Centrum právnej pomoci funguje už 10 rokov

Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom spravodlivosti SR na základe zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v hmotnej núdzi.

Účelom tohto zákona bolo vytvoriť systém poskytovania právnej pomoci a zabezpečiť jej poskytovanie fyzickým osobám, ktoré v dôsledku svojej hmotnej núdze nemôžu využívať právne služby na riadne uplatnenie a ochranu svojich práv. Len za minulý rok kontaktovalo centrum vyše 50 tisíc klientov.

Hmotná núdza je stav, keď fyzická osoba je poberateľom dávky a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, alebo stav, keď príjem fyzickej osoby nepresahuje 1,6-násobok sumy životného minima a osoba si tak využívanie právnych služieb nemôže zabezpečiť svojím majetkom.

Centrum má v súčasnosti 14 kancelárií – v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline, Prešove, Tvrdošíne, Trenčíne, Liptovskom Mikuláši, Humennom, Hlohovci, Rimavskej Sobote, Nitre, Svidníku a v Žiari nad Hronom. Činnosť vykonáva aj v štrnástich konzultačných pracoviskách po celom Slovensku.

Ľudia najčastejšie žiadajú o právnu pomoc pri rozvodoch, otázke zverenia detí do výchovy, výživnom, ale aj pri sporoch o určenie vlastníckych práv či neplatnom skončení pracovného pomeru. Veľkú skupinu tvoria tzv. spotrebiteľské spory.

Fyzická osoba má právo na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti, ak:

  • jej príjem nepresahuje 1,4-násobok sumy životného minima a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom,
  • nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu a
  • hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy okrem sporov, v ktorých nie je možné hodnotu sporu vyčísliť v peniazoch.

Fyzická osoba má právo na poskytnutie právnej pomoci pri splnení podmienky finančnej účasti vo výške 20 % trov právneho zastúpenia, ak:

  • jej príjem presahuje 1,4-násobok sumy životného minima a súčasne nepresahuje 1,6-násobok uvedenej sumy a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom,
  • nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu a
  • hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy okrem sporov, v ktorých nie je možné hodnotu sporu vyčísliť v peniazoch.

Zopár dôležitých čísel

Životné minimum je 198,09 eur mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu. Výška 1,4-násobku sumy životného minima sa rovná sume 277,33 eur. Výška 1,6-násobku sumy životného  minima sa rovná sume 316,94 eur. Počtom spoluposudzovaných osôb sa hranica násobku životného minima zvyšuje. Ustanovená suma minimálnej mzdy na rok 2016 je 405,00 eur.

Všetky potrebné informácie poskytnú klientom priamo v Centre alebo ich možno nájsť na stránke Centrum právnej pomoci.

Ingrid Tomešová