Progresívny nález ústavného súdu. Právo voliť majú už aj ľudia pozbavení spôsobilosti na právne úkony

Problematikou volebného práva sa najviac zaoberáme v čase pred voľbami alebo v priebehu ich konania. Zamysleli ste sa nad tým, že niektorí ľudia nemôžu voliť? A prečo je to tak? Z predchádzajúcej praxe môžem potvrdiť, že najviac sa obmedzenie volebného…

Prístupnosť tovarov a služieb bude na programe Európskeho parlamentu, bojujeme o lepší dokument

Jedným zo základných cieľov EÚ je odstrániť bariéry a podporiť cezhraničnú výmenu a obchod v rámci vnútorného trhu EÚ a zabezpečiť lepšiu dostupnosť služieb, tovarov, informácií, vzdelávania, trhu práce (atď.) občanom EÚ, ktorými sú aj osoby so zdravotným postihnutím. Pre…

Mimoriadne uznesenie o Európskom akte o prístupnosti

Prijaté Generálnym zhromaždením EDF dňa 13. mája 2017 v Madride (preklad) Vnútorný trh pre všetkých Vzhľadom na význam návrhu Európskeho aktu o prístupnosti (Smernica Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o…

Agenda 2030 ako nástroj na uplatňovanie práv ľudí so zdravotným postihnutím

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj V septembri 2015 schválila OSN Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj. Agenda 2030 je doposiaľ najkomplexnejším súborom priorít pre zabezpečenie udržateľného rozvoja. Nasleduje po Miléniovej deklarácii OSN na roky 2000 – 2015, ktorá bola prvou spoločnou…

Ako postupovať pri vybavovaní invalidného dôchodku

Pobočky Sociálnej poisťovne sa stretávajú s otázkami občanov, ktorí nevedia, ako žiadať o invalidný dôchodok. Prvým krokom k jeho vybaveniu je vyplnenie a potvrdenie tlačiva Prehliadka Zisťovacia – Kontrolná. Toto tlačivo občanovi poskytne príslušná pobočka v mieste jeho trvalého bydliska…

Novela zákona o posunkovej reči nepočujúcich osôb

Národná rada SR schválila rozsiahlu poslaneckú novelu zákona č. 149/1995 Z.z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb. Zákon je publikovaný v zbierke zákonov pod číslom )151/2017 Z.z. Jedným z dôvodov rozsiahlej novely je nesprávna interpretácia pojmov, ktoré sú dôležité pri aplikácii…