Cesta svetla 2016

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyhlásila 13. ročník fotografickej súťaže pod názvom Cesta svetla. Zmyslom podujatia je prostredníctvom fotografií priblížiť verejnosti problematiku zrakovo postihnutých ľudí.

Súťažiť môže každá fyzická osoba, ktorá sa do súťaže prihlási tak, že riadne vyplní, podpíše a do 30. septembra na adresu organizátora doručí prihlášku spolu s minimálne jednou fotografiou.

Súťaž je otvorená v dvoch kategóriách:

  1. čierno-biela fotografia
  2. farebná fotografia

Do jednej kategórie môže autor prihlásiť najviac štyri fotografie formátu 20 x 30 cm, celkovo do súťaže môže poslať maximálne osem fotografií. Tematika musí priamo alebo nepriamo inklinovať k problematike ľudí so zrakovým postihnutím. Súťažiaci v prihláške vyznačí počet prihlásených fotografií a súťažnú kategóriu pre každú z nich. Každú fotografiu musí označiť svojím menom, adresou a názvom snímky. Organizátor zostaví odbornú porotu aspoň z troch členov, ktorá do 20. 10.2016 vyhodnotí fotografie a v každej kategórii určí tri najlepšie práce. Porota má právo niektorú z cien neudeliť. Rozhodnutie poroty je konečné.

Organizátor na webovej stránke www.unss.sk do 30. novembra zverejní počet súťažiacich, zloženie poroty, výsledky súťaže a mená víťazov, ktorí získajú ceny za 1. miesto v hodnote 100 eur, za 2. miesto v hodnote 50 eur a za 3. miesto v hodnote 30 eur.

Zo všetkých súťažných fotografií porota vyberie práce, z ktorých organizátor zostaví v novembri 2016 verejnú výstavu. Zo zaslaných fotografií porota vyberie tie, ktoré budú použité v propagačnom kalendári organizátora na rok 2017. V priebehu roka 2017 bude usporiadaných viacero výstav na celom území Slovenska. Informácie o jednotlivých výstavách budú aktualizované na stránke Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Podrobné podmienky súťaže a prihlášku si záujemcovia môžu vyžiadať u organizátora alebo stiahnuť na tejto webovej stránke.

Podrobné podmienky fotografickej súťaže Cesta svetla 2016
Prihláška na fotografickú súťaž Cesta svetla 2016

Súťaž je bez vstupných poplatkov.

– red –