Novela zákona o posunkovej reči nepočujúcich osôb

Národná rada SR schválila rozsiahlu poslaneckú novelu zákona č. 149/1995 Z.z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb. Zákon je publikovaný v zbierke zákonov pod číslom )151/2017 Z.z.

Jedným z dôvodov rozsiahlej novely je nesprávna interpretácia pojmov, ktoré sú dôležité pri aplikácii tohto zákona v praxi. Na novele sa podstatnou mierou podieľali zástupcovia komunity nepočujúcich osôb.

Nepočujúce osoby

Za nepočujúce osoby sa na účely zákona o posunkovej reči považujú osoby, ktoré nepočujú od narodenia alebo stratili sluch pred osvojením si hovorenej reči, a osoby ohluchnuté a ťažko nedoslýchavé, ktorým strata sluchu neumožňuje ani s technickými pomôckami porozumieť hovorenej reči sluchom tak, aby mohli prostredníctvom hovorenej reči bezproblémovo komunikovať.

Formy posunkovej komunikácie

Posunková reč je konkrétna realizácia systému posunkového jazyka.

Komunikačnou formou nepočujúcich osôb používanou v Slovenskej republike je slovenský posunkový jazyk. Je to prirodzený jazyk komunity nepočujúcich osôb, ktorý je tvorený špecifickými vizuálno-pohybovými prostriedkami, medzi ktoré patrí tvar rúk, ich pozícia a pohyb, mimika, pozícia a pohyb hlavy a hornej časti trupu.

Má základné vlastnosti jazyka, je to verbálny, nezvukový jazykový systém s vlastnou gramatikou a inventárom posunkov. Jednotkou slovenského posunkového jazyka je posunok.

Komunikačnou formou nepočujúcich s počujúcimi neovládajúcimi slovenský posunkový jazyk je posunkovaná slovenčina.

Je to forma komunikácie, používajúca gramatiku a slová zo slovenského jazyka, posunky zo slovenského posunkového jazyka a umelo vytvorené posunky. Tieto prvky sa používajú súčasne, bez hlasu alebo s hlasom.

Používanie slovenského posunkového jazyka

Nepočujúce osoby majú právo na

  1. používanie slovenského posunkového jazyka,
  2. vzdelávanie v slovenskom posunkovom jazyku,
  3. informácie pomocou slovenského posunkového jazyka v televíznom vysielaní verejnoprávnej inštitúcie,
  4. prístup k informáciám verejného záujmu a k informáciám vzťahujúcim sa na práva nepočujúcich osôb.

Milan Měchura