Vyšla publikácia o práve na bývanie

Publikácia je venovaná úprave práva na bývanie v medzinárodných dokumentoch i v slovenskej legislatíve. Je k dispozícii aj na internete.

Nadácia SOCIA v spolupráci s OZ Proti prúdu (vydavateľ Nota bene) v decembri predstavili odbornej verejnosti publikáciu Právo na bývanie. Autormi publikácie sú Nina Beňová (Proti prúdu) a právnik Maroš Matiaško.

Predslov napísala Helena Woleková.

Publikácia je venovaná úprave práva na bývanie v medzinárodných dokumentoch i v slovenskej legislatíve.

Diskusia odborníkov

V priestoroch Kancelárie verejného ochrancu práv Márie Patakyovej sa 14. decembra uskutočnila aj diskusia k publikácii. Zúčastnili sa jej zástupcovia štátnej správy, ZMOS či organizácií, ktoré sa právu na bývanie aktívne venujú.

„O konkrétnych a praktických problémoch s napĺňaním tohto práva hovorili ľudia so skúsenosťou s bezdomovectvom či zdravotným znevýhodnením. Účastníci diskutovali o práve na bývanie ako ľudskom práve v kontexte medzinárodných dokumentov. To požaduje od štátov, vrátane Slovenskej republiky, aby uznali a chránili základný štatút rovnosti všetkých a zároveň zaisťovali, že všetci majú prístup k podmienkam, aby mohli viesť dôstojný alebo minimálne dobrý život. A podmienkou pre dôstojný a dobrý život je aj adekvátne bývanie,“ informuje o stretnutí Nadácia SOCIA.

Veľká časť diskusie bola venovaná právu na bývanie a jeho realizácii na Slovensku.

V príprave sú dôležité dokumenty

V budúcom roku sa predpokladá aj začiatok prípravy troch dôležitých dokumentov – Koncepcie bytovej politiky do roku 2030, Národná stratégia prevencie a riešenia bezdomovectva a Stratégia deinštitucionalizácie po roku 2020. Rovnako bude prebiehať príprava novej legislatívy ohľadom príspevku na bývanie.

„Účastníci diskusie chcú upozorňovať na dôležitosť prijatia nového stavebného zákona, ktorý bude rešpektovať princípy univerzálneho navrhovania, jasnejšie definovanie sociálneho bývania, jeho prístupnosti a dostupnosti ako konceptu sociálnej politiky MPSVR SR,“ píše SOCIA.

Publikácia je k dispozícii na webe, formát PDF, 1,84MB

(ht)