Prístupnosť tovarov a služieb bude na programe Európskeho parlamentu, bojujeme o lepší dokument

Jedným zo základných cieľov EÚ je odstrániť bariéry a podporiť cezhraničnú výmenu a obchod v rámci vnútorného trhu EÚ a zabezpečiť lepšiu dostupnosť služieb, tovarov, informácií, vzdelávania, trhu práce (atď.) občanom EÚ, ktorými sú aj osoby so zdravotným postihnutím.

Pre osoby so zdravotným postihnutím však samotná dostupnosť uvedených prostriedkov a aktivít nestačí.

Potrebná je aj ich prístupnosť, teda možnosť samostatne ich využívať a zúčastňovať sa na nich rovnako ako osoby bez zdravotného postihnutia.

Chýba jednotný systém

Určité požiadavky na prístupnosť sú už obsiahnuté v európskej legislatíve ako aj v národných legislatívach, často však obsahujú rozdielny rozsah a spôsob ich realizácie. Chýba jednotný a harmonizovaný systém pravidiel prístupnosti. Tento systém by mal zabezpečiť dostupnosť prístupných služieb a tovarov v rámci celého jednotného trhu EÚ, nezávisle od členského štátu ich pôvodu a miesta ich použitia.

Snaha o využívanie uvedených prostriedkov a aktivít ľuďmi so zdravotným postihnutím sa potom často mení na ubíjajúcu a frustrujúcu skúsenosť v dôsledku ich nerovnakej prístupnosti až neprístupnosti v jednotlivých členských štátoch EÚ.

Zabezpečiť prístupnosť sa však zaviazala EÚ aj ratifikáciou Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Preto Európska komisia zverejnila v decembri 2015 návrh Smernice o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb, ktorá sa skrátene označuje ako Európsky akt o prístupnosti (EAA – European Accessibility Act).

O tomto návrhu sme už písali v Mostoch inklúzie 7/2015.

Návrh je pripravený na prvé čítanie

Európsky akt o prístupnosti predstavuje horizontálne uplatnenie jednotných požiadaviek na prístupnosť v rámci interného trhu EÚ, ktoré pokrývajú široký okruh tovarov a služieb z najrôznejších oblastí života spoločnosti.

Mal by naplniť pojem prístupnosť konkrétnym a živým obsahom zodpovedajúcim potrebám nezávislého života osôb so zdravotným postihnutím.

Okrem iného pokrýva počítače a softvér, bankomaty, automaty na predaj lístkov, automaty na prihlasovanie sa do poradia, inteligentné telefóny, tablety, TV prijímače, online nákupy, bankové služby, elektronické knihy, informačné systémy dopravných spoločností a súvisiacu dopravnú infraštruktúru, ako aj tovary a služby finančne podporované z európskych fondov.

Diskusii a príprave znenia návrhu smernice bolo venovaných 18 mesiacov a teraz je pripravený návrh na prvé čítanie v Európskom parlamente, ktoré sa uskutoční 13. a 14. septembra 2017.

Svojimi pripomienkami a stanoviskami sa na príprave tejto dôležitej smernice zúčastňovali aj organizácie osôb so zdravotným postihnutím, najmä Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) a Európska únia nevidiacich (EBU). Aj NROZP spolupracovala na vypracovaní ich stanovísk, vypracovala tiež vlastné stanovisko a zúčastňovala sa na práci pracovnej skupiny pre prípravu oficiálnych slovenských stanovísk k návrhu.

Správa výboru nás sklamala

Na nadchádzajúcom zasadnutí by mal Európsky parlament prijať oficiálne stanovisko k návrhu Európskeho aktu o prístupnosti. Základným podkladom pre prijatie oficiálneho stanoviska Európskeho parlamentu je správa jeho Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO).

Žiaľ, táto správa je pre nás mimoriadnym sklamaním. Degraduje prístupnosť na neurčitú, všeobecnú a nevynútiteľnú požiadavku a neráta so záväzkami a reguláciou pre mnohé sektory. Výbor IMCO uprednostnil požiadavky podnikateľského sektora pred právami ľudí vrátane ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov a všetkých spotrebiteľov.

Správa je v úplnom rozpore so všetkými predchádzajúcimi stanoviskami Európskeho parlamentu k Európskemu aktu o prístupnosti a predovšetkým s uznesením Európskeho parlamentu zo 7. júna 2016 o implementácii Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Na dosiahnutie cieľa, ktorým je prístupná spoločnosť pre všetkých, potrebujeme silný, povinný a horizontálny predpis, ktorý obsiahne široký okruh oblastí života spoločnosti.

Ak Európsky parlament (EP) príjme túto správu bez rozsiahlych zmien, budeme mať bezobsažný Európsky akt o prístupnosti, ktorý nepomôže miliónom Európanov so zdravotným postihnutím.

Bojujeme o zmeny

Preto sme spolu s EDFEBU a organizáciami osôb so zdravotným postihnutím v štátoch EÚ zaslali poslancom Európskeho parlamentu naše návrhy na zmeny v uvedenej správe a požiadali ich, aby ich predložili pri hlasovaní EP.

EDF na svojom Generálnom zhromaždení v Madride dňa 13. mája 2017 prijalo aj mimoriadne uznesenie o Európskom akte o prístupnosti, ktorého slovenské znenie si tiež môžete prečítať v tomto čísle nášho časopisu.

Tiež sme zadefinovali zásadné priority, ktoré by sa mali uplatniť vo výslednej pozícii Európskeho parlamentu. Ak nebudú uplatnené, žiadame poslancov, aby odmietli celú správu Výboru IMCO a hlasovali proti jej schváleniu.

Medzi základné priority organizácií osôb so zdravotným postihnutím, ktoré by mala smernica obsahovať, patria tieto požiadavky:

  • záväzné ustanovenia o prístupnosti stavebného prostredia (požadujeme minimálne prístupnosť prostredia, v ktorom sa nachádzajú prístupné služby a tovary);
  • požadovanie uplatniteľnosti požiadaviek prístupnosti v širšom okruhu predpisov EÚ (ako doprava a jej infraštruktúra, verejné obstarávanie, investície všetkých druhov);
  • záväznosť uplatňovania požiadaviek prístupnosti pre všetkých hospodárskych operátorov (podniky), vrátane mikropodnikov a malých a stredných podnikov (požadujeme odstránenie výnimky, podľa ktorej mikropodniky a ďalšie vybrané kategórie podnikov nemusia uplatňovať požiadavky na prístupnosť);
  • jasné a záväzné požiadavky na funkčnú prístupnosť, predovšetkým pre oblasti, ako sú audiovizuálne médiá a súvisiace služby, verejná doprava a súvisiaca infraštruktúra, samoobslužné terminály a prostredníctvom nich poskytované služby, elektronické knihy a súvisiace služby, atď.

Budeme vás informovať o tom, s akým stanoviskom posunul Európsky parlament návrh smernice do ďalšieho schvaľovacieho procesu a aká úspešná bola naša iniciatíva.

(red)