Financovanie asistentov učiteľa

Národná rada SR 20. júna 2017 schválila novelu zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. V Zbierke zákonov ju nájdete pod číslom 182/2017.

Zákonom sa okrem iného v § 4a spresňuje poskytovanie finančných prostriedkov na asistenta učiteľa.

Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Asistenti učiteľa pomáhajú žiakom so zdravotným znevýhodnením prekonávať bariéry vyplývajúce z ich zdravotného znevýhodnenia.

Ministerstvo školstva môže prideliť z kapitoly ministerstva školstva a z kapitoly ministerstva vnútra na žiadosť zriaďovateľa verejnej školy finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Žiadosť zriaďovateľa o pridelenie finančných prostriedkov na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením obsahuje najmä:

  1. počet žiakov so zdravotným znevýhodnením,
  2. druh, stupeň a mieru postihnutia žiakov,
  3. počet asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, na ktorých sa požadujú finančné prostriedky.

Žiadosť na nový školský rok predkladá zriaďovateľ ministerstvu školstva prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja najneskôr do 31. mája príslušného kalendárneho roka.

Ministerstvo školstva prideľuje zriaďovateľovi verejnej školy finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa:

  1. počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením,
  2. druhu, stupňa a miery postihnutia žiakov so zdravotným znevýhodnením,
  3. skutočnosti, či boli zriaďovateľovi školy pridelené finančné prostriedky v predchádzajúcom kalendárnom roku,
  4. bariér, ktoré žiak nedokáže prekonať bez pomoci z dôvodu zdravotného znevýhodnenia; za bariéry sa považujú najmä dorozumievacie ťažkosti, problémy s orientáciou v priestore, stavebné prekážky a neschopnosť adaptácie.

Ak asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením skončil činnosť v škole pred uplynutím obdobia, na ktoré boli zriaďovateľovi poskytnuté finančné prostriedky, zriaďovateľ školy predloží okresnému úradu v sídle kraja zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov do desiatich dní od skončenia činnosti asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v škole a nevyčerpané finančné prostriedky vráti.

Okresný úrad v sídle kraja do piatich dní od predloženia zúčtovania zriaďovateľom oznámi ministerstvu školstva návrh na pridelenie vrátených finančných prostriedkov. Ministerstvo školstva pridelí tieto finančné prostriedky ďalšiemu žiadateľovi.

Ministerstvo školstva každoročne zverejňuje zoznam škôl a ich zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a výšku pridelených finančných prostriedkov na svojom webovom sídle najneskôr do 31. júla príslušného kalendárneho roka.

Aktivity Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR

V rámci pripomienkového konania predložila NROZP k návrhu novely zákona niekoľko zásadných pripomienok.

Žiadali sme najmä, aby finančné prostriedky na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením boli nárokovateľné, teda aby ministerstvo školstva bolo povinné poskytnúť finančné prostriedky všetkým žiadateľom, ktorých žiaci so zdravotným znevýhodnením sú odkázaní na pomoc asistenta učiteľa.

Tento návrh ministerstvo školstva neakceptovalo s odôvodnením, že súčasnosti ministerstvo nemá v rozpočte toľko finančných prostriedkov, aby vedelo poskytnúť finančné prostriedky každému žiadateľovi podľa jeho požiadaviek.

Ministerstvo však spracovalo na udržateľnosť financovania asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením materiál „Model objektivizácie počtu odborných zamestnancov v škole“, v ktorom navrhuje okrem iného navýšiť objem finančných prostriedkov poskytovaných školám na základe zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení na mzdy a platy asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením tak, aby sa počet kladne vybavených žiadostí zriaďovateľov o pridelenie finančných prostriedkov priblížil k 100%.

Súčasne sme navrhli, aby ministerstvo školstva vydalo všeobecne záväzný právny predpis, ktorým by ustanovilo jasné pravidlá pre pridelenie asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a stanovilo by i povinnosti asistenta učiteľa vrátane jeho starostlivosti o osobné potreby žiaka počas vyučovania v rozsahu, aký vyžaduje zdravotné znevýhodnenie žiaka.

Zabránilo by sa tak poskytovaniu finančných prostriedkov v tých prípadoch, keď pomoc asistenta učiteľa s ohľadom na druh, stupeň a mieru zdravotného znevýhodnenia žiaka nie je potrebná, prípadne je potrebný len nižší rozsah pomoci asistenta učiteľa.

Túto pripomienku ministerstvo školstva čiastočne akceptovalo. Ministerstvo vypracuje takéto pravidlá formou metodického pokynu.

Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, pokiaľ sa týka problematiky financovania asistentov učiteľa, nepriniesla žiadnu zmenu, dúfajme, že prísľuby ministerstva školstva, dané do budúcnosti, prinesú v tejto oblasti požadované a potrebné zlepšenie.

Milan Měchura