítania. V takýchto prípadoch nie je potrebné získať predchádzajúci súhlas nositeľa práv na určité autorskoprávne spôsoby použitia diel a ich rozmnoženín v prístupných formátoch. Rozsah diel je z definičného hľadiska obmedzený iba na slovesné diela v rôznej forme, vrátane zvukových záznamov a na hudobné diela v písomnej forme.

Zákon súčasne reguluje obeh a výmenu rozmnoženín diel v prístupných formátoch na vnútornom trhu Európskej únie  a aj na medzinárodnej úrovni. Ide predovšetkým o výmenu a obeh rozmnoženín diel v prístupnom formáte medzi poskytovateľmi služieb pre osoby s poruchou čítania so sídlom na území Slovenskej republiky a poskytovateľmi služieb pre osoby s poruchou čítania v ďalších členských štátoch EÚ alebo poskytovateľmi služieb pre osoby s poruchou čítania v tretích štátoch, ktoré sú zmluvnou stranou Marakéšskej zmluvy.

Zároveň sa však chránia práva nositeľov práv, aby sa pri vyhotovovaní rozmnoženín diel v prístupnom formáte zasahovalo do diel iba v odôvodnenom rozsahu a upravujú sa aj povinnosti poskytovateľov služieb pre osoby s poruchami čítania, ktoré musia splniť, ak chcú používať diela a rozmnoženiny v prístupných formátoch, ako aj realizovať cezhraničné výmeny.

Použitie diela pre potreby osôb s poruchou čítania

Do autorského práva nezasahuje

  1. osoba, ktorá je v dôsledku svojho zdravotného postihnutia nevidiaca alebo má poruchu zrakového alebo iného vnímania textu, ktorá jej neumožňuje čítať alebo inak vnímať text v rovnakej miere ako osobe bez takéhoto postihnutia, alebo trpí fyzickým postihnutím, ktoré jej neumožňuje manipulovať s textom v tlačenej forme tak, aby mohla zamerať svoj zrak na text v rozsahu, ktorý je bežne potrebný na čítanie (ďalej len „osoba s poruchou čítania“), a ktorá bez súhlasu autora použije dielo vyhotovením rozmnoženiny v prístupnom formáte pre svoju potrebu alebo
  2. škola, knižnica, archív alebo iná právnická osoba poskytujúca podobné služby osobám s poruchou čítania ako jednu zo svojich činností (ďalej len „poskytovateľ služieb pre osoby s poruchou čítania“), pri ktorej nedochádza k priamemu alebo nepriamemu majetkovému prospechu, ktorá bez súhlasu autora použije dielo vyhotovením rozmnoženiny v prístupnom formáte alebo rozmnoženinu diela v prístupnom formáte použije verejným prenosom, alebo verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva, alebo vypožičaním, ak sa takéto použitie uskutočňuje výhradne pre potreby osôb s poruchou čítania z členského štátu alebo z tretieho štátu, ktorý je zmluvnou stranou Marakéšskej zmluvy, alebo medzi dvomi alebo viacerými poskytovateľmi služieb pre osoby s poruchou čítania vrátane poskytovateľa služieb pre osoby s poruchou čítania z členského štátu alebo z tretieho štátu, ktorý je zmluvnou stranou Marakéšskej zmluvy.

Dielom sa rozumie hudobné dielo vyjadrené v písomnej forme alebo slovesné dielo, ktoré je zverejnené ako kniha, odborný časopis, noviny, zábavný časopis alebo iný písomný materiál, alebo zvukový záznam vrátane súvisiacich ilustrácií.

Osoby s poruchou čítania

Osoby s poruchou čítania, ale aj fyzické osoby, ktoré konajú v ich mene (napr. rodičia detí alebo ustanovení opatrovníci), nepotrebujú získať súhlas autora diela na vyhotovenie rozmnoženiny diela v prístupnom formáte výlučne pre vlastnú potrebu osoby s poruchou čítania.

K dielu, z ktorého si chcú vyhotoviť rozmnoženinu v prístupnom formáte, sa však musia dostať legálne, t.j. musí pochádzať z legálneho zdroja, napr. byť kúpené alebo vypožičané. Takto vyhotovená rozmnoženina zároveň musí byť určená na výlučné použitie pre osoby s poruchami čítania. Osoba s poruchou čítania nesmie takto získanú rozmnoženinu diela poskytovať iným osobám s poruchou čítania nielen do členských štátov Európskej únie alebo do štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Marakéšskej zmluvy, ale ani osobám s poruchou čítania na Slovensku.

Poskytovatelia služieb pre osoby s poruchou čítania

Poskytovatelia služieb pre osoby s poruchou čítania môžu bez súhlasu autora a bezodplatne z diela vyhotoviť rozmnoženinu v prístupnom formáte a následne rozmnoženinu v prístupnom formáte verejne prenášať (napr. sprístupniť na internete), verejne rozširovať prevodom vlastníckeho práva (napr. predávať, darovať) alebo vypožičať.

Účelom všetkých použití musí byť, že konkrétne použitie sa uskutočňuje výhradne pre potreby osôb s poruchou čítania v rámci Slovenskej republiky, iného členského štátu EÚ alebo tretieho štátu, ktorý je zmluvnou stranou Marakéšskej zmluvy. Poskytovateľom služieb pre osoby s poruchou čítania je taktiež umožnená cezhraničná výmena, čiže najmä dovoz a vývoz rozmnoženiny v prístupnom formáte. K výmene môže dochádzať medzi poskytovateľom služieb pre osoby s poruchou čítania so sídlom na území SR a poskytovateľom služieb pre osoby s poruchou čítania z iného členského štátu EÚ alebo z tretieho štátu za predpokladu, že tento štát je zmluvnou stranou Marakéšskej zmluvy. Podotýkam, že aby poskytovatelia služieb pre osoby s poruchou čítania mohli vykonávať vyššie uvedené činnosti, musia spĺňať pomerne náročné kritériá v zákone definované.

Milan Měchura