Uchádzač o zamestnanie ako osobný asistent

V súvislosti so zvýšením hodinovej sadzby za výkon činnosti osobnej asistencie a zvýšením sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, obe zmeny účinné od 1. júla 2018, sa mení i počet hodín osobnej asistencie, ktoré môže pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím mesačne vykonať osobný asistent, ktorý je evidovaný na úrade práce, soc. vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie.

Uchádzač o zamestnanie môže vykonávať osobnú asistenciu, ak mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny.

S ohľadom na výšku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu 205,07 eura a  odmenu za výkon osobnej asistencie vo výške 3,82 eura/hod. bude môcť uchádzač o zamestnanie ako osobný asistent vykonávať činnosť osobnej asistencie od 1. júla 2018 maximálne v rozsahu 53,5 hodín mesačne.

Pri vykázaní vyššieho mesačného rozsahu osobnej asistencie bude vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie.   

Milan Měchura