Nič o nás bez nás – zdravotné postihnutie je bežnou súčasťou života. Chceme inkluzívnu a prístupnú Európu

(Madridská deklarácia, prijatá na Výročnom zhromaždení EDF 13. mája 2017)

Európske fórum zdravotného postihnutia oslavuje v roku 2017 svoje 20. výročie. Delegáti Generálneho zhromaždenia EDF, ktorí sa stretli 13. mája 2017 v Madride, prijali túto deklaráciu – našu víziu a akčný plán na implementáciu práv osôb so zdravotným postihnutím v nadchádzajúcich rokoch.

Pripomíname si 60. výročie Rímskej zmluvy, a tak EDF vyzýva vedúcich predstaviteľov európskych inštitúcií a členských štátov na opätovné obnovenie svojho záväzku vybudovať víziu Európy, ktorá presadzuje, chráni a zaručuje občianske, politické, sociálne, kultúrne a politické práva všetkých občanov, zaručuje demokratickú účasť občianskej spoločnosti na rozhodovacích procesoch a vníma osoby so zdravotným postihnutím a ich rodiny ako súčasť udržateľnej a prosperujúcej občianskej spoločnosti.

Toto vyhlásenie vychádza z Madridskej deklarácie EDF Nediskriminácia a pozitívne kroky vedú k sociálnej inklúzii z roku 2002 a z deklarácie EDF o Rímskom samite, ktorý sa prijal už skôr v roku 2017 pri príležitosti 60. výročia vzniku Európskej únie. Upevňuje náš záväzok budovať Európu, v ktorej si všetci ľudia so zdravotným postihnutím môžu uplatňovať všetky ľudské práva a základné slobody.

Preambula

Pripomínajúc, že EDF bolo založené pred 20 rokmi s cieľom zaručiť, aby sa rozhodnutia na európskej úrovni týkajúce sa osôb so zdravotným postihnutím a ich rodín prijímali s ich účasťou alebo aby ich prijímali oni samotní, respektíve ich reprezentatívne organizácie;

Pripomínajúc, že EDF je v súčasnom období európske hnutie a jeho členmi sú organizácie z Európy i mimo nej;

Pripomínajúc, že pojem zdravotné postihnutie sa objavil už v roku 1997 v Amsterdamskej zmluve, čím sa vytvoril prvý právny základ pre legislatívu EÚ na ochranu práv osôb so zdravotným postihnutím pred diskrimináciou;

Pripomínajúc, že v súčasnosti žije v EÚ 80 miliónov osôb so zdravotným postihnutím;

Uvedomujúci si, že medzi najzraniteľnejšie skupiny v rámci ľudí so zdravotným postihnutím patria ženy, deti a mládež, seniori, osoby, ktoré si vyžadujú väčšiu podporu, hluchoslepé osoby, osoby so psychosociálnym, intelektuálnym kognitívnym či viacnásobným postihnutím, osoby bez domova, etnické menšiny a utečenci so zdravotným postihnutím, ktorí sa nedokážu na jednotlivých stránkach života zúčastňovať na rovnocennom základe;

Usudzujúc, že nerovnosť, nezamestnanosť, chudoba, vylúčenie, bezdomovectvo, nerovnosť, stigmatizácia a diskriminácia sú v celej Európe stále na neprijateľnej úrovni;

Pripomínajúc, že osoby so zdravotným postihnutím a ich rodiny sú vystavené drastickému znižovaniu výšky sociálnych príspevkov a objemu služieb, ktoré vedie k návratu do segregačných inštitúcií, kde sú osoby so zdravotným postihnutím často pripravené o osobnú slobodu a spôsobilosť na právne úkony;

Pripomínajúc, že Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD) je prvým medzinárodným dohovorom v oblasti ľudských práv, ktorý EÚ celok ratifikovala v roku 2011, že tento dohovor je základným stavebným kameňom politického programu v oblasti zdravotného postihnutia na všetkých úrovniach EÚ a jej členských štátov, ktoré majú povinnosť jeho implementácie;

Zdôrazňujúc, že sloboda pohybu je podľa Zmlúv o EÚ jednou zo základných slobôd a že osoby so zdravotným postihnutím v súčasnosti nemôžu toto právo uplatňovať slobodným spôsobom a v plnej miere;

Pripomínajúc, že Európske investičné a štrukturálne fondy, okrem iných nástrojov EÚ, zabezpečujú rovné príležitosti a nediskrimináciu pre osoby so zdravotným postihnutím ako pre európskych občanov so všetkými právami;

Uznávajúc, že rýchly vývoj komunikačných a informačných technológií môže v prípade, že sú prístupné, prispieť k podpore nezávislého života osôb so zdravotným postihnutím a ich aktívnej účasti v čoraz viac digitalizovanej a prepojenej spoločnosti;

Pripomínajúc, že osoby so zdravotným postihnutím boli začlenené do centra záujmu Agendy udržateľného rozvoja do roku 2030, ktorá obsahuje prísľub myslieť na všetkých, do 17-tich inkluzívnych cieľov udržateľného rozvoja (SGDs), ktoré je potrebné implementovať monitorovať a dosiahnuť do roku 2030;

Pripomínajúc význam vonkajších činností EÚ a potrebu zaručiť, aby sa osoby so zdravotným postihnutím v plnej miere zúčastňovali na stratégiách, programoch a politikách EÚ s cieľom implementovať Agendu udržateľného rozvoja do roku 2030;

Zdôrazňujúc záväzok EDF aj naďalej pokračovať v budovaní silnej a jednotnej EÚ pre všetkých občanov a spoločne s nimi.

Naša vízia budúcnosti

My, delegáti Generálneho zhromaždenia EDF, ktoré sa uskutočnilo v Madride dňa 13. mája 2017, máme rovnakú víziu silnej, inkluzívnej a prístupnej Európy;

Keďže Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím predstavuje pre európske inštitúcie, vlády členských štátov a občiansku spoločnosť skutočnú výzvu na zmenu ich politík a prístupov;

Keďže cieľom dohovoru je presadzovať, chrániť a zaručiť plné a rovné uplatňovanie všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkých ľudí so zdravotným postihnutím a presadzovať rešpektovanie ich prirodzenej dôstojnosti;

Keďže EÚ, jej členské štáty, kontrolné orgány, organizácie osôb so zdravotným postihnutím, občianska spoločnosť a ďalší aktéri by sa pri implementácii a monitorovaní dohovoru mali riadiť jeho všeobecnými princípmi:

  • rešpektovaním prirodzenej dôstojnosti, autonómnosti vrátane slobody samostatne sa rozhodovať a nezávislosti osôb;
  • nediskrimináciou s osobitným dôrazom na primerané úpravy;
  • plným a účinným zapojením a začlenením do spoločnosti;
  • rešpektovaním rôznorodosti a akceptovaním osôb so zdravotným postihnutím ako súčasti rôznorodosti a humánnosti;
  • rovnosťou príležitostí a právom žien a detí so zdravotným postihnutím;
  • prístupnosťou založenou na princípe univerzálneho navrhovania;
  • rovnosťou mužov a žien;
  • rešpektovaním rozvoja kapacít detí so zdravotným postihnutím a ich práva na zachovanie identity;
  • presadzovaním inkluzívneho vzdelávania, zamestnávania a inkluzívneho celoživotného vzdelávania.

Keďže súčasťou prístupnosti je aj prístup k fyzickému prostrediu, doprave, informáciám a komunikácii vrátane informačných a komunikačných technológií a systémov a k ďalším zariadeniam a službám pre verejnosť. K prístupným informáciám a komunikácii patria poskytovanie obsahu v ľahko čitateľnej forme, znakovom jazyku, dotykovom znakovom jazyku a iné spôsoby a typy komunikácie s nevidiacimi, sluchovo postihnutými a hluchoslepými osobami;

Keďže všetky opatrenia prijaté s cieľom implementovať Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím budú prospešné nielen pre osoby so zdravotným postihnutím, ale aj pre spoločnosť ako celok;

Keďže EÚ hodnotil v roku 2015 Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím a vydal pre ňu súbor odporúčaní (tzv. Záverečné odporúčania), ktoré predstavujú účinný nástroj na uplatňovanie dohovoru a cieľov Agendy udržateľného rozvoja do roku 2030.

Európa, ako ju chceme

Vyzývame európskych lídrov na revitalizáciu európskeho projektu, ktorého cieľom je zaručiť každému jednotlivcovi budúcnosť založenú na demokracii a slobode, ľudských právach a rovnosti, autonómnosti a slobode voľby, sociálnej spravodlivosti, ľudskej dôstojnosti, solidarite, na začleňovaní a účasti všetkých osôb so zdravotným postihnutím na živote spoločnosti, a zaručiť udržateľnosť mieru a životného prostredia;

Vyzývame EÚ na plné vykonávanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a na prijatie zastrešujúcej a celistvej stratégie s cieľom urobiť z nej hnací motor novej agendy práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2020 – 2030;

Vyzývame EÚ na zaručenie toho, aby sa začleňovanie osôb so zdravotným postihnutím stalo a malo byť súčasťou širšej agendy v oblasti ľudských práv a sociálnej spravodlivosti;

Vyzývame EÚ na prevzatie vedúcej úlohy pri podpore členských štátov v oblasti implementácie dohovoru, aby tak išla príkladom a v plnej miere uplatňovala ustanovenia dohovoru v rámci jeho systémov a aparátu;

Vyzývame EÚ na začlenenie ustanovení dohovoru do všetkých nových a revidovaných legislatívnych nástrojov, predovšetkým pokiaľ ide o prijímanie relevantnej horizontálnej legislatívy a legislatívy v oblasti zdravotného postihnutia;

Vyzývame EÚ a členské štáty, ktoré ešte neratifikovali opčný protokol k dohovoru o jeho neodkladnú ratifikáciu. Opčný protokol obsahuje postupy na posilnenie ochrany práv všetkých jednotlivcov so zdravotným postihnutím v Európe zakotvených v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;

Vyzývame EÚ, aby pri príležitosti 10. výročia pristúpenia EÚ k Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím vyhlásila rok 2021 za Európsky rok osôb so zdravotným postihnutím;

Vyzývame EÚ a členské štáty na zaručenie toho, aby sa práva žien a dievčat so zdravotným postihnutím zohľadňovali vo všetkých legislatívnych a administratívnych opatreniach v oblasti rodovej rovnosti, práv žien a v oblasti implementácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a aby ratifikovali a bezodkladne začali uplatňovať Dohovor Rady Európy o predchádzaní a boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu, pristúpenie ku ktorému len nedávno schválila Európska rada;

Vyzývame EÚ na okamžitú ratifikáciu Marakéšskej zmluvy na uľahčenie prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania a ukončiť tak „hlad“ po knihách, ktorému títo ľudia čelia;

Naliehavo žiadame EÚ a členské štáty o zaručenie toho, aby sa financovanie národných, regionálnych a miestnych organizácií osôb o zdravotným postihnutím vrátane organizácií zastupujúcich deti, ženy a osoby so zdravotným postihnutím či ich podporu zakotvilo do príslušných zákonov v súlade s povinnosťami uvedenými v článkoch 4.3. a 33.3. Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;

Vyzývame EÚ a členské štáty, aby podporovali zriaďovanie národných, regionálnych a miestnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím s cieľom spájať, presadzovať a zastupovať ich záujmy;

Vyzývame EÚ a členské štáty na určenie alebo zriadenie kontaktných miest relevantných mechanizmov koordinácie na implementáciu dohovoru vo všetkých inštitúciách EÚ a vládach jej členských štátov v súlade s článkom 33.1. dohovoru a presadzovanie práv v oblasti zdravotného postihnutia vo všetkých politických oblastiach s osobitným dôrazom na skupiny, ktoré musia čeliť viacnásobnej diskriminácii vo viacerých oblastiach;

Vyzývame EÚ a členské štáty na zavedenie spoľahlivého, nezávislého a dobre vybaveného monitorovacieho mechanizmu, ktorý v plnej miere začleňuje osoby so zdravotným postihnutím a ich reprezentatívne organizácie v súlade s článkom 33.2. a 33.3. Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;

Vyzývame EÚ a členské štáty na vytvorenie a rozvoj programov na vzdelávanie odborníkov so zdravotným postihnutím s cieľom profitovať z ich životných i odborných skúseností vo všetkých oblastiach, predovšetkým v oblasti posilnenia ich postavenia, prístupnosti, inkluzívneho a celoživotného vzdelávania, právnej spôsobilosti, prístupu k spravodlivosti a zdravotnej starostlivosti, v oblasti bývania a dopravy;

Naliehavo žiadame Radu EÚ o ukončenie blokovania smernice o rovnom zaobchádzaní, ktoré trvá od roku 2008 a vyzývame EÚ na urýchlené prijatie tohto legislatívneho aktu, ktorým sa zakazuje diskriminácia založená na náboženskom vyznaní, viere, zdravotnom postihnutí, veku či sexuálnej orientácii vo všetkých oblastiach života vrátane viacnásobnej a prierezovej diskriminácie a diskriminácie na základe vzťahu k určitej osobe;

Naliehavo žiadame Európsku komisiu o zaručenie toho, aby sa Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v plnej miere integroval do konečnej verzie a všetkých iniciatív a následných opatrení týkajúcich sa európskeho piliera sociálnych práv;

Prístup k sociálnym a komunitným službám, ktorý sa má rozvíjať v rámci spolupráce s osobami so zdravotným postihnutím a ich reprezentatívnymi organizáciami, by sa mal stať mimoriadne dôležitou súčasťou odporúčaní pre jednotlivé štáty v rámci európskeho semestra s cieľom zaručiť dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020;

Vyzývame EÚ na to, aby prevzala vedúcu úlohu pri dosahovaní cieľov Agendy udržateľného rozvoja do roku 2030, ktorá je inkluzívna pre osoby so zdravotným postihnutím;

Vyzývame EÚ na zosúladenie cieľov udržateľného rozvoja s jednoznačnými ukazovateľmi, ktoré budú inkluzívne pre všetkých a ktoré budú podporovať disagregáciu údajov z hľadiska zdravotného postihnutia;

Vyzývame Európsky parlament a Radu na prijatie silného a ambiciózneho Európskeho aktu o prístupnosti so širokým rozsahom pôsobnosti, na základe ktorého sa budú poskytovať produkty a služby tak, aby v životoch 80 miliónov ľudí so zdravotným postihnutím nastala skutočná zmena;

Vyzývame európske inštitúcie a členské štáty na implementáciu a prijímanie potrebných politík na zaručenie toho, aby sa pri budúcom vývoji v oblasti technológii myslelo na všetkých a aby boli jeho výsledky navrhované pre všetkých, aby ich tak mohli používať aj osoby so zdravotným postihnutím rovnako ako ostatní a aby podporovali ich nezávislý život a plnú účasť vo všetkých oblastiach života;

Vyzývame EÚ a členské štáty, aby zaručili, že všetky osoby so všetkými druhmi zdravotného postihnutia môžu uplatňovať svoje právo voliť a byť volený vrátane poskytnutia prístupnej komunikácie a zariadení;

Vyzývame EÚ a členské štáty, aby uznali znakový jazyk, jazykové identity osôb so zdravotným postihnutím aj ich kultúrne identity, ako je napríklad kultúra používateľov znakového jazyka, a všetky ostatné prístupné spôsoby, formáty a typy komunikácie, ktoré si sami vyberú, napríklad Braillovo písmo a augmentatívna a alternatívna forma komunikácie;

Vyzývame EÚ a členské štáty na zaručenie inkluzívneho vzdelávania pre všetky osoby so zdravotným postihnutím a na podporu požadovanú a poskytovanú v  jazykoch a formách a spôsoboch komunikácie najvhodnejších pre jednotlivé osoby, na zaručenie inkluzívnych pracovísk a prístup k minimálnej úrovni sociálnej ochrany s cieľom umožniť všetkým ľuďom so zdravotným postihnutím primeranú životnú úroveň;

Naliehavo žiadame EÚ a všetky členské štáty o prijímanie utečencov a o to, aby s nimi pracovali, a aby sa tak ukončili ozbrojené konflikty, ktoré ich nútia opúšťať domovy, a ktoré ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí nemajú možnosť odísť, stavajú do ustavičnej neistoty;

Vyzývame EÚ na koordinovanie činností a na to, aby podporovali členské štáty v reformách práva v oblasti poručníctva a ďalšej legislatívy, ktorá obmedzuje v uplatňovaní právnej spôsobilosti v súlade s článkom 12 dohovoru.

(preklad z anglického jazyka, red)