Informácia zo 17. zasadnutia Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

Dňa 4. decembra 2018 sa v Bratislave v priestoroch Účelového zariadenia Bôrik konalo v poradí 17. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie (RVSR MNO).

Na zasadnutí sa zúčastnili členovia Komory mimovládnych neziskových organizácií, Komory pre verejný sektor, pracovníci Ministerstva vnútra SR a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Zasadnutie RVSR MNO viedla jej predsedníčka Denisa Saková, ministerka vnútra SR, neskôr splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, Martin Giertl.

Operatívne stretnutie

Samotnému zasadnutiu Rady vlády pre MNO predchádzalo krátke operatívne stretnutie členov Komory MNO, na ktorom boli prerokované návrhy na doplnenie programu zasadnutia RVSR MNO spolu s návrhmi príslušných uznesení k nasledovným otázkam:

  • financovanie MNO;
  • mechanizmus asignácie;
  • charitatívna lotéria;
  • postoj k väzobnému stíhaniu aktivistov organizácie Greenpeace
  • aktuálna situácia sociálnych služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi.

Z pohľadu Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím a jej členských organizácií snáď najdôležitejšími boli prvé dva body doplneného programu zasadnutia – financovanie mimovládnych neziskových organizácií a mechanizmus asignačnej dane, a to aj v nadväznosti na nedávne vyjadrenia niektorých politikov prijať v tejto oblasti zásadné zmeny.

Diskusia plná emócií

O závažnosti tejto problematiky pre celý tretí sektor svedčí i skutočnosť, že diskusia Rady MNO k týmto dvom bodom bola veľmi intenzívna, neraz dosť emotívna a trvala bez pár minút takmer dve hodiny. Diskusia však nakoniec vyústila do prijatia dvoch zásadných uznesení:

„Uznesenie k transparentnosti financovania MNO: Rada vlády SR pre MNO schvaľuje zriadenie pracovnej skupiny, ktorá posúdi existujúce mechanizmy financovania jednotlivých foriem mimovládnych neziskových organizácií a v prípade potreby navrhne ďalšie vhodné nástroje.

Členom pracovnej skupiny budú zástupcovia Komory mimovládnych neziskových organizácií, predstaviteľov Ministerstva financií SR a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Prizvaní môžu byť aj zástupcovia ďalších ústredných orgánov štátnej správy a zástupcovia samosprávy a iných dotknutých subjektov. Koordináciou pracovnej skupiny je poverený splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.“

Pri tomto uznesení je ešte dôležité spomenúť, že po diskusii sa zmenila i formulácia názvu uznesenia, keď namiesto „Uznesenie… k financovaniu mimovládnych neziskových organizácií…“ sa nakoniec prijalo uznesenie „k transparentnosti financovania MNO“.

Tento zdanlivo nepatrný významový posun je výsledkom zhody prítomných v tom, že nie je potrebné zásadným spôsobom meniť súčasný model financovania MNO, potrebné sú však kroky vedúce k jeho väčšej transparentnosti.

„Uznesenie k asignácii poukazovania percenta z odvedenej dane fyzických a právnických osôb:  Rada vlády SR pre MNO odporúča vláde Slovenskej republiky akékoľvek prípadné zmeny v súčasných podmienkach poukazovania podielu zaplatenej dane z príjmu iniciovať iba po odbornej diskusii s odborníkmi a zástupcami Komory mimovládnych neziskových organizácií na pôde Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie.“

Charitatívna reklama

Tretím bodom programu, ktorý z vecného hľadiska nadväzoval na prvé dva body, bola informácia  o zavedení a prevádzkovaní charitatívnej reklamy a charitatívnej lotérie, ktorú spolu s MF SR predstavil Filip Vagač.

Dana Meager, štátna tajomníčka MF SR, zdôvodnila návrh projektu charitatívnej lotérie a doplnila, že ide o ďalší nástroj financovania MNO, nie o nahradenie súčasného mechanizmu asignácie.

Z podkladov, ktoré účastníci zasadnutia RVSR pre MNO dostali k dispozícii k tomuto bodu programu vopred, vyberáme:

„Charitatívna lotéria predstavuje v rámci EÚ štandardný produkt v oblasti hazardných hier. Samotný koncept charitatívnej lotérie na Slovensku bol koncipovaný a následne aj schválený na rokovaniach Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie už v rokoch 2009 – 2012. V spoločných diskusiách s neziskovým sektorom sa dospelo k záveru, že je nevyhnutné vytvoriť popri 2% asignácií z daní fyzických osôb a právnických osôb aj ďalší významný zdroj pre financovanie verejnoprospešných aktivít.

Rozsiahlou diskusiou na úrovni neziskového sektora sa do popredia dostala myšlienka zavedenia celonárodnej charitatívnej lotérie, ktorá by sa po vzore zahraničných stala ďalším významným zdrojom financovania MNO a ich verejnoprospešných aktivít. Neziskový sektor si v spolupráci s príslušnými ministerstvami už v roku 2008 dal za cieľ vytvoriť v rámci SR efektívny model viaczdrojového financovania neziskového sektora. Výsledkom celonárodnej diskusie bolo podpísanie Memoranda o spolupráci medzi ministerstvom a neziskovým sektorom, kde došlo k významnej stabilizácií nosného piliera financovania neziskového sektora, a to inštitútu 2% dane.

Súčasne bolo dohodnuté začatie prác na legislatívnom ukotvení ďalších dôležitých zdrojov pre financovanie neziskového sektora, a to charitatívnej reklamy a charitatívnej lotérie.

Následne, od 1. januára 2018 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorá zaviedla inštitút charitatívnej reklamy. Prijatím základných finančných pilierov definovaných Radou vlády pre MNO došlo k splneniu základných bodov dohody s ministerstvom financií ohľadom vytvorenia štandardného modelu viaczdrojového financovania neziskového sektora na Slovensku.

Neziskový sektor po prijatí a zavedení inštitútu charitatívnej lotérie vytvoril pracovnú skupinu, ktorej úlohou bolo vytvoriť model, spočívajúci v kooperácií silných nadácií, ktoré svojou verejnoprospešnou činnosťou pokrývajú rozhodujúce spektrum verejnoprospešných aktivít v neziskovom sektore, sú zárukou ekonomickej stability a svojou doterajšou činnosťou si v neziskovom sektore vybudovali kredit dôveryhodnosti a profesionality pri vykonávaní činností vo verejnom záujme.

Výsledkom pracovnej skupiny bolo vytvorenie záujmového združenia nadácií LOTKA Slovensko, ktorého členmi sa stali nadácie, ktoré spĺňali podmienky zákona o hazardných hrách a súčasne sa svojou kredibilitou stali garantmi pre prevádzkovanie charitatívnej lotérie na Slovensku (ide o Nadáciu Socia, Nadáciu Ekopolis, Nadáciu Pontis, Centrum pre filantropiu, Nadáciu Rafael a Nadáciu pre deti Slovenska).

Zástupcovia neziskového sektora prichádzajú na trh hazardných hier s charitatívnou lotériou, ktorá je úspešne prevádzkovaná v Holandsku, kde už viac ako 25 rokov dosahuje významné ekonomické výsledky, ktoré predstavujú finančnú pomoc pre charitatívne organizácie v Holandsku. Hlavným cieľom predmetnej lotérie je pravidelne generovať finančné prostriedky a následne ich prerozdeľovať neziskovému sektoru na plnenie verejnoprospešných účelov.

V rámci doterajšieho fungovania vyprodukovala charitatívna lotéria v Holandsku viac ako 5,5 miliárd eur pre charitu. Jedným z dôvodov vytvorenia tohto modelu v prostredí Slovenska bolo práve úspešné fungovanie tohto typu lotérie, plnenie vytýčených cieľov vo finančnej ako aj sociálnej sfére spoločnosti, obľúbenosť vo verejnosti a teda aj rast hráčov a pod.

Zástupcovia záujmového združenia nadácií LOTKA po niekoľkoročnej diskusii vo vnútri sektora požiadali MF SR o spoluprácu pri historickom rozbehu charitatívnej lotérie v prostredí Slovenskej republiky. Ministerstvo má záujem o podporu mimovládneho sektora prostredníctvom zabezpečenia prevádzkovania charitatívnej lotérie. Cieľom je vytvoriť podmienky na prevádzkovanie charitatívnej lotérie v Slovenskej republike, a to aj so zapojením spoločnosti TIPOS. Splnomocnenec požiadal Komoru MNO a Ministerstvo financií SR, aby pripravili cielený materiál, týkajúci sa prezentovania mechanizmu charitatívnej lotérie smerom k verejnosti, watchdogovým organizáciám a médiám z hľadiska transparentnosti nakladania s verejnými prostriedkami v súlade so zásadou hodnoty za peniaze pri vzniku tejto lotérie a implementácie jej mechanizmu.“

Ďalší nástroj na financovanie

V diskusii k tomuto bodu programu Dana Meager zopakovala, že ide o ďalší nástroj na financovanie MNO a že v priebehu posledných dvoch rokov sa prijali potrebné legislatívne opatrenia k tomu, aby sa koncept charitatívnej lotérie mohol na Slovensku začať v krátkom čase realizovať.

Splnomocnenec vlády pre občiansku spoločnosť ešte požiadal Komoru MNO a Ministerstvo financií SR, aby pripravili cielený materiál, týkajúci sa prezentovania mechanizmu charitatívnej lotérie smerom k verejnosti, watchdogovým organizáciám a médiám z hľadiska transparentnosti nakladania s verejnými prostriedkami v súlade so zásadou hodnoty za peniaze pri vzniku tejto lotérie a implementácie jej mechanizmu.

RVSR pre MNO v uznesení k tomuto bodu programu „súhlasí s návrhom projektu podpory mimovládneho neziskového sektora prostredníctvom prevádzkovania charitatívnej lotérie ako významného piliera viaczdrojového financovania neziskového sektora“.

Ďalšie témy

V ďalšom priebehu zasadnutia členovia RVSR pre MNO zobrali na vedomie

  • uznesenie Komory MNO, „ktorým reprezentanti občianskeho sektora protestujú proti väzobnému stíhaniu aktivistov Greenpeace, ktorí sa 28. 11. 2018 zúčastnili protestnej akcie na bani Nováky“ a
  • uznesenie Komory MNO, v ktorom Komora „vyzýva kompetentné orgány k urgentnému riešeniu aktuálneho stavu financovania neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vznikol v dôsledku  zvýšenia obligatórnych nákladov v roku 2018“.

Martin Giertl pokračoval ďalej ústnou informáciou o nedávno schválenom zákone o registri mimovládnych neziskových organizácií (jeho plné znenie je k dispozícii tu), ktorý nadobúda účinnosť od 1. 1. 2019.

Uviedol tiež, že v súčasnosti sa v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR pripravuje manuál, ktorý by mal všetky dotknuté organizácie inštruovať o tom, čo budú musieť v súvislosti s týmto zákonom v priebehu najbližších mesiacov urobiť.

Program druhej polovice zasadnutia RVSR pre MNO sa týkal najmä tzv. „veľkej politiky“ a participácie MNO na formovaní cieľov jej smerovania v priebehu najbližších rokov. Zástupcovia štátnej správy tu informovali o Stratégii rozvoja SR do roku 2030 a o Európskych štrukturálnych a investičných fondoch.

V záverečnej časti potom ešte splnomocnenec a ďalší zamestnanci Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti prezentovali materiály týkajúce sa fungovania RVSR pre MNO na budúce obdobie, Iniciatívy pre otvorené vládnutie a stavu riešenia národných projektov, ktoré majú  vo svojej kompetencii.

Týmto sa program naplnil a splnomocnenec 17. zasadnutie Rady vlády pre MNO ukončil a poďakoval všetkým prítomným za účasť a spoluprácu v priebehu celého roka.

(Pozn.: kompletné materiály z predmetného zasadnutia sú k dispozícii tu.)

Štefan Grajcár

Slovenský zväz telesne postihnutých