Zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť

Opakovane sa v praxi pri poradenstve stretávame s problematikou zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, najmä v súvislosti so znížením peňažného príspevku na osobnú asistenciu a peňažného príspevku na opatrovanie jeho poberateľom a s požiadavkou zlúčenia tohto príspevku s poberaným dôchodkom.

Zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť sa priznávalo podľa § 70 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení nasledovne:

„Ak je dôchodca trvale taký bezvládny, že potrebuje, aby ho ošetrovala a obsluhovala iná osoba, zvyšuje sa mu dôchodok, prípadne úhrn dôchodkov pri

  1. čiastočnej bezvládnosti o 300 Sk mesačne,
  2. prevažnej bezvládnosti o 500 Sk mesačne,
  3. úplnej bezvládnosti o 700 Sk mesačne.“

Od 1. januára 2009 ide o sumy 10,00 eur, resp. 16,60 eura, resp. 23,30 eura.

Nárok na zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť mohol vzniknúť len do 31. decembra 2000.

Zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť priznané podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2000 sa od 1. januára 2001 vypláca za podmienok ustanovených právnymi predpismi účinnými do 31. decembra 2000. To mimo iného v praxi znamená, že ak u poberateľa zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť dôjde k zmene stupňa bezvládnosti, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť môže byť odňaté, znížené, ale i zvýšené.

Z citácie zo zákona i zo samotného názvu príspevku je zrejmé, že príspevok pre bezvládnosť sa priznával pri splnení podmienok k priznanému a vyplácanému dôchodku. Jeho výška bola stanovená pevnou sumou, v poslednom období to boli sumy uvedené vyššie. Zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť nepodliehalo valorizácii.

V súvislosti so zaradením peňažného príspevku na osobnú asistenciu a peňažného príspevku za opatrovanie do zákona o sociálnej pomoci bolo priznávanie zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť zrušené k 1. januáru 2001. Vypláca sa len tým osobám, ktorým bolo pred rokom 2001 priznané, čo bolo prevzaté i do zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Návrh, aby bolo zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť zlúčené s vyplácaným dôchodkom, ministerstvo práce v roku 2003 neakceptovalo. Pretože účel poskytovania zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť sa prekrýva s účelom poskytovania príspevku na osobnú asistenciu a príspevku za / na opatrovanie, priznaná výška peňažného príspevku na osobnú asistenciu a priznaná výška peňažného príspevku za / na opatrovanie pre osoby v produktívnom veku sa znižuje o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť vyplatenú za celý kalendárny rok.

Krátenie príspevku na osobnú asistenciu o príspevok pre bezvládnosť treba chápať ako historický dôsledok. Po zavedení osobnej asistencie prestal byť priznávaný príspevok pre bezvládnosť, pretože by išlo o priznávanie dvoch dávok na ten istý účel. Osobám, ktorým dovtedy bol vyplácaný príspevok pre bezvládnosť bola jeho výplata ponechaná a vypláca sa naďalej spolu s invalidným dôchodkom alebo so starobným dôchodkom, nie však ako ich súčasť. Ide o dodržanie zásady, podľa ktorej  nová legislatívna úprava nemôže zrušiť benefity, na ktoré vznikol nárok podľa predchádzajúcej legislatívnej úpravy. Tak bola ponechaná výplata príspevku pre bezvládnosť aj tým osobám, ktorým nevznikol nárok na príspevok na osobnú asistenciu. Osobám, ktorým je vyplácaný príspevok na osobnú asistenciu sa jeho celoročný objem kráti o hodnotu príspevku pre bezvládnosť, ktorá je im v danom roku vyplatená. Tento spôsob je interpretovaný ako benefit pre osoby poberajúce príspevok pre bezvládnosť z minulosti a zároveň ako zabránenie duplicitnému financovaniu toho istého účelu. Pri rozhodovaní o príspevku na osobnú asistenciu, o jeho výške alebo jej zmene, sa neberie do úvahy či žiadateľ poberá príspevok pre bezvládnosť z minulosti. Poberateľ príspevku pre bezvládnosť z minulosti musí rátať s krátením príspevku na osobnú asistenciu a podľa toho si rozložiť čerpanie osobnej asistencie. Najpravdepodobnejším dôsledkom naliehania na zrušenie krátenia rozsahu príspevku na osobnú asistenciu o z minulosti priznaný príspevok pre bezvládnosť by bolo zrušenie vyplácania príspevku pre bezvládnosť všetkým jeho poberateľom, teda aj tým, ktorí nepoberajú príspevok na osobnú asistenciu. Rovnako to platí i pri poberaní peňažného príspevku na opatrovanie.

Milan Měchura