Viete ako prebieha konanie o nesplnení povinnosti?

Ak členský štát neuplatňuje právo EÚ správne alebo ho porušuje, nazýva sa to infringement práva EÚ.

EÚ, presnejšie generálny Sekretariát Európskej komisie, môže prešetriť prípad kedy bolo právo EÚ porušené. Oficiálny proces konania o nesplnení povinnosti sa nazýva „infringement procedúra“.

Je to nástroj na vynucovanie práva EÚ a môže byť chápaný ako „trest“ zo strany EU na zabezpečenie toho, aby členský štát postupoval správne podľa pravidiel EÚ.

Dva príklady

Nedávne konania boli začaté napríklad proti Bulharsku, Nemecku a Írsku za nesplnenie povinnosti notifikácie o transpozícii Smernice (EU) 2016/2102 o prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora.

A tiež proti Chorvátsku, Česku Nemecku Grécku a Španielsku za nezabezpečenie rovného prístupu k núdzovému číslu 112 pre používateľov so zdravotným postihnutím.

Konanie o nesplnení povinnosti však môže byť spustené v akejkoľvek oblasti politiky, v ktorej má EÚ legislatívnu kompetenciu. Môže byť začaté vlastným šetrením EÚ alebo podaním verejnosťou.

Teda ktokoľvek, vrátane organizácií osôb so zdravotným postihnutím a jednotlivých občanov, môže informovať generálny sekretariát Európskej komisie o porušení práva EÚ a ten bude musieť prešetriť či je potrebné otvoriť konanie o nesplnení povinnosti.

Od listu až po súd a pokutu

Konanie má viacero etáp, ktoré sú popísané na webovom sídle Európskej komisie. Začína formálnym listom členskému štátu, závažnejšie prípady sú postúpené Európskemu súdu, čo môže viesť až k finančnej pokute pre členský štát.

Všetky konania o nesplnení povinnosti a rozhodnutia môžete nájsť v databáze generálneho sekretariátu Európskej komisie, ktorá je dostupná vo všetkých jazykoch EÚ.

Pre sťažnosti zriadili formulár

Porušenie práva EÚ, ktoré môže viesť ku konaniu o nesplnení povinnosti, môžete nahlásiť prostredníctvom online formulára sťažnosti alebo mailom – všetky pokyny ako aj modelový formulár sťažnosti vo všetkých jazykoch EÚ si môžete stiahnuť z webového sídla komisie.

Vyššie uvedené môžeme zhrnúť takto:

  • Konanie o nesplnení povinnosti je nástroj na zabezpečenie toho, aby členské štáty správne uplatňovali právo EÚ.
  • Môžete podať vlastnú sťažnosť vo vašom vlastnom jazyku.
  • EU môže ukladať pokuty a sankcie na „potrestanie“ členských štátov.

Podľa EDF membersmailing’s #36

(red)