Zákon o peňažných príspevkoch a skúsenosti z praxe

Novelizácia zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia účinná od 1. júla 2018 priniesla množstvo podstatných zmien.

Dalo sa predpokladať a aj sa ukázalo, že zmeny zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia doplnia zoznam otázok spojených s aplikáciou zákona v praxi.

Zástupca skupiny organizácií osôb s telesným postihnutím vo Výbore pre osoby so zdravotným postihnutím, Tibor Köböl oslovil preto Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR so žiadosťou o uskutočnenie seminára. V rámci tohto podujatia pracovníci MPSVR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR odpovedali na otázky zástupcov organizácií združených v jednotlivých volebných zhromaždeniach Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím.

Stretnutie sa uskutočnilo na pôde MPSVR SR 16. novembra 2018.

Prinášame vám zápis otázok a odpovedí, ktoré na seminári odzneli. Za MPSVR SR odpovedal Michal Krivošík z Odboru integrácie osôb so zdravotným postihnutím, za Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny riaditeľka Odboru peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) a posudkových činností Judita Havalová.

Rôzne zmluvy – rôzne úrady

 1. Otázka: Užívatelia sa na úradoch stretávajú s tým, že napriek tomu, že zmluva o výkone osobnej asistencie spĺňa všetky zákonom stanovené náležitosti, úrad zmluvu neakceptuje a neprevezme. Chceli sme vedieť, či úrad disponuje vzorom zmluvy, ktorá je výlučne platná.
  Odpoveď: Dozvedeli sme sa, že úradom schválený vzor neexistuje, hlavným kritériom platnosti je, aby zmluva obsahovala všetky zákonom uvedené náležitosti.
 2. Otázka: Podľa zákona musí každá zmluva obsahovať aj druh vykonávaných činností. Žiadateľ pritom môže podľa novely predložiť zmluvu o výkone osobnej asistencie úradu už v deň podania žiadosti. V prípade, ak žiadateľ ešte len požiadal o peňažný príspevok (PP) na osobnú asistenciu, ale ešte nemá posudok, nevie, ktoré činnosti mu budú schválené a ktoré nie.
  Odpoveď: V tomto prípade sa uvedú v zmluve činnosti, na ktoré PP na osobnú asistenciu žiadateľ žiada a vie, že v daných činnostiach pomoc potrebuje – predpokladá sa, že žiadateľ bude vychádzať z prílohy č. 4.
 3. Otázka: Niektoré úrady trvajú na uvádzaní pravidelného mesačného rozsahu hodín vykonávanej osobnej asistencie. Deje sa tak aj v prípade, keď je dopredu zrejmé, že asistent môže asistovať iba nepravidelne, sezónne, prípadne iba niekoľkokrát ročne a pod. Pýtali sme sa, či je možné uvádzať počet hodín aj v minimálnom ročnom rozsahu, najmä keď je zrejmé, že asistent nemá záujem a ani šancu sa stať poistencom štátu (napr. zamestnanec, SZČO, poberateľ dôchodkovej dávky atď.)
  Odpoveď: V zmluve uvedený počet hodín je vecou dohody zmluvných strán (osobného asistenta a užívateľa osobnej asistencie). Môžu v zmluve uviesť aj predpokladaný minimálny počet hodín, môžu sa dohodnúť na presnom počte hodín. Počet hodín, na ktorom sa dohodnú, môže byť dokonca aj viac, než je úradom schválený počet hodín osobnej asistencie – pokiaľ užívateľ osobnej asistencie mieni financovať tie odpracované hodiny z vlastných finančných prostriedkov, ktoré sú nad rámec úradom schváleného počtu.
 4. Otázka: Niektoré úrady žiadajú od užívateľa osobnej asistencie, aby na hodinu presne rozdelil úradom schválený ročný rozsah hodín osobnej asistencie medzi svojimi asistentmi – novšie dokonca aj na mesačnej báze. V prípade, že uzatvára novú zmluvu s ďalším novým asistentom je nútený ubrať (modifikáciou zmluvy) hodiny existujúcim asistentom, aby súčet hodín na všetkých zmluvách opätovne sedel s úradom schváleným ročným rozsahom. 
  Odpoveď: Takýto postup nemá oporu v zákone a netreba akceptovať takúto požiadavku.
 5. Otázka: Chceli sme vedieť, či je treba uvádzať v zmluve presnú, aktuálne platnú hodinovú sadzbu za výkon osobnej asistencie. Pri uvedení presnej sumy a nie iba odkazu na príslušné ustanovenie zákona, je treba totiž uzatvárať dodatky k zmluve vždy, keď dôjde k zmene hodinovej sadzby.
  Odpoveď: Nie je nutné uvádzať presnú sumu. (Pozn. autora: Odporúčame uviesť v zmluve presnú sumu a zároveň aj odkaz na príslušnú časť zákona v zmysle, že pokiaľ dôjde k zmene odmeny, tá bude vyplácaná v zmysle platnej legislatívy.)

Automatický zánik zmluvy o výkone osobnej asistencie

Od 1. 7. 2018 platí, že keď osobný asistent šesť po sebe nasledujúcich mesiacov osobnú asistenciu nevykonával, tak dotknutý zmluvný vzťah automaticky zaniká. (Keď má osobný asistent viac zmluvných vzťahov, v rámci ktorých asistenciu vykonáva, tieto ostatné zmluvy ostávajú v platnosti.)

Otázka: Pýtali sme sa, či úrad oznámi užívateľovi osobnej asistencie alebo osobnému asistentovi, že zmluvu považuje za neplatnú.

Odpoveď: Túto skutočnosť si majú odsledovať dotknuté strany, úrad nikomu neoznamuje, že došlo k strate platnosti zmluvy.

Osobný asistent, ako uchádzač o zamestnanie

Otázka: Zaujímalo nás, prečo je dôvodom na vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie na niektorých úradoch už samotné uzavretie zmluvy o výkone osobnej asistencie.

Odpoveď: Tento postup správny nie je. Uchádzač o zamestnanie môže mať príjem, akurát musí sledovať (ale aj úrad kontroluje), aby neprekročil povolenú výšku príjmu.

Úrady práce žiadajú uchádzačov o zamestnanie o vyplnenie tlačiva Potvrdenie o príjme

Otázka: Pýtali sme sa preto, ako postupovať v tomto prípade. Uvedené tlačivo má vyplniť zamestnávateľ, pričom fyzická osoba s ŤZP/užívateľ osobnej asistencie nie je zamestnávateľom osobného asistenta podľa Zákonníka práce. 

Odpoveď: Užívatelia osobnej asistencie nemusia vyplniť toto tlačivo. Pre úrad postačuje aj jednoduché potvrdenie o príjme, napísané vlastnými slovami užívateľa osobnej asistencie.

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky – druhý mechanický, druhý elektrický vozík a druhý načúvací aparát

Otázka: Opakovane sa stretávame s prípadmi kladenia podmienky na poskytnutie tohto príspevku. Nepostačuje, že prvá pomôcka bola poskytnutá v rámci zdravotného poistenia, ale podmienkou schválenia príspevku je aj preukázanie toho, či žiadateľovi medzitým nevznikol nárok na opätovné poskytnutie pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia.

Odpoveď: Tento postup nie je v súlade so zákonom.

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia a spoločenská aktivita

Otázka: V poslednej dobe sme mali niekoľko prípadov, kedy PP na kúpu zdvíhacieho zariadenia (šikmá schodisková plošina) nebol schválený z dôvodu chýbajúcej spoločenskej aktivity žiadateľa. Práve kvôli bariéram však žiadateľ nemohol mať spoločenské aktivity, pretože sa nedostal z domu von.

Odpoveď: Dozvedeli sme sa, že takýto postup rozhodne nie je správny a nepriznanie príspevku z tohto dôvodu nebolo v súlade so zákonom.

Osobní asistenti – poistenci štátu

Otázka:  Zaujímalo nás, aký údaj je nahlasovaný Sociálnej poisťovni ku vzniku statusu poistenca štátu.

Odpoveď: Rozhodujúcim údajom je počet hodín osobnej asistencie, ktorý je uvedený v zmluve alebo v zmluvách na výkon tejto činnosti.

Na stretnutí odznelo ešte množstvo ďalších otázok i odpovedí, ktoré nás presvedčili, že mnohokrát je rozdiel medzi teóriou a praxou.

Veľmi dúfam, že podobných stretnutí bude viac a budeme mať možnosť získať rýchle odpovede na naše otázky. Zamestnanci MPSVR a Ústredia PSVR týmto spôsobom tiež získajú lepší prehľad o praktickom fungovaní úradov z pohľadu klientov/osôb so zdravotným postihnutím.

Tibor Köböl, Andrea Madunová