Vysoké politické fórum o udržateľnom rozvoji

Vysoké politické fórum o udržateľnom rozvoji (The High-level Political Forum on Sustainable Development – HLPF) sa konalo v sídle OSN v New Yorku od 9. do 18. júla 2018 na tému „transformácia na udržateľné a odolné spoločnosti“.

Fórum bolo založené, aby umožnilo vládam, občianskej spoločnosti a podnikateľskej sfére spoločne monitorovať, sledovať a dosahovať ciele udržateľného rozvoja.

Stretnutia sú organizované pod patronátom Ekonomického a sociálneho výboru OSN (UN Economic and Social Council – ECOSOC).

Účastníci fóra

Na fóre vystúpilo 46 členských štátov so svojimi dobrovoľnými správami. Medzi nimi bolo týchto 14 európskych krajín: Albánsko, Andora, Arménsko, Grécko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko a Švajčiarsko.

Takmer 40 z nich, vrátane Slovenska,  sa vo svojich vystúpeniach zmienilo o zdravotnom postihnutí.

Otváracie zasadnutie

Na otváracom zasadnutí, špeciálna vyslankyňa generálneho tajomníka OSN pre zdravotné postihnutie a prístupnosť, María Soledad Cisternas Reyes zdôraznila, že Agenda 2030 je výkonný nástroj na to, aby „nezostal nikto stranou” a zdôraznila potrebu zvýšiť finančnú podporu špeciálne vo verejnom a privátnom sektore na uskutočnenie transformačných zmien.

Vyslankyňa sa venovala kritickej úlohe, ktorú môže pre uplatnenie základných práv ľudí so zdravotným postihnutím hrať privátny sektor prostredníctvom podpory udržateľného rozvoja, ľudských práv, uplatňovania univerzálneho navrhovania a sprístupňovania informácií a technológií ľuďom so zdravotným postihnutím. Tiež zdôraznila potrebu kvalitných a spoľahlivých údajov disagregovaných podľa zdravotného postihnutia.

Prezentácia Slovenska

Obsahom slovenskej dobrovoľnej správy bol zámer ako chce vláda implementovať Agendu 2030.

Udržateľný rozvoj je našou povinnosťou voči budúcim generáciám. Slovensko prispieva k udržateľnému rozvoju doma i v zahraničí prostredníctvom týchto troch hlavných princípov implementácie:

  1. Udržateľný rozvoj musí byť základom všetkých verejných politík.
    Slovensko je rozhodnuté implementovať Agendu 2030 jej integrovaním do všetkých verejných politík na všetkých úrovniach. Na naplnenie tejto ambície Slovensko zvolilo Agendu 2030 ako základ svojho strategického vládneho rámca.
  2. Individuálna angažovanosť a zapojenie všetkých generácií sú nevyhnutné.
    Oddanosť Slovenska Agende ako krajiny je nutná, ale nie postačujúca na dosiahnutie udržateľného rozvoja. Úsilie musí byť zdieľané všetkými ženami  i mužmi, mladými i starými . členmi spoločnosti
  3. Partnerstvo je podstatné pre nájdenie udržateľného riešenia.
    Slovenská vláda uznáva dôležitosť synergie medzi rôznymi skupinami zainteresovaných aktérov Pre posilnenie kapacít a zdrojov pre implementáciu Agendy a je rozhodnutá udržiavať podporné prostredie pre partnerstvo.

 V dobrovoľnej správe Slovensko predstavilo svojich šesť národných priorít implementácie Agendy 2030 ako jeho na mieru šitú cestu k odolnejšej a udržateľnejšej spoločnosti.

Ako uviedol vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši. “Pre dosahovanie rozvojových cieľov je dôležité dobrovoľné nezištné zapojenie každého jednotlivca, preto naše národné priority predstavím v OSN spolu s troma výnimočnými osobnosťami. … „Národné priority Slovenska vychádzajú zo sedemnástich cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Vypracovali sme ich v spolupráci s predstaviteľmi samospráv, akademického, súkromného aj neziskového sektora v participatívnom procese. Nebudem ich predstavovať sám, uvedú ich traja ambasádori – ľudia, ktorých spája nezištná dobrovoľnícka činnosť. Prial by som si, aby sa dobrovoľníci stali vzorom pre všetkých, lebo práve odhodlanie aktívne pomáhať druhým a meniť svoje okolie k lepšiemu je to, čo nás môže priviesť k dosahovaniu šľachetných ideálov a cieľov,“ dodal R. Raši s tým, že traja ambasádori boli vybraní aj na základe generačného princípu.

Národné priority „Vzdelanie pre dôstojný život“ a „Znižovanie chudoby a sociálna inklúzia“ predstavil stredoškolák Daniel Bunda, nadaný a úspešný Róm, ktorý je aktívnym dobrovoľníkom v oblasti zážitkového vzdelávania v neziskovej organizácii Eduma.

Ambasádorkou priorít „Smerovanie k znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike pri demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí“  a „Udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy“ bola Ivana Maleš, riaditeľka o. z. Inštitút cirkulárnej ekonomiky.

Predstaviteľom staršej generácie a priorít „Dobré zdravie“ a „Právny štát, demokracia a bezpečnosť“ bol lekár, dlhoročný humanitárny pracovník, rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a Dobrovoľník roka 2017 Vladimír Krčméry.

Ako ďalší krok bol predstavený zámer integrovať priority do Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030, ako aj do sektorových politík a investičných plánov, aby bol zabezpečený kompletný vládny prístup a primerané financovanie. Tiež bola zdôraznená potreba kontinuity pre úspešnú implementáciu Agendy 2030  Za týmto účelom a na podporu stability na ceste k udržateľnosti sa ráta s intenzívnejším zapojením slovenského parlamentu a s posilnením partnerstva s mimovládnym sektorom.

Osoby so zdravotným postihnutím

V tomto roku viac ako 30 osôb so zdravotným postihnutím a ich obhajcov reprezentovalo na fóre skupinu zainteresovaných aktérov z celého sveta! Medzi nimi boli aj zástupcovia EDF, ktorí  sa zúčastnili na stretnutiach s prezentáciami dobrovoľných národných správ, predniesli aj svoje príspevky na fóre, Zúčastnili sa na bilaterálnych rokovaniach s členskými štátmi a agentúrami OSN.

EDF spolu s ďalšími zainteresovanými aktérmi zorganizovalo v stredu 11. júla paralelné podujatie s názvom „Cieľ 11: Inklúzia ľudí so zdravotným postihnutím  do spoločnosti”.

Počas tejto udalosti bolo prezentované stanovisko EDF k cieľu 11 s názvom „Za inkluzívne mestá: Zmeniť cieľ 11 udržateľného rozvoja na realitu v Európe“ (podrobnejšie v samostatnom článku).

Nový krok k silnejšej spolupráci medzi Ekonomickou komisiou OSN pre Európu a občianskou spoločnosťou

12.  júla  2018 sa uskutočnilo stretnutie medzi  Oľgou Algayerovou (Slovensko), generálnou tajomníčkou Ekonomickej komisie  OSN pre Európu (UN Economic Commission for Europe  – ECE) a ECE regionálnym mechanizmom občianskej spoločnosti (ECE Regional Civil Society Mechanism – RCEM). EDF je aktívnym členom RCEM, kde koordinuje skupinu organizácií osôb so zdravotným postihnutím. Na stretnutí s Oľgou algayerovou sa zúčastnila aj Monika Linn, vedúca oddelenia pre udržateľný rozvoj a rodovú rovnosť v úrade generálnej tajomníčky ECE

O. Algayerová a M. Linn sa zaujímali o pokrok, ktorý sme dosiahli pri organizovaní sa ako silnej a koordinovanej platformy občianskej spoločnosti s cieľom,  aby boli začlenené všetky hlasy do regionálnych procesov súvisiacich s udržateľným rozvojom.

O. Algayerová informovala, že budúce európske regionálne fórum sa uskutoční vo štvrtok 21. a v piatok 22. marca 2019. Regionálne fórum bude najpravdepodobnejšie zamerané na vzájomnú výmenu skúseností a vzdelávanie.

Bola dohovorená spolupráca RCEM na príprave programu, organizovaní paralelných podujatí a zaradení prezentácií jej členov do programu. Tiež bola zdôraznená potreba zaručiť plnú prístupnosť podujatia, čo sa na poslednom podujatí nepodarilo uspokojivo zabezpečiť.

-red-