Na obede s Miriam Lexmann

Členka Výboru pre zahraničné veci (AFET), Podvýboru pre bezpečnosť a obranu (SEDE), Delegácie pre vzťahy s Bieloruskom (D-BY), Delegácie pri Parlamentnom zhromaždení Euronest (DEPA), členka Výboru Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) a členka predsedníctva celoslovenskej organizácie Fórum života, europoslankyňa Miriam Lexmann iniciovala stretnutie so zástupcami NROZP v SR, ktoré sa vo štvrtok 2. septembra uskutočnilo v priestoroch centra Bivio v Bratislave-Rači. Aktivity Miriam Lexmann sú zamerané aj na pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím a hoci si uvedomuje, že nie všetky otázky, ktoré túto skupinu Európanov trápia, sú v kompetencii Európskej únie, z pozície poslankyne EP by chcela klásť otázky a zintenzívniť tlak, vyvíjaný na patričné miesta.

Počas rozhovoru sa otvorilo viacero tém. Prvou, ktorá europoslankyňu do Bratislavy priviedla, boli COVID pasy pre ľudí so zdravotným postihnutím. Miriam Lexmann na európskej pôde dôrazne upozorňovala na nutnosť vložiť do COVID pasu informáciu o tom, ak človek nemôže byť očkovaný, alebo ani očkovaný, ani testovaný. Zaujímala sa o to, nakoľko početná je skupina ľudí so zdravotným postihnutím, ktorá nie je bez pomoci schopná zvládnuť súvisiacu administratívu, či sa pamätalo na elektronickú prístupnosť a pod. Druhou veľkou témou bol európsky preukaz pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorá by mala byť legislatívne podchytená do konca roku 2023, ako to v Európskej stratégii práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2020 – 2030 konštatuje EK. Problémy, ktoré so zavedením takéhoto preukazu súvisia, sú napr. nejednotnosť posudzovania zdravotného postihnutia v jednotlivých členských krajinách, regulácia poskytovaných zliav, nutnosť vytvoriť a aktualizovať internetové stránky s údajmi o poskytovaných výhodách v každom zúčastnenom členskom štáte EÚ, záznam o zdravotnom postihnutí nositeľa preukazu atď. (podrobnejšie sme o problémoch súvisiacich s vydaním európskej karty občana so zdravotným postihnutím písali v dvojčísle Mostov inklúzie 1-2/2018). Vo štvrtok 16. septembra t. r. sa v Bruseli uskutočnil webinár o tom, ako by mal preukaz vyzerať, v čase uzávierky tohto čísla ešte nie je k dispozícii jeho záznam. Dodávame, že pre EK bola o preukaze vypracovaná rozsiahla štúdia, ktorej spracovanie do článku si vyžiada viac času, prináša však dosť málo nových informácií. Viac sa sústreďuje na to, čo by bolo dobré urobiť a ako môže preukaz podporiť zámer vytvoriť jednotný európsky systém posudzovania zdravotného postihnutia. Podstatné pre jeho fungovanie je ale to, aby bol takýto systém prijatý a uznávaný členskými štátmi.

Zástupcovia NROZP v SR s Miriam Lexmann diskutovali aj o asistencii pre ľudí so zdravotným postihnutím pri využívaní vlakovej dopravy u nás, o rekonštrukciách budov a verejných priestranstiev, ktoré sú financované z projektov EÚ, o jednotnom označení, ktoré by bolo garanciou kvalitného bezbariérového riešenia, o udržaní bezplatného používania diaľnic, o systéme doplatkov za zdravotnícke pomôcky, ktorý je napr. v prípade ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu v niektorých prípadoch diskriminačný (človek sa nemôže uchádzať o príspevok na elektrický vozík a súčasne o príspevok na polohovateľnú posteľ), o diskriminačných ustanoveniach pripravovanej novely zákona o rodičovskom dôchodku a o možnostiach čerpať podporu z európskych zdrojov pre sociálne podniky existujúce viac ako 5 rokov a pre sociálne podniky sídliace v Bratislavskom kraji.

Europoslankyňa prisľúbila, že sa týmito otázkami bude intenzívne zaoberať, naďalej so zainteresovanými organizáciami, reprezentujúcimi ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku diskutovať o existujúcich problémoch, a vyvíjať tlak na ich riešenie na domácej i na európskej pôde.

(red.)