Občianska spoločnosť bude efektívne spolupracovať s verejnou správou

Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti v súčasnom období spúšťa pilotnú schému dvanástich projektov pod názvom Participatívna tvorba verejných politík.

Ide o národný projekt a projektový tím hovorí o celej schéme ako o akomsi „živom laboratóriu“, v rámci ktorého sa má overovať, ako funguje tvorba verejných politík za priamej účasti občianskej spoločnosti a ako vyzerá jej komunikácia s verejnou správou.

Tematicky je dvanásť pilotných projektov veľmi rôznorodých a overovanie bude preto veľmi pestré.

Čo majú všetky z nich spoločné je štruktúra partnerov v rámci jednotlivých projektov. Vždy je súčasťou nezisková organizácia, ktorá je expertom v určitej oblasti, ďalej subjekt verejnej správy, ktorého sa téma určitým spôsobom týka, a tretím partnerom každého z projektov je, samozrejme, Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Riadiacim orgánom je v tomto prípade Ministerstvo vnútra, ide o operačný program Efektívna verejná správa.

Hlavný partner Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti si na implementáciu svojej schémy z mnohých prihlásených vybral tieto pilotné projekty:

 1. Stratégia dlhodobej starostlivosti – Asociácia na ochranu práv pacientov/MZ SR, MPSVR SR
 2. Participatívna realizácia koncepcie rozvoja práce s mládežou – Rada mládeže Slovenska/MŠVVaŠ SR
 3. Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji – regionálna úroveň – OZ Špirála/Trenčiansky samosprávny kraj
 4. Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám – Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím/Bratislavský samosprávny kraj
 5. Od Levoče po Spišský hrad – politiky medziobecnej spolupráce – klaster obcí Spiša Spišský Hrhov, Doľany, Domaňovce, Klčov, Nemešany, Baldovce, Buglovce
 6. Mesto pre všetkých – integračná stratégia – Centrum pre výskum etnicity a kultúry/Mesto Svidník a obce z OZ Dukla
 7. Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske – OZ Priatelia Zeme/Mesto Partizánske
 8. Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta – OZ Utópia/Mesto Hlohovec
 9. Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých – Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska/Mesto Nitra
 10. Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)/Hlavné mesto SR Bratislava
 11. Trvalo udržateľná mobilita – Nadácia Ekopolis/Mesto Banská Bystrica
 12. Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík Rómsky inštitút/obec Lenartov

Veľmi nás teší, že do konečného výberu sa dostali až dve z našich členských organizácií a že problematika zdravotného postihnutia sa aj takto dostáva do povedomia väčšinovej spoločnosti. Sociálna pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím aj problematika prístupnosti sú stále mimoriadne aktuálne a v konečnom dôsledku sa týkajú každého.

Živé laboratórium už začalo pracovať

Práca v živom laboratóriu sa pomaly rozbieha, komunikácia neziskových organizácií a subjektov verejnej správy je už v plnom prúde.

V júli sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo stretnutie zástupcov všetkých dvanástich pilotných projektov a Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, na ktorom sa nastavili pravidlá práce a jej vykazovania a navzájom sa všetci zoznámili. Zúčastnení skonštatovali, že na realizáciu projektov sa veľmi tešia a očakávania sú tiež veľmi vysoké.

Skúmať sa bude dva roky a po uplynutí tohto obdobia odborný tím, ktorý bude prácu priebežne sledovať, rozanalyzuje spoluprácu jednotlivých neziskoviek a ich partnerov z verejnej správy s pripraví odporúčania na zlepšenie tvorby participatívnych politík.

(red)

Text pod foto: V júli sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo stretnutie zástupcov všetkých dvanástich pilotných projektov a Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, na ktorom sa nastavili pravidlá práce. FOTO: ÚNSS