Útvar hodnoty za peniaze

S pojmom hodnoty za peniaze sa v poslednom čase stretávame stále častejšie, a to nie len v odborných kruhoch. Naposledy to tak bolo v prípade posúdenia návrhov na dostavbu rýchlostnej cesty R2. Je teda dobré ujasniť si, čo sa za týmto pojmom skrýva.

Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) je súčasťou Ministerstva financií SR.

Jeho úlohou je zvyšovať hodnotu, ktorú za svoje peniaze verejnosť dostáva. Cieľom je posilniť orientáciu na výsledky pri rozhodovaní o verejných politikách, reguláciách, investíciách a prevádzke štátu.

Podstatou hodnoty za peniaze je posúdiť, či peniaze daňovníkov budú skutočne vynaložené najlepšie, ako je možné na dosiahnutie stanoveného cieľa.

Túto úlohu napĺňa ÚHP prostredníctvom:

  • pravidelného hodnotenia verejných výdavkov naviazaného na tvorbu rozpočtu,
  • hodnotenia verejných politík, regulácií a investícií,
  • budovania analytických nástrojov,
  • podpory vzniku analytických jednotiek v štátnej správe.

Útvar hodnoty za peniaze zastrešuje aktivity Ministerstva financií SR, ktoré podporujú prijímanie dobrých rozhodnutí vo verejnom záujme, a zlepšujú tak výsledky slovenského verejného sektora.

Ide najmä o reformu pravidiel, nastavenie procesov a posilnenie inštitúcií. Hlavným výstupmi ÚHP sú revízie verejných výdavkov a ad-hoc analýzy.

Útvar hodnoty za peniaze je gestorom metodiky revízie výdavkov, zabezpečuje štandardizáciu výstupov hodnotenia efektívnosti verejných výdavkov naprieč ministerstvami a vykonáva samotné hodnotenie.

Plní úlohy v úzkej spolupráci s Inštitútom finančnej politiky, sekciou rozpočtovej politiky MF SR a inými analytickými jednotkami.

Úlohy ÚHP

  • Revízia výdavkov,
  • Hodnotenie investičných projektov,
  • Semináre a prezentácie.

Revízia výdavkov

Revízia výdavkov je štandardný nástroj v krajinách OECD na efektívnejšie dosahovanie cieľov verejnej politiky.

Pomáha vládam hľadať priestor na lepšie využívanie verejných prostriedkov, ako aj úspory nevyhnutné na splnenie národných aj európskych fiškálnych záväzkov.

Revízia výdavkov hodnotí účinnosť a efektívnosť výdavkov a identifikuje opatrenia, ktoré zvyšujú hodnotu za peniaze z verejných financií, čím umožňuje fiškálnu úsporu, lepšie verejné služby pre občanov (výsledky) a/alebo presun financií na priority vlády.

Spoločné analytické tímy ministerstva financií a vecne príslušného ministerstva pripravujú finálne správy s opatreniami a akčným plánom ich plnenia.

Hodnotenie investičných projektov

Jedným zo zadaní pre útvar Hodnoty za peniaze je ekonomicky posudzovať plánované verejné investície. ÚHP hodnotí pripravované investície s projektovými nákladmi vyššími ako 40 mil. eur a v prípade investícií v oblasti informatizácie verejnej správy s projektovými nákladmi vyššími ako 10 mil. eur.

Na záver treba uviesť, že všetky výstupy útvaru hodnoty za peniaze majú pre orgány štátnej správy len odporúčajúci charakter.

(red)