Mimoriadne uznesenie o Európskom akte o prístupnosti

Prijaté Generálnym zhromaždením EDF dňa 13. mája 2017 v Madride (preklad)

Vnútorný trh pre všetkých

Vzhľadom na význam návrhu Európskeho aktu o prístupnosti (Smernica Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb) pre hnutie osôb so zdravotným postihnutím (COM/2015/0615 final – 2015/0278 (COD));

Pripomínajúc, že v Európskej únii (EÚ) žije 80 miliónov ľudí so zdravotným postihnutím a že z prístupného vnútorného trhu budú vzhľadom na demografické zmeny profitovať nielen osoby so zdravotným postihnutím, ale všetci občania, a na to, že bude zohľadňovať potreby všetkých spotrebiteľov;

Zdôrazňujúc, že EDF víta návrh aktu o prístupnosti predložený Európskou komisiou v decembri 2015 a vysoko si cení jej záväzok voči osobám so zdravotným postihnutím a ich právam;

Usudzujúc, že predmetné otázky sú mimoriadne dôležité pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré sa neustále stretávajú so značnými prekážkami pri prístupe k výrobkom, službám a zariadeniam v celej EÚ vrátane tých, ktoré sú financované verejnými orgánmi, a z uvedeného dôvodu budú mať tieto osoby obrovský úžitok zo silného a progresívneho legislatívneho aktu, ktorým sa predchádza diskriminácii a zaručuje sa inkluzívny európsky vnútorný trh;

Zdôrazňujúc, že sloboda pohybu je podľa Zmlúv o EÚ jednou zo základných slobôd a že osoby so zdravotným postihnutím v súčasnosti nemôžu toto svoje právo uplatňovať slobodne a v plnej miere;

Berúc na zreteľ skutočnosť, že keďže EÚ podpísala Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, je povinná prijímať príslušné legislatívne opatrenia na zaručenie práva na prístupnosť v súlade s článkom 9 dohovoru a mať na pamäti, že akt o prístupnosti jej neukladá žiadne ďalšie povinnosti;

Zdôrazňujúc, že opatrenia na úrovni EÚ by mali byť primerané, pretože by mali zaručiť rovnaké podmienky pre spotrebiteľov so zdravotným postihnutím a pre priemysel;

Berúc na zreteľ, že odvetvová legislatíva je nedostatočná na dosiahnutie toho, aby boli výrobky a služby hlavného prúdu prístupné a aby z týchto prístupných výrobkov a služieb profitovali aj ostatní spotrebitelia a užívatelia;

Zdôrazňujúc, že sprístupňovanie výrobkov a služieb je príležitosťou na vytvorenie hospodárskej výhody tým, že spoločnosti EÚ budú konkurencieschopnejšie na svetovom trhu a že vyčlenenie osôb so zdravotným postihnutím z vnútorného trhu predstavuje tiež určité náklady;

Berúc na zreteľ, že v mnohých členských štátoch EÚ stúpa pre osoby so zdravotným postihnutím cena sociálnych služieb a asistencie a že sprístupnenie tovarov a služieb, ako aj životného prostredia pomôže zmierniť tieto náklady a zároveň otvorí trh novej skupine spotrebiteľov;

Zdôrazňujúc, že ak sa prístupnosť berie do úvahy od samotného začiatku, nezvýšia sa ceny pre spotrebiteľov, ale podporí sa inovácia a účasť osôb so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života;

Pripomínajúc, že koncepcia „jazyka“, ako sa uvádza v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, zahŕňa hovorenú reč aj znakový jazyk;

Pripomínajúc, že v Európskej únii už došlo k strate dôvery a že občania EÚ očakávajú, že inštitúcie EÚ budú reagovať na ich potreby;

Pripomínajúc, že technické riešenia na sprístupňovanie výrobkov a služieb už často krát existujú a že tiež môžu stimulovať konkurencieschopnosť a tvorivosť;

Pripomínajúc, že akt o prístupnosti predstavuje aj nástroj na plnenie cieľov v rámci cieľov udržateľného rozvoja (SDGs);

S ľútosťou konštatujúc, že návrh správy Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) Európskeho parlamentu z 25. apríla oslabil pôvodný návrh Komisie v kľúčových ustanoveniach, a teda nesplnil očakávania miliónov Európanov so zdravotným postihnutím, ako ani hnutia v oblasti zdravotného postihnutia;

Pripomínajúc, že návrh správy je v úplnom rozpore s predošlými vyhláseniami Európskeho parlamentu o Európskom akte o prístupnosti a predovšetkým s uznesením Európskeho parlamentu zo 7. júla 2016 o Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;

Pripomínajúc, že účastníci pokojnej demonštrácie, ktorá sa uskutočnila dňa 6. marca pred sídlom Európskeho parlamentu v Bruseli a na ktorej predstavitelia hnutia v oblasti zdravotného postihnutia a ďalších organizácií občianskej spoločnosti vyzvali inštitúcie EÚ, aby podporili akt o prístupnosti , ktorý odstraňuje prekážky v každodennom živote osôb so zdravotným postihnutím;

Pripomínajúc, že priority EDF, pokiaľ ide o návrh aktu o prístupnosti sú:

  • Zadefinovať širší a ambicióznejší rámec vrátane povinnej doložky o prístupnosti zastavaného prostredia.
  • Zachovať širšie uplatnenie aktu o prístupnosti pri ďalších legislatívnych aktoch EÚ, ako sú napríklad smernica o verejnom obstarávaní, európske štrukturálne fondy, či transeurópske siete (TEN-T) s cieľom objasniť povinnosti, ktoré sú už obsiahnuté v spomínaných legislatívnych aktoch.
  • Zaručiť, aby akt zahŕňal audiovizuálne služby, elektronické knihy, pohotovostné služby a dopravu a aby sa tak zaručil súlad v rámci EÚ a vysokú úroveň požiadaviek na prístupnosť vo všetkých oblastiach života a aby sa v tomto smere doplnila aj odvetvová legislatíva.
  • Upevniť ustanovenia o dohľade nad trhom a vykonávaní aktu, aby sa tak posilnila jeho implementácia vrátane povinností mikropodnikov a malých a stredných podnikov (MSP).
  • Posilniť požiadavky na prístupnosť stanovené v akte s cieľom reagovať na špecifiká jednotlivých produktov a služieb a zároveň umožňovať inovačné riešenia.
  • Pripomenúť, že EDF ponúka činiteľom EÚ s rozhodovacou právomocou, ako aj priemyselnému odvetviu svoju odbornosť a skúsenosti pri hľadaní konkrétnych riešení a pomoc pri ich uplatňovaní v praxi.

Európske fórum zdravotného postihnutia vyzýva:

  • Plénum Európskeho parlamentu na výrazné zmeny a doplnenia správy výboru IMCO s cieľom dosiahnuť silný, ambiciózny a zmysluplný akt, ktorý by reagoval na práva a očakávania 80 miliónov Európanov so zdravotným postihnutím, rovnako ako sa to podarilo pri nedávno prijatej smernici o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora a pri uznesení zo 7. Júla 2016 o uplatňovaní Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
  • Radu Európskej únie, aby splnila svoje povinnosti, pokiaľ ide o uplatňovanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v EÚ, a prijala príslušné opatrenia a urýchlene prijala návrh a zároveň v ňom zachovala kľúčové časti textu, ako napríklad prístupnosť zastavaného prostredia, dopravy a súčinnosť s ďalšími zákonmi EÚ, ako aj konzultovanie s osobami so zdravotným postihnutím a ich reprezentatívnymi organizáciami na úrovni EÚ i na národnej úrovni pri všetkých krokoch rozhodovacieho procesu.

(preklad z anglického jazyka, red)