Oslovenie voličov – Demokrati

Kandidátka v eurovoľbách Jana Žitňanská:

Zdravotné znevýhodnenie nie je voľbou, zvoliť si však môžete niekoho, kto osobám so zdravotným znevýhodnením skutočne pomáha

Napriek tomu, že skupina ľudí so zdravotným znevýhodnením je najväčšou menšinou v Európskej únii, ešte stále v jednotlivých členských krajinách čelí množstvu prekážok či diskriminácii. Aj preto je dôležité, akým smerom sa uberú európske inštitúcie vrátane Európskeho parlamentu v nasledujúcom období.

Kandidátka do eurovolieb z tretej pozície za stranu Demokrati, Jana Žitňanská, má s fungovaním Európskeho parlamentu bohaté skúsenosti. Ako europoslankyňa totiž pôsobila už v rokoch 2014 – 2019.

Počas svojho mandátu v Európskom parlamente bola podpredsedníčkou Medziskupiny pre zdravotné postihnutie, členkou Medziskupiny pre práva detí či členkou Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci. Dlhodobo spolupracovala s mnohými medzinárodnými aj slovenskými organizáciami zameranými na pomoc pre osoby so zdravotným postihnutím a ich rodiny, ale aj na jednotlivé druhy zdravotného postihnutia či chronických ochorení. Medzi jej úspechy patrí prijatie legislatívy o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov, kde presadzovala najmä pomoc pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, ale aj dlhšiu možnosť tzv. opatrovateľskej dovolenky. Intenzívne pracovala aj na textoch Smernice o prístupnosti webových sídel či Aktu o prístupnosti, ktorý aj do nášho prostredia priniesol jasné pravidlá pre bezbariérové výrobky a služby.  Ako spravodajkyňa vyrokovala prijatie uznesenia o spôsoboch opätovného začlenenia pracovníkov, ktorí sa zotavujú z úrazu a choroby, do kvalitného zamestnania.

Pomoc pre osoby so zdravotným postihnutím Jana Žitňanská ďalej presadzovala po voľbách v roku 2020 ako poslankyňa NR SR, pričom sa jej podarilo presadiť zrušenie krátenia peňažného príspevku na opatrovanie pre poberateľov dôchodku, navýšenie príspevku o 100 euro pre všetkých opatrovateľov nezaopatrených detí so zdravotným znevýhodnením či zvýšenie koeficientu príjmu opatrovateľa z 2 na 2,5 násobok životného minima. Ďalšie zmeny presadila v oblasti zamestnávania pracovníkov so zdravotným znevýhodnením či uľahčenia prechodu z celoročnej pobytovej sociálnej služby do samostatného bývania.

Ako kandidátka do Európskeho parlamentu sa hlási k volebnému manifestu Európskeho fóra zdravotného postihnutia, s ktorým dlhodobo spolupracuje. Jej hlavným cieľom je zabezpečenie plnej prístupnosti a zapojenia osôb so zdravotným znevýhodnením do všetkých oblastí života, a to v súlade s našimi záväzkami vyplývajúcimi z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.  K tomu patrí samozrejme plné zapojenie osôb so zdravotným znevýhodnením a organizácií, ktoré zastupujú ich záujmy, do rozhodovacích procesov a zohľadnenie ich potrieb pri navrhovaní a prijímaní novej legislatívy či európskych programov.

Jednou z najdôležitejších oblastí, kde máme doteraz veľké medzery, ale ktorá má mimoriadny význam pre možnosť realizácie osôb so zdravotným znevýhodním na jednej strane a možnosť krajín využiť potenciál týchto osôb na strane druhej, je oblasť vzdelávania a pracovného trhu. Hoci Európska únia má v oblasti vzdelávania iba podporné kompetencie, Jana Žitňanská sa plánuje v tejto oblasti zasadzovať za debarierizáciu budov vzdelávacích inštitúcií, prístupnú mobilitu napríklad prostredníctvom programu Erazmus, ale aj dostupnejšie digitálne pomôcky a posilňovanie zručností žiakov a študentov v tejto oblasti.

Veľkou pomocou sú aj európske fondy, vďaka ktorým Slovensko má možnosť financovať asistentov učiteľa či školských zdravotníkov. Ako však Jana Žitňanská upozorňuje, táto možnosť tu nebude donekonečna, keďže slúži primárne na nastavenie systémových reforiem a nie dlhodobé financovanie toho, čo by mal byť schopný financovať štátny rozpočet. Bude sa preto zasadzovať za čo najefektívnejšie nastavenie využívania európskych fondov, a to celkovo v oblasti sociálnych služieb a zlepšenie ich absorpcie, s čím má Slovensko dlhodobý problém.

V pracovnej oblasti osoby so zdravotným postihnutím alebo chronickými ochoreniami často čelia diskriminácií a bariéram. Digitálne technológie a mnohé inovácie pracovísk by pritom dokázali mnohé z týchto bariér efektívne odbúrať. Jana Žitňanská už preto počas svojho prvého mandátu v Európskom parlamente presadzovala inkluzívny prístup zamestnávateľov s ohľadom na potreby zamestnancov s fyzickým či mentálnym postihnutím, ale aj rôznymi funkčnými obmedzeniami a podporu týchto zamestnávateľov pri ich zamestnávaní. Plánuje sa aj po vzore Záruky pre mladých zasadiť za vznik obdobnej garancie pre zamestnanosť a zručnosti osôb so zdravotným postihnutím. Zavedenie takej Záruky by nasmerovalo finančné prostriedky na podporu a zabezpečenie rovnakého prístupu osôb so zdravotným postihnutím k hlavnému prúdu vzdelávania, odbornej prípravy a pracovných príležitostí vrátane samostatnej zárobkovej činnosti a podnikania. Veľmi dôležitou súčasťou zlepšovania pracovných podmienok je aj podpora prechodu z chránených pracovísk na otvorený trh práce a zabezpečenie spravodlivého ohodnotenia.

Oblasťou, v ktorej má Európska únia významné slovo, je podpora deinštitucionalizácie a vytváranie vhodných podmienok pre komunitnú starostlivosť. Táto musí byť dostupná pre všetkých so zvláštnym dôrazom na skupiny, ktoré čelia viacnásobnej diskriminácií, či už ide o osoby žijúce v odľahlých oblastiach, osoby pochádzajúce zo zložitých sociálno-ekonomických podmienok či osoby s viacnásobným zdravotným postihnutím. Nedielnou súčasťou úspešnej deinštitucionalizácie je včasná a adresná pomoc, počínajúc včasnou intervenciou. Nemenej dôležitou je fungujúca opatrovateľská služba, ktorá je na Slovensku veľkým problémom. Opatrovatelia, či už formálni alebo neformálni, sa potýkajú s nedostatočným finančným ohodnotením a v prípade tých neformálnych najmä s neexistenciou odľahčovacej služby či psychologickej a sociálnej podpory. Aj v týchto prípadoch vedia byť európske fondy a inštitúcie nápomocné.

Na celoeurópskej úrovni sa okrem spoločného postupu v liekovej dostupnosti dá pomôcť pacientom a osobám so zdravotným postihnutím aj cez rôzne iniciatívy, ktoré zabezpečia prístup k najvyšším štandardom zdravia, či už v podobe prevencie, skríningu či prístupu k liekom a inovatívnym liečbam. Jana Žitňanská sa bude v rámci práve prijímanej Farmaceutickej stratégie zasadzovať za rovný prístup k liekom a podpore inovácií vrátane liekov na zriedkavé ochorenia.

Ďalšou z oblastí, kde Európska únia vie vyjsť v ústrety obyvateľom so zdravotným znevýhodnením, je mobilita. Po zavedení európskeho preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím je potrebné pravidelne hodnotiť, či implementácia tohto vzájomného uznávania preukazu funguje bez problémov a zasadiť sa za postupné rozširovanie rozsahu služieb pre osoby so zdravotným znevýhodnením, ktoré sú na základe tohto preukazu poskytované. Zároveň je dôležité sa viac zamerať aj na bezbariérovosť a dostupnosť prostriedkov hromadnej dopravy. Kandidátka na europoslankyňu sa rovnako plánuje zasadiť aj o dostupnosť a cenovú prístupnosť asistenčných technológií pre osoby so zdravotným postihnutím na jednotnom trhu EÚ.

Ako europoslankyňa bude Jana Žitňanská opäť naplno využívať všetky možnosti, ktorými priblíži Európsku úniu a jej fungovanie všetkým s dôrazom na osoby so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny. Rovnako ako počas predchádzajúceho mandátu bude nielen naplno pracovať v legislatívnej oblasti, a to ako v rámci Medziskupiny pre zdravotné postihnutie, tak aj v relevantných parlamentných výboroch, ale bude tiež podporovať kampane na búranie stereotypov a zvyšovanie povedomia o bariérach, ktorým osoby so zdravotným postihnutím a ich rodiny každodenne čelia. Samozrejmosťou bude tiež vytváranie prepojení medzi slovenskými zástupcami osôb so zdravotným postihnutím a organizáciami na európskej úrovni či sprístupňovanie Európskeho parlamentu prostredníctvom stáží a organizovaných návštev.