Anketa pri príležitosti 20. výročia vzniku našej organizácie

Pri príležitosti 20. výročia založenia Slovenského fóra osôb so zdravotným postihnutím (SFOZP), ktorého pôvodný názov bol Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP) sme sa obrátili na členské organizácie so štyrmi otázkami, ktoré nájdete nižšie. Odpovedalo týchto 7 organizácií, z ktorých 5 je zakladajúcich:

  • AMS – Asociácia marfanovho syndrómu (Alžbeta Lukovičová)
  • ANEPS – Asociácia nepočujúcich Slovenska (Jana Filipová)
  • OMD – Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR (Andrea Madunová)
  • SZTP – Slovenský zväz telesne postihnutých (Monika Vráblová)
  • ÚNSS – Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (Branislav Mamojka)
  • ZPMP v SR – Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (Iveta Mišová)
  • ZRHSD – Združenie rodičov hluchoslepých detí (Peter Fašung)

Odpoveď, ktorú zaslalo ZPMP v SR, je natoľko komplexná, že sme sa rozhodli zverejniť ju v plnom znení v samostatnom článku. Výber podstatných častí z odpovedí zostávajúcich šiestich organizácií uvádzame na nasledujúcich riadkoch.

Otázka č. 1: Boli ste zakladajúcou organizáciou NROZP alebo kedy ste sa prvýkrát dostali do kontaktu s NROZP a ako ste na jej vznik/ existenciu reagovali?

ÚNSS: Pociťovali sme potrebu organizácie, ktorá by presadzovala a obhajovala spoločné práva a záujmy organizácií osôb so zdravotným postihnutím a ich členov a tak sme sa podieľali na založení NROZP. Hneď prvé mesiace jej existencie nám potvrdili správnosť tohto kroku.

ZRHSD: Naše združenie sa stalo členom o niekoľko rokov neskôr. Už vtedy sme vnímali NROZP ako organizáciu, ktorá bude zastupovať občanov so zdravotným postihnutím pri legislatívnej tvorbe.

Otázka č. 2: Počas 20-ročnej existencie našej organizácie ste s ňou určite zažili mnoho situácií. Podeľte sa s nami o niektoré pre vás významnejšie alebo aspoň s jednou povzbudzujúcou či veselšou a s jednou, ktorá vás sklamala alebo zarmútila.

AMS: Boli sme veľmi potešení, že hneď v prvom roku nášho členstva v NROZP predseda NROZP pán Branislav Mamojka prijal naše pozvanie a zúčastnil sa nášho stretnutia asociácie spojeného s odborným programom a účasťou popredných kardiológov a genetikov. Jeho prítomnosť dodala nášmu stretnutiu vysoký kredit a naši členovia získali dobrý pocit a istotu, že za nami stojí silná pacientska organizácia. Zo strany NROZP to bol prejav otvorenej náruče, podpory a skutočného prijatia do NROZP.

Za veľmi pozitívny hodnotím fakt, že NROZP sa rovnako venuje a zastupuje každú členskú organizáciu bez rozdielu. Mrzí nás a považujeme to za veľký nedostatok štátnych orgánov, že finančne nepodporujú NROZP systematicky a dostatočne. Viem si predstaviť, že činnosť tejto strešnej organizácie s pravidelnou finančnou podporou by bola aktívnejšia, prospešnejšia pre osoby so zdravotným postihnutím. Iste má ešte rezervy, ktoré sú utlmené nedostatkom financií.

ANEPS: Spoločnými silami sme dosiahli viac pre ZP, vzájomne sme sa vždy podporovali… Sami sluchovo postihnutí by sme toľko nedosiahli. Spoločne sme sa dohodli na petícii i na demonštrácii. Prispeli sme k ratifikácii Dohovoru, podieľali sme sa na tvorbe zákonov 447/ 2008 a 448 / 2008. Keď nám niečo nevyšlo, bojovalo sa ďalej. U nás to bolo zložitejšie aj v tom, že naša skupina ľudí je odkázaná na slovenský posunkový jazyk a tlmočníkov, ten komunikačný problém je tu stále. Tak ako aj my, členské organizácie, sa boríme s nedostatkom služieb a financií, tak isto je smutné, že ani spoločnými silami sa nám nepodarilo presvedčiť štát, poslancov, aby finančne stabilizovali organizácie, ktoré pracujú nezištne pre zraniteľných ľudí.

Za sluchovo znevýhodnených chceme veľmi pekne poďakovať za podporu a spoluprácu, ktorú si veľmi vážime.

OMD: Nás veľmi teší, že sa NROZP stala rešpektovanou strešnou organizáciou, ktorá odborne háji záujmy osôb so zdravotným znevýhodnením na Slovensku ale aj v zahraničí. Vďaka patrí všetkým kolegom a kolegyniam, ktorí pracujú a pracovali pre NROZP aj dobrovoľnícky za podpory svojich materských organizácií. Za naše združenie sa v NROZP najviac osobne a pracovne angažuje Tibor Köböl vo funkcii podpredsedu.

Mrzí nás, že sa za tie roky nepodarilo zabezpečiť financovanie NROZP tak, aby mohla viac rozvíjať svoju činnosť a personálne sa stabilizovať.

SZTP: Sme radi, že NROZP nás zastupuje v dôležitých veciach. Som sklamaná, že sa nepodarilo zabezpečiť vlastné ale aj vhodné priestory a v neposlednom rade financovanie.

ÚNSS: Potešili nás zvlášť úspechy v oblasti legislatívy podporujúcej práva osôb so zdravotným postihnutím, na ktorých príprave sme sa podieľali ako napríklad ratifikácia Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím Slovenskou republikou, zákon o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorého príprava môže slúžiť ako učebnicový príklad účasti organizácií osôb so zdravotným postihnutím na legislatívnom procese, alebo zrušenie hranice príjmu pri rozhodovaní o príspevku na osobnú asistenciu. Zábavnou ale aj symbolickou bola situácia, keď predseda NROZP niesol slovenskú zástavu na slepeckej palici v Bruseli na zhromaždení pri odovzdávaní viac ako milión hlasov Európskej komisii za práva ľudí so zdravotným postihnutím. Trápi nás trvalý nedostatok prostriedkov na činnosť a vybudovanie malého profesionálneho sekretariátu. Mrzí nás aj to, že vláda SR ešte stále nevytvorila podmienky, ktoré by nám umožnili systematicky monitorovať implementáciu Dohovoru napriek tomu, že sa k ich vytvoreniu zaviazala jeho ratifikáciou.

ZRHSD: Potešila nás spoločná súdržnosť, bez ktorej by sa nedosiahlo to, čo sa za 20 rokov dosiahlo. Potešila nás tiež odbornosť ľudí, ktorí sa aktívne venujú zákonom a vedia ich implementovať do reality.

Neteší nás, že samotné financovanie takto dôležitej organizácie nie je v „zornom poli“ ani jednej z vládnych garnitúr počas celej existencie SFOZP, pred tým NROZP.

Otázka č. 3: Čo považujete za najväčší úspech nášho spoločného 20-ročného úsilia?

AMS: SFOZP sa vyprofilovalo na silnú strešnú organizáciu, ktorá zastupuje zdravotne postihnutých v poradných orgánoch Vlády SR a je rešpektovaná štátnymi inštitúciami doma i v zahraničí. Vystupovaním v médiách SFOZP prispelo k informovanosti všetkých občanov o problémoch zdravotne postihnutých. Vysoko hodnotím aktivity na poli legislatívy i reprezentovania v zahraničí.

ANEPS: Úspechom je aj to, že sa vieme vždy navzájom rešpektovať, naprieč politickým spektrom, a že sa nevzdávame v boji za práva osôb so zdravotným postihnutím.

OMD: SFOZP nás zastupuje v poradných orgánoch Vlády SR a je rešpektované štátnymi inštitúciami.

ÚNSS: Zvlášť si ceníme systematickú účasť na pripomienkovaní i tvorbe legislatívy. V tejto súvislosti chceme poďakovať za sústavnú odbornú prácu predovšetkým Milanovi Měchurovi.

Otázka č. 4: Čo by ste popriali našej organizácií do ďalších 10 rokov jej fungovania a prípadne čo konkrétnejšie od nej očakávate?

AMS: Dnes SFOZP želáme, aby na svoju činnosť a podporu členských organizácií získala od štátu pravidelný finančný príspevok. Aby mohla zamestnať kvalitné pracovné sily, ktoré budú pracovať a bojovať na poli legislatívy i zdravotníctva za práva zdravotne postihnutých občanov.

ANEPS: Veľmi by sme si želali, aby organizácia mala motiváciu fungovať aj naďalej, aby sme dokázali spoločnými silami bojovať za práva zdravotne postihnutých a aby sa nám darilo aj naďalej nielen odstraňovať bariéry ale aj zvyšovať povedomie verejnosti, že sme tu aj my ako súčasť spoločenského diania. Tiež prajeme, nech nájde skvelý tím ľudí, aby sa vedeli navzájom podporovať a dopĺňať.

OMD: Želáme si, aby sa podarilo vytvoriť finančný systém na zabezpečenie takejto strešnej organizácie, aby získala podmienky na rozvoj svojich aktivít.

SZTP: Želám si, aby SFOZP bola silnou strešnou organizáciou, ktorá bude hájiť spoločné záujmy. Ale hlavne aby získala priestory a konečne sa vyriešilo financovanie tak významnej organizácie.

ÚNSS: Do budúcnosti želáme SFOZP výraznejšiu finančnú podporu, ktorá by umožnila hlavne vybudovať malý, profesionálny, trvalý sekretariát. Tiež by sme uvítali intenzívnejšiu účasť zástupcov členských organizácií na činnosti SFOZP, čo však súvisí aj s potrebou zlepšenia podpory pre činnosť ich materských organizácií.

ZRHSD: Želáme, aby SFOZP fungovalo naďalej bez obáv o svoju existenciu z akýchkoľvek dôvodov. Je potrebné byť styčnou organizáciou medzi občanmi so zdravotným postihnutím a vládou SR a spoločne vytvárať podmienky pre kvalitnú legislatívu, ktorá by bola pre prospech a kvalitný život občanov so zdravotným postihnutím. Prajeme jej dlhú a úspešnú činnosť v prospech tých, ktorí to potrebujú najviac. Veľa skvelých myšlienok a podkladov pre legislatívny proces.

Red.