Stanoviská kandidátov do volieb do Európskeho parlamentu

SMER – sociálna demokracia

Nereagovali na výzvu.

Kresťanská demokracia – Život a prosperita

Nereagovali na výzvu.

Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

Nereagovali na výzvu.

Korektúra – Andrej Hryc

Nereagovali na výzvu.

Slovenská národná strana

Nereagovali na výzvu.

Sme rodina – Boris Kollár

Nereagovali na výzvu.

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO)

Nereagovali na výzvu.

Starostovia a nezávislí kandidáti

Nereagovali na výzvu.

Strana práce

Nereagovali na výzvu.

Strana tolerancie a spolunažívania

Nereagovali na výzvu.

Hlas ľudu

Nereagovali na výzvu.

Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar Kereszténydemokrata Szövetség

Nereagovali na výzvu.

DOPRAVA

Nereagovali na výzvu.

Kresťanskodemokratické hnutie

Nereagovali na výzvu.

Strana zelených Slovenska

Nereagovali na výzvu.

MOST – HÍD

Nereagovali na výzvu.

Priama demokracia

Nereagovali na výzvu.

Strana rómskej koalície – SRK

Nereagovali na výzvu.

Slovenská konzervatívna strana

Nereagovali na výzvu.

Slovenská národná jednota – strana vlastencov

Nereagovali na výzvu.

Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja

Súhrnné stanovisko strany

Vo svetovom meradle tvorí pomer zo sociálne vylúčených občanov cca 15 % ľudí so zdravotným postihnutím. Napriek tomu, že na Slovensku máme prijatý antidiskriminačný zákon, ich veľká časť žije na hranici chudoby, alebo už prepadla do chudoby, sú vystavení rôznym druhom diskriminácie a často sú porušované ich ľudské práva. Iba 30 % zdravotne postihnutých občanov je u nás zamestnaných a iba 5 % z nich má vysokoškolské vzdelanie, pričom je dokázaná súvislosť medzi nízkym stupňom vzdelania a nezamestnanosťou. Osobné predispozície a nepripravenosť pre trh práce sú častými príčinami neúspešnosti pri hľadaní si zamestnania. Neúspešnosť na výberových konaniach a nízke sebavedomie prameniace z opakujúcich sa neúspechov často bránia osobám so zdravotným postihnutím, aby sa rozhodli pre zmenu profesie a nástupu na rekvalifikáciu.

Osobám so zdravotným postihnutím už nie je postačujúce, že zamestnávatelia sú zo zákona povinní uhrádzať za nezamestnávanie povinného počtu pracovníkov so zdravotným postihnutím odvod, ale pre zvyšovanie podielu zamestnávania potrebujú účinné a cielené zákonné opatrenia. Osoby so zdravotným postihnutím v prvom rade potrebujú pracovné miesta!

Chránené dielne a chránené pracoviská sú iba čiastkovým riešením, pretože po vypršaní doby, počas ktorej zamestnávateľ dostáva príspevok od úradu práce, spravidla tieto miesta zrušia. Tieto miesta sú viac-menej iba pracovné miesta na tzv. medzitrhu práce, ktorý je vo vyspelých krajinách už dávno prekonaný. Pokiaľ nebude prijatý inovatívny zákon na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím, treba urýchlene odstrániť neskutočnú byrokraciu na úradoch práce pri podávaní si žiadostí na chránené dielne, či chránené pracoviská.

Na Slovensku potrebujeme prioritne oveľa účinnejšie zákonné opatrenia a príspevky na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím, aby sa dokázali zamestnať na otvorenom trhu práce. Považujeme za veľmi dôležité, aby tieto pracovné miesta neboli vytvorené administratívne a nasilu, ale majú vychádzať zo skutočných potrieb trhu práce, pretože dopyt a ponuka zaručujú trvácnosť týchto miest.

Vieme si predstaviť model, kde by boli asistenti vo väčšej miere zamestnávaní a lepšie ohodnotení, čím by sa mohol vytvoriť priestor na väčšiu mieru zamestnávania zdravotne znevýhodnených občanov. Druhá možnosť by bola kompenzácia zo strany štátu výpadku medzi produktivitou zdravotne znevýhodneného človeka a produktivitou zdravého pracovníka. Tieto opatrenia by v značnej miere zvýšili šance zdravotne znevýhodnených občanov na zamestnanie.

Považujeme za potrebné zmierniť daňové a odvodové zaťaženie zamestnávateľov, ktorí skutočne zamestnávajú osoby so zdravotným postihnutím a neriešia literu zákona zaplatením odvodu za nesplnenie zákonnej povinnosti zamestnávania 3%-ného podielu. Jednoznačne sme toho názoru, že treba zmeniť doterajšie neefektívne sankčné opatrenie na stimulujúce. Dovtedy, kým sa tak nestane, budeme presadzovať adresnejšie využívanie povinných odvodov na podporu aktívnych opatrení trhu práce.

Dôkladná koncepcia posilnenia doterajších aktívnych opatrení trhu práce na podporu zamestnávania zdravotne postihnutých občanov, a najmä zavádzanie nových nástrojov AOTP môžu vytvárať oblasť pre implementáciu stratégie na podporu zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím.

Treba pomôcť zároveň aj zamestnávateľom, ktorí často nevedia, aké pracovné miesta by vyhovovali zdravotne znevýhodneným občanom. Nemusia to byť výlučne pomocné práce. Preto navrhujeme v spolupráci so zamestnávateľmi, vytvoriť v rámci jednotlivých profesií základné požiadavky na jednotlivé pracovné pozície, tzv. profesiogramy, ktoré by pomohli zamestnávateľom zorientovať sa medzi špecifickými potrebami občanov so zdravotným postihnutím a možnosťami, ktoré môže ako zamestnávateľ ponúknuť. Systemizácia voľných pracovných miest a zverejnenie týchto profesiogramov u jednotlivých zamestnávateľov by pomohlo nájsť si zamestnanie aj tým občanom so zdravotným znevýhodnením, ktorí nie sú vedení v evidencii úradov práce.

Je nevyhnutné neustále skvalitňovať opatrenia aktívneho trhu práce, pravidelne monitorovať a vyhodnocovať efektívnosť politiky trhu práce pre osoby so zdravotným postihnutím aj s ostatnými štátmi EÚ, navrhovať úpravy na základe dobrej praxe zo zahraničia. Poznatky z úspešných opatrení v zahraničí môžu v značnej miere prispievať aj k vývoju vzdelávacieho systému a jeho odozve na požiadavky trhu práce špeciálne pre osoby so zdravotným postihnutím.

Osobitnú skupinu tvoria na trhu práce zdravotne znevýhodnení mladí ľudia, absolventi, ktorí nedisponujú odbornou praxou. Je chvályhodné, že už aj na Slovensku máme čoraz viac stredných škôl ponúkajúcich duálne vzdelávanie, ale skupina zdravotne znevýhodnených mladých ľudí má ohraničené možnosti dostať sa na tieto školy práve kvôli svojmu hendikepu. Preto presadzujeme, aby sa v rámci aktívnych opatrení trhu práce zaviedli cielené rekvalifikácie zamerané na praktickú prípravu absolventov, ktoré na základe požiadaviek trhu práce pripravia absolventov na konkrétne pracovné pozície prioritne na otvorenom trhu práce. Obsahové zameranie rekvalifikácií a národné projekty na zvyšovanie zamestnanosti nemôžu byť stanovené od úradníckeho stola, ale musia reflektovať na dopyt a ponuku trhu práce. Na druhej strane je potrebné aj finančne motivovať zamestnávateľov, aby sa im oplatilo zamestnať mladého absolventa so zdravotným znevýhodnením.

Navrhujeme, aby sa miestne samosprávy a obecné podniky pomocou eurofondov a národných projektov vo väčšej miere angažovali pri vytváraní vhodných pracovných miest pre občanov so zdravotným znevýhodnením. Myslíme si, že hlavne väčšie, prosperujúce samosprávy majú na to dostatočné finančné a technické možnosti.

Považujeme za veľmi dôležité zvýšiť informovanosť o živote ľudí so zdravotným postihnutím. Podporujeme aktivity zamerané na zamestnávateľov a verejnosť, ktoré by mohli aktívne i pasívne prispievať k šíreniu pozitívneho vnímania zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím a z toho plynúcich výhod konkrétnymi príkladmi. Na pomoc občanom so zdravotným postihnutím, v spolupráci so súkromným sektorom pre ekonomický rozvoj a transformáciu chránených dielní, chránených pracovísk a organizácií, presadzujeme zavedenie ich spoločnej platformy, aby sa mohli pretransformovať na ekonomicky zdravé a trvalo udržateľné sociálne podniky.

Cieľom nás všetkých musí byť jednoznačne to, aby zdravotne znevýhodnený občan, ak chce a môže v rámci svojich možností pracovať, aby sme im tieto možnosti vytvorili a umožnili. Tým znevýhodneným občanom, ktorí nie sú schopní vykonávať aktívnu pracovnú činnosť, však musíme zabezpečiť dôstojné životné podmienky.

Doma dobre

Jana Špuntová, Ing

Volám sa Jana Špuntová, mám 46 rokov a do Európskeho parlamentu kandidujem za stranu DOMA DOBRE. Napriek tomu, že som poľnohospodárska inžinierka, chcem sa venovať aj otázkam týkajúcich sa zdravotne postihnutých. Neviem sa vžiť do života zdravotne postihnutého, lebo to sa nedá. Napriek tomu si myslím, že vás viem lepšie pochopiť a skôr pomôcť, lebo poznám problémy, ktorý zdravý človek ani nevníma, lebo viem, že čo je pre zdravého samozrejmosť, môže byť pre vás veľký problém. Celý život žijem medzi zdravotne postihnutými. Môj brat trpel svalovou dystrofiou, navštevoval špeciálnu internátnu školu , s mnohými jeho spolužiakmi aj s ľuďmi s inými diagnózami som stále v kontakte. Aj v kúpeľoch, na domácich aj zahraničných dovolenkách sme sa ako rodina stretávali s ľuďmi so zdravotným postihnutím. Niekoľko rokov som osobnou asistentkou. Viem aké máte prekážky, problémy, koľko úsilia musíte vynaložiť pri získaní informácii, vybavení kompenzačných dávok, zdravotných pomôcok, kúpeľov, pri premiestňovaní, návšteve kultúrnych a spoločenských akcií, pri štúdiu, pri úplne bežných, každodenných činnostiach.

V európskom parlamente sa chcem venovať okrem agrárnej politiky aj otázkam zdravotne postihnutých, lebo mám morálny záväzok voči bratovi, našim priateľom aj organizácii OMD v SR a Mgr. Tiborovi Köbölovi. Viem, že zdravotne postihnutí sú nesmierne šikovní, citliví, trpezliví a múdri ľudia. Veľa ma naučili a stále učia. Život s nimi je nesmierne obohacujúci pre každého jednotlivca, rodinu, kolektív, spoločnosť. Budem sa snažiť prispieť k uľahčeniu každodenných problémov nie len ich ale celej rodiny. Svojimi rozhodnutiami prispejem k ich lepšiemu začleneniu sa do spoločnosti, do pracovného i spoločenského života.

Každý občan musí mať rovnaké práva na vzdelanie, zdravotnú starostlivosť, prístup k informáciám, kultúrnemu aj športovému vyžitiu. Musí mať vytvorené podmienky na zaradenie sa do pracovného života a kariérny postup, osamostatnenie sa, na založenie si rodiny, na cestovanie, oddych. Nesmie mu byť upreté ani obmedzené právo voliť.

Budem presadzovať aby sa tieto otázky riešili nie len na pôde európskych inštitúcií ale aby sa potom implementovali aj na národnej úrovni. Je dôležité prijímať alebo upravovať legislatívu bezpodmienečne za ich účasti, lebo oni najlepšie vedia čo im najviac pomôže, čo najviac potrebujú. Nevyhnutné je tiež vyčleniť z rozpočtu dostatok finančných prostriedkov nie len na priamu pomoc pre zdravotne postihnutých ale aj pre ich rodiny. Dôležitá je včasná diagnostika, výskum nových liekov, liečebných metód a pomôcok.

Zapojiť do práce Parlamentnej medziskupiny pre zdravotné postihnutie S cieľom podporiť zvýšenie dosahu a účinnosti politík EÚ v oblasti zdravotného postihnutia bude pre mňa nie povinnosťou ale cťou.

Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR – strana práce

Nereagovali na výzvu.

Európska demokratická strana

Nereagovali na výzvu.

Sloboda a Solidarita

Michal Kozubík, doc. PhDr

Volám sa Michal Kozubík a vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa na Slovensku uskutočnia 25. mája 2019, kandidujem za politickú stranu Sloboda a Solidarita na mieste číslo 9.

Sociálne témy sa v súčasnom európskom politickom priestore javia ako marginálne. Ako europoslanec by som presadzoval väčšiu účinnosť Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý nie je pre členské štáty Európskej únie záväzný. Prioritou mojej agendy je pomoc osobám so zdravotným a sociálnym znevýhodnením, deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deťom vyrastajúcim bez rodičov.

Budem sa zasadzovať o to, aby ich hlas bol v Európskom parlamente počuť.

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

Nereagovali na výzvu.

NAJ – Nezávislosť a Jednota

Nereagovali na výzvu.

Kresťanská únia

Nereagovali na výzvu.

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia

Ondrej Prostredník, doc. Mgr., PhD

Vážená Národná rada občanov so zdravotným postihnutím,

ďakujem za sprostredkovanie výzvy k záväzku usilovať sa v prípade zvolenia do EP o posilnenie práv a zlepšenie postavenia občanov so zdravotným postihnutím v našej spoločnosti.

Záväzok som rád podpísal, lebo som presvedčený, že ako spoločnosť ešte mnoho dlhujeme občanom so zdravotným postihnutím. Keď som ako evanjelický farár v Nitre v roku 1990 viedol prípravy na stavbu nového evanjelického kostola, bolo pre mňa samozrejmosťou, že celá stavba musí byť projektovaná ako bezbariérová. O to viac ma prekvapili postoje mnohých ľudí v prostredí cirkvi, ktorí namietali, že to zbytočne predraží stavbu a že veď do starého kostola aj tak žiadni ľudia na vozíčku nechodia. To, že ani nemohli chodiť pre strmé schodisko, akosi nikomu nenapadlo. Vtedy som si uvedomil aká dôležitá je súčinnosť osvetovej práce v tejto otázke s dobre nastavenou legislatívou. Hoci som si prial viac, vďaka už vtedy stanoveným minimálnym štandardom bezbariérovosti sa nám napokon podarilo zhotoviť stavbu, ktorá je aspoň v celej prízemnej časti prístupná aj pre občanov so zdravotným postihnutím. To bol tiež moment, odkedy som začal oveľa citlivejšie vnímať, akým prekážkam v najrôznejších oblastiach života čelia občania so zdravotným postihnutím.

V prípade môjho zvolenia do EP chcem vyvinúť úsilie smerujúce k tomu, aby došlo k odblokovaniu prijatia tzv. horizontálnej smernice (smernice o rovnakom zaobchádzaní), ktorú vnímam ako veľmi dobrý a dôležitý nástroj na odstránenie znevýhodnenia a diskriminácie v členských štátoch EÚ na mnohých úrovniach. V rokovaniach o rozpočte budem tiež presadzovať posilnenú podporu politík smerujúcich k výchove a vzdelávaniu v ľudských právach a to aj v právach občanov so zdravotným postihnutím. Ochrane a posilneniu práv menšín sa venujem dlhodobo ako vysokoškolský pedagóg, kde sa ako teológ zameriavam najmä na etické aspekty znevýhodnenia menšín v spoločnosti. Je preto pre mňa úplne prirodzené, že sa týmto témam budem venovať aj v politike, ak by som získal dôveru voličov, o ktorú sa týmto uchádzam.

Lucia Kleštincová, Ing., MSc.

Rozhodla som sa kandidovať za europoslankyňu po šesťročnom pôsobení v Európskej komisii. Po dvojročnej práci na Brexit rokovaniach je jej cieľom priniesť viac profesionality a ženskosti do slovenskej diskusie o EÚ a zastupovania našich záujmov v Bruseli.

Vyštudovala som medzinárodné vzťahy na Ekonomickej Univerzite v Bratislave, manažment verejných politík na London School of Economics a IT manažment na Solvay Business School.

Napriek mnohým zmenám v prospech komfortnejšieho života Slovákov a Sloveniek so zdravotným postihnutím máme stále obrovské rezervy oproti zvyšku EÚ. Vnímam veľmi pozitívne aktivity množstva občianskych združení a nadácií, ktoré sa tejto problematike venujú.

Sú kľúčoví pre zvyšovanie povedomia verejnosti a tlak na našich politických zástupcov k zodpovednejšiemu prístupu k integrácii ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti. Veď rovnosť a odstraňovanie bariér sú základné princípy, na ktorých je EÚ postavená a štát je zodpovedný za ich uplatňovanie v dennodennej realite. Práve EÚ v tom zohráva veľkú úlohu ako hybná sila, ktorá nesmie v tomto vplyve zľaviť ani v budúcnosti. Novozvolení europoslanci a europoslankyne musia pokračovať v množstve naštartovaných iniciatív a tlačiť ešte intenzívnejšie slovenských politikov, úrady, nemocnice či školy do toho, aby boli pozitívne zmeny vidno rýchlejšie a naprieč všetkými slovenskými regiónmi.

Do Európskeho parlamentu kandidujem s jasnou víziou v troch oblastiach, ktoré priamo ovplyvňujú každodenný život všetkých obyvateľov Slovenska, ľudí so zdravotným postihnutím nevynímajúc.

Mojou témou číslo jedna je moderný a konkurencieschopný priemysel založený na inováciách a inkluzívnosti pre zamestnancov aj spotrebiteľov. V praxi to znamená napríklad vytvorenie nových a kvalitnejších pracovných miest, ale aj ekonomický rast. Bohatšia spoločnosť má prirodzene viac prostriedkov na riešenie rôznorodých potrieb svojich obyvateľov. Kvalitnejšie pracovné miesta v zdravšom prostredí môžu byť skvelou príležitosťou aj pre ľudí so zdravotným postihnutím.

Mojou druhou kľúčovou oblasťou je excelentné školstvo, keďže Slovensko má obrovské medzery vo svojom systéme výchovy a vzdelávania. Na mnohých školách dodnes nie sú vybudované bezbariérové prístupy, nehovoriac o integrácii študentov so špeciálnymi potrebami. Nejde však len o fyzickú infraštruktúru na školách, ale aj o kvalitu samotného vzdelávania, ktoré má vychovávať k hodnotám tolerancie, inkluzívnosti a rovnosti príležitostí. Ani 30 rokov po revolúcii sme nedokázali systematicky zreformovať školstvo. Únia síce na to vytvára príležitosti, ale ani po 15-tich rokoch členstva sme ich nedokázali využiť. V tejto oblasti je potrebná masívna intervencia a spolupráca na európskej úrovni k tomu môže pomôcť.

V treťom pilieri mojej kandidatúry riešim zefektívnenie štátnej správy. Spočíva jednak v digitalizácii ako aj v skvalitnení klientskeho prístupu k občanom a podnikateľom ako spotrebiteľom služieb štátu. Ak by sa nám podarilo kvalitne a funkčne zelektronizovať procesy vo verejnej správe, ako prví to pocítia práve ľudia so zdravotným postihnutím. Žiadne behanie po úradoch, žiadne opakované nosenie potvrdení, či donekonečna vypĺňanie osobných údajov na papiere, ktoré namiesto centrálneho systému končia v šanónoch úradníkov a úradníčiek.

Počas mojej doterajšej kariéry v oblasti elektronizácie verejnej správy, aktivizmu za reformu školstva a najmä v pozícii poradkyne v Európskej komisii som získala množstvo skúseností, vďaka ktorým viem premeniť vyššie uvedené ciele na konkrétne činy. Viem, ako fungujú bruselské inštitúcie a proces tvorby jednotlivých návrhov tak, aby sme v EÚ dokázali presadiť naše záujmy a vyťažiť čo najviac z tejto príležitosti na zmenu. V minulosti som v Európskej komisii pracovala napríklad na odbore cestovného ruchu na problematike dostupnosti turistických destinácií a ubytovacích zariadení. Zároveň sa roky venujem otázkam digitalizácie verejnej správy, podpore využívania veľkých dát a umelej inteligencie či elektronizácii verejného obstarávania – aj vďaka týmto skúsenostiam verím, že dokážeme zdravotne postihnutým uľahčiť komunikáciu nielen s našimi úradmi, ale s celým svetom.

Moja nielen politická, ale aj životná filozofia je založená na empatii a rovnosti príležitostí pre všetkých ľudí bez rozdielu. Rada by som svoje know-how využila v priestore, ktorý dobre poznám a kde dokážem svoje hodnoty a skúsenosti pretaviť do čo najväčšieho prospechu pre Slovákov a Slovenky tak, aby konečne verili, že ich potreby sú brané na európskej úrovni vážne.

Demokratická strana

Pavol Gašper

Vážená Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR,

ďakujem za oslovenie aj za možnosť reagovať na Vašu výzvu a podnety.

Ako zástupca primátora Popradu a predseda Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej v rokoch 2014-2018, i ako terajší poslanec Prešovského samosprávneho kraja a podpredseda Komisie sociálnych vecí a rodiny PSK sa stále usilujem, aby všetci občania mohli žiť plnohodnotný život a zapájať sa všetkých aktivít, ktoré sú pre nich zvládnuteľné.

Sám mám blízkych priateľov a známych, ktorí sú rôznym spôsobom hendikepovaní, prípadne pociťujú rôzne znevýhodnenia na svojich najbližších a priateľoch. Pritom som medzi nimi zažil krásne chvíle. Títo ľudia ma naučili, že dokážu oveľa viac, než si mnohí myslia, že majú svoje túžby a chuť uplatniť sa v živote.

Preto som rád, že Demokratická strana, za ktorú kandidujem vo voľbách do Európskeho parlamentu má medzi svojimi kandidátmi aj človeka so zdravotným znevýhodnením.

Ako poslanec Európskeho parlamentu chcem pracovať na rozbehnutých aktivitách v prospech zdravotne postihnutých osôb a podľa potreby a možnosti rozvíjať nové aktivity, ktoré im umožnia v čo najväčšej miere žiť plnohodnotný život.

S úctou

Pavol Gašper

kandidát č.3 Demokratickej strany (č. strany 30)

Národná koalícia

Nereagovali na výzvu.