Úprava dôchodkového veku

Od nadobudnutia účinnosti zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení dňa 1. Januára 2004 prešla úprava dôchodkového veku rozsiahlymi zmenami, menil sa i spôsob jeho určenia.

Naposledy sa tak stalo zákonom č. 321/2019 Z.z. zo dňa 17. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Úprava pre roky 2004 až 2016

Do roku 2016 vrátane bol dôchodkový vek 62 rokov veku poistenca. Mužom sa na túto hranicu zvyšoval v prechodnom období v rokoch 2004 a 2005, ženám v prechodnom období v rokoch 2004 až 2014, vychádzalo sa i z počtu vychovaných detí.

Každoročne sa k dôchodkovému veku v uvedenom období pridávalo oproti predchádzajúcemu roku deväť mesiacov.

Úprava pre roky 2017 a 2018

V roku 2017 a 2018 sa k dôchodkovému veku stanovenému pre predchádzajúci kalendárny rok pridával stanovený počet dní na základe štatistiky o priemernej strednej dĺžke života.

Dôchodkový vek na príslušný kalendárny rok ustanovovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR svojím opatrením. Predlžovanie dôchodkového veku podľa tejto schémy sa netýkalo žien, ktorým sa v prechodnom období od roku 2004 do roku 2014 predlžoval dôchodkový vek o stanovený počet mesiacov. Pokiaľ do roku 2016 nedosiahli dôchodkový vek 62 rokov, zachovával sa im znížený dôchodkový vek.

V roku 2017 bol dôchodkový vek 62 rokov a 76 dní, týkal sa poistencov narodených v roku 1955. Ženám sa zachovával znížený dôchodkový vek, ako je uvedené vyššie.

V roku 2018 bol dôchodkový vek 62 rokov a 139 dní, týkal sa poistencov narodených v roku 1956. Ženám sa zachovával znížený dôchodkový vek, ako je uvedené vyššie.

Úprava pre rok 2019

Novelou zákona sa pre rok 2019 stanovuje dôchodkový vek presne na roky a mesiace. Dôchodkový vek poistenca, ktorý v roku 2019 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a 6 kalendárnych mesiacov.

Ženám sa zachováva znížený dôchodkový vek, ako je uvedené vyššie.

Úprava pre roky 2020 a nasledujúce

S účinnosťou od 1. januára 2020 je dôchodkový vek poistenca v závislosti od dátumu jeho narodenia a počtu vychovaných detí stanovený zákonom v Prílohe č. 3a a v Prílohe č. 3b.

To isté obdobie výchovy toho istého dieťaťa možno zohľadniť len raz a len jednému poistencovi, a to prednostne žene. V prípade pochybností určuje dôchodkový vek poistenca na základe žiadosti ústredie Sociálnej poisťovne.

Príloha č. 3a zákona – Dôchodkový vek

rok narodenia poistencamužženažena, ktorá vychovala jedno dieťažena, ktorá vychovala dve detižena, ktorá vychovala tri deti alebo štyri detižena, ktorá vychovala päť detí alebo viac detí
1943 a menej60r57r56r55r54r53r
194460r 9m57r56r55r54r53r
194561r 6m57r56r55r54r53r
194662r57r56r55r54r53r
194762r57r 9m56r55r54r53r
194862r58r 6m56r 9m55r54r53r
194962r59r 3m57r 6m55r 9m54r53r
195062r60r58r 3m56r 6m54r 9m53r
195162r60r 9m59r57r 3m55r 6m53r 9m
195262r61r 6m59r 9m58r56r 3m54r 6m
195362r62r60r 6m58r 9m57r55r 3m
195462r62r61r 3m59r 6m57r 9m56r
195562r 76d62r 76d62r 76d60r 3m58r 6m56r 9m
195662r 139d62r 139d62r 139d61 r59r 3m57r 6m
195762r 6m62r 6m62r 6m61r9m60 r58r 3m
195862r 8m62r 8m62r 7m62r 1m60r 9m59r
195962r 10m62r 10m62r 8m62r 5m61r 6m59r 9m
196063r63r62r 10m62r 9m61r 10m60r 6m
196163r 2m63r 2m63r63 r62r 2m61r 3m
196263r 4m63r 4m63r 2m63 r62r 6m61r 7m
196363r 6m63r 6m63r 4m63 r62r 6m61r 11m
196463r 8m63r 8m63r 6m63 r62r 6m62r 3m
196563r 10m63r 10m63r 6m63 r62r 6m62r 6m
1966 a viac64r64r63r 6m63 r62r 6m62r 6m

Skratky: r je rok,m je mesiac,d je deň

Prílohu č. 3b zákona – Dôchodkový vek muža, ktorý vychoval dieťa – tu neuvádzame.

Najvyšší dôchodkový vek

Ústavným zákonom č. 99/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. sa v čl. 39 Ústavy Slovenskej republiky zadefinovala hranica, ktorú nemožno pri určení podmienky veku potrebného na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobepresiahnuť.

S účinnosťou od 1. januára 2020 vek potrebný na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, nesmie presiahnuť 64 rokov.

Žena má právo na primerané zníženie maximálneho veku potrebného na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe o

  1. šesť mesiacov, ak vychovala jedno dieťa, čomu zodpovedá vek 63 rokov a šesť kalendárnych mesiacov,
  2. dvanásť mesiacov, ak vychovala dve deti, čomu zodpovedá vek 63 rokov,
  3. osemnásť mesiacov, ak vychovala tri a viac detí, čomu zodpovedá vek 62 rokov a šesť kalendárnych mesiacov.

Milan Měchura