Úvodník – Mosty inklúzie 06/2019

Vážení čitatelia, V aktuálnom čísle sme pre vás okrem iného pripravili sériu článkov, ktoré sa týkajú legislatívy Európskej únie. Ich ambíciou je pripomenúť, vysvetliť a zhrnúť viaceré pojmy a procesy, ako je napríklad európska norma, nariadenie, implementácia či infringement práva EÚ. V téme…

Pomáhajúca kamera vo včasnej intervencii

V septembri 2018 nezisková organizácia Raná starostlivosť vďaka finančnej podpore nadácie Pontis a jej grantovému programu Srdce pre deti začala realizovať dlhodobý výcvik vo videotréningu  interakcií (VTI). Uskutočňuje sa pod vedením Kateřiny Šilhánovej z organizácie SPIN, z.s., ktorá vedie komplexné vzdelávanie vo…

Deň bielej palice dopadol najlepšie v Trnavskom kraji

V utorok 15. októbra sa uskutočnil Deň bielej palice. Pri organizácii tohto už tradičného podujatia spolupracujú Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), Prezídium Policajného zboru a Mestská polícii hlavného mesta SR Bratislavy. Podporila ho Nadácia Allianz. Viac ako päťdesiat priechodov V…

Trikrát o európskych dokumentoch a právach

Vyznať sa v pojmoch legislatívy Európskej únie je pre viacerých zložité. Niektoré dokumenty sú záväzné, iné dávajú priestor členským štátom na úpravu. Stretávame sa s pojmami ako európske normy, nariadenia, pojmami ako napríklad implementácia či infringement práva EÚ. Pripravili sme preto pre…

Poznáte právne nástroje EÚ?

Nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská sú hlavné právne nástroje, ktoré používa EÚ na svoje riadenie. Ako sa navzájom líšia? Nariadenie – Regulation Nariadenia sú najsilnejšie nástroje. Text týchto predpisov EÚ je priamo záväzný. Uplatňuje sa a je vynucovaný ako celok rovnakým…

Viete, čo sú to európske normy?

Normy (Standards) sú dobrovoľné technické dokumenty, ktorých hlavným cieľom je zabezpečiť spoločný prístup ku všetkým druhom vecí: elektrické zástrčky, výťahy, nabíjačky mobilných telefónov atď. Normy sú kľúčové na zaručenie primeranej úrovne kvality, bezpečnosti, priateľského životného prostredia, a tiež prístupnosti pre…

Viete ako prebieha konanie o nesplnení povinnosti?

Ak členský štát neuplatňuje právo EÚ správne alebo ho porušuje, nazýva sa to infringement práva EÚ. EÚ, presnejšie generálny Sekretariát Európskej komisie, môže prešetriť prípad kedy bolo právo EÚ porušené. Oficiálny proces konania o nesplnení povinnosti sa nazýva „infringement procedúra“.…

Uplatnenie práv v systéme sociálnych služieb

Poskytovanie sociálnych služieb upravuje Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Konanie o odkázanosti na sociálnu službu Konanie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania, v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v rehabilitačnom stredisku, v domove…