Úvodník – Mosty inklúzie 06/2018

Vážení čitatelia, Zamestnávanie mladých ľudí so zdravotným postihnutím je jedným z najpálčivejších problémov a zároveňjedným z najdôležitejších cieľov hnutia zdravotného postihnutia. Preto sa Európske fórum zdravotného postihnutia spolu s jeho výborom mládeže rozhodlo oceniť zamestnávateľov a poskytovateľov služieb na podporu zamestnávania…

Access City Award 2019

Ocenenia za sprístupňovanie kultúrneho dedičstva putujú holandskému mestu Breda a francúzskemu Évreux. Zvláštne uznanie získali Kaposvár v Maďarsku a Vigo v Španielsku. Súťaž Access City Award vyhlasuje Európska komisia a Európske fórum zdravotného postihnutia. Ocenenie sa každoročne udeľuje európskemu mestu, ktoré aktívne podporuje prístupnosť…

Sebaobhajovanie – šanca pre ľudí s mentálnym postihnutím

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike zorganizovalo v Centre BIVIO v Bratislave v dňoch 12. a 13. decembra.2018 celoslovenskú konferenciu sebaobhajcov, dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Stretnutie bolo vyvrcholením projektu, ktorého cieľmi sú posilniť integráciu ľudí…

Záverečná konferencia projektu Práva osôb so zdravotným postihnutím a Agenda udržateľného rozvoja 2030

Dňa 11. decembra 2018 v centre Bivio v Bratislave sa uskutočnila záverečná konferencia projektu Práva osôb so zdravotným postihnutím a Agenda udržateľného rozvoja 2030, ktorý realizuje Národná rada občanov so zdravotným postihnutím s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR. Predmetom konferencie…

Informácia zo 17. zasadnutia Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

Dňa 4. decembra 2018 sa v Bratislave v priestoroch Účelového zariadenia Bôrik konalo v poradí 17. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie (RVSR MNO). Na zasadnutí sa zúčastnili členovia Komory mimovládnych neziskových organizácií, Komory pre verejný sektor,…

Zo zasadnutia Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Dňa 13. decembra 2018 sa uskutočnilo 32. zasadnutie Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Na začiatku decembrového rokovania Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosťodovzdal minister spravodlivosti Gábor Gál cenu za významný prínos…

Zákon o peňažných príspevkoch a skúsenosti z praxe

Novelizácia zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia účinná od 1. júla 2018 priniesla množstvo podstatných zmien. Dalo sa predpokladať a aj sa ukázalo, že zmeny zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného…

Vyšla publikácia o práve na bývanie

Publikácia je venovaná úprave práva na bývanie v medzinárodných dokumentoch i v slovenskej legislatíve. Je k dispozícii aj na internete. Nadácia SOCIA v spolupráci s OZ Proti prúdu (vydavateľ Nota bene) v decembri predstavili odbornej verejnosti publikáciu Právo na bývanie. Autormi publikácie sú Nina…

Ocenenie inkluzívneho zamestnávania mladých ľudí so zdravotným postihnutím

Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) zverejnilo výzvu pre zamestnávateľov mladých ľudí so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce ako aj pre organizácie pomáhajúce týmto ľuďom získať prácu na otvorenom trhu. Výzva Ste zamestnávateľ ponúkajúci inkluzívne zamestnanie pre mladých ľudí so…

EDF-Oracle štipendium 2018

Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) a Oracle aj tento rok vyhlásili štipendiumza výskum v oblasti e-prístupnosti. Získala ho MariaIsabelSantos. Slávnostné vyhlásenie výsledkovEDF-Oracle e-accessibilityscholarshipsa uskutočnilo 22. októbra v Európskom parlamente. Ocenenie odovzdaliposlankyňa Európskeho parlamentu Olga Sehnalová, člen predsedníctva EDF Thorkild Olesen a…