Poznáte právne nástroje EÚ?

Nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská sú hlavné právne nástroje, ktoré používa EÚ na svoje riadenie. Ako sa navzájom líšia?

Nariadenie – Regulation

Nariadenia sú najsilnejšie nástroje. Text týchto predpisov EÚ je priamo záväzný. Uplatňuje sa a je vynucovaný ako celok rovnakým spôsobom, v rovnakom čase vo všetkých členských štátocha vzťahuje sa na všetky právnické i fyzické osoby v každom členskom štáte.

Členský štát si nemôže vybrať len nejakú časť nariadeniaa tento druh EÚ predpisov je nadradený národným zákonom.

Známym nariadením je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

Smernica – Directive

Smernice sú záväzné ale len v rozsahu cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté. Dobrým príkladom smernice je Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb (Európsky akt o prístupnosti), ktorá stanoví, že tovary a služby musia byť prístupné, ale nepopisuje ako to má byť dosiahnuté.

Členské štáty si môžu zvoliť formu a metódu na dosiahnutie cieľov špecifikovaných v smernici.

Po schválení smernice ju členské štáty musia transponovať do národnej legislatívy. Znamená to, že musia vytvoriť alebo aktualizovať národné zákony tak, aby sa dosiahol cieľ smernice.

Smernica sa stane „skutočnosťou“ až keď štát uvedie národné zákony do súladu so smernicou.

Rozhodnutie – Decision

Rozhodnutia sú záväzné ako celok. Môžu sa vzťahovať na všetky alebo len na špecifikované členské štáty , špecifické osoby a právnické subjekty a priznávajú im určité práva alebo im ukladajú určité povinnosti.

Rozhodnutia môžu tiež slúžiť ako dodatky k zmluvám EÚ, usmerňovať tvorbu politík, určovať vnútorné pravidlá pre EÚ inštitúcie, v prípadoch kedy sa nevzťahujú špecificky len na niektoré z nich.

Inštitúcie, ktoré vydávajú rozhodnutia sú Európska rada a Európska komisia.

Príkladom je Rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/SVV z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva.

Odporúčanie – Recommendation a Stanovisko – Opinion

Odporúčania a stanoviská nie sú právne záväzné. Môžu byť určené pre všetky alebo špecifikované členské štáty, inštitúcie EÚ alebo nemusia byť špecificky adresované.

Odporúčania sú používané ako výzvy pre účastníkov, aby konali určitým spôsobom. Stanoviská, na druhej strane, sú vydávané ako hodnotenie určitej situácie alebo vývoja v EÚ alebo v určitom členskom štáte.

Príkladom odporúčania je Odporúčanie rady o parkovacích preukazoch EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím.

Ak chcete podrobnejšie vedieť o právnych a politických nástrojoch EÚ a porozumieť ako kompletný systém riadenia funguje, dobrým zdrojom je Abeceda práva únie dostupná v 24 jazykoch EÚ.

Podľa EDF membersmailing’s #33

(red)