Pomáhajúca kamera vo včasnej intervencii

V septembri 2018 nezisková organizácia Raná starostlivosť vďaka finančnej podpore nadácie Pontis a jej grantovému programu Srdce pre deti začala realizovať dlhodobý výcvik vo videotréningu  interakcií (VTI).

Uskutočňuje sa pod vedením Kateřiny Šilhánovej z organizácie SPIN, z.s., ktorá vedie komplexné vzdelávanie vo videotréningu interakcií v Českej republike.

Do prvého stupňa vzdelávania nastúpilo deväť ľudí z oblasti včasnej intervencie a poradenstva.

Túto jeseň nadácia PONTIS cez nadačný fond Telekom podporila druhý stupeň tohto vzdelávania a vďaka tomu môžu tri poradkyne včasnej intervencie z Ranej starostlivosti pokračovať vo výcviku.

Počas ich druhého roka výcviku budú intenzívne pracovať s rodinami pomocou pomáhajúcej kamery. Získajú mnoho užitočných zručností a vedomostí, ktoré budú môcť naplno využiť v službe včasnej intervencie.

Čo VTI ponúka rodičom?

V skratke povedané, Intuitívne rodičovstvo  – to znamená podporu rodičovských kompetencií. Je to intervencia, ktorá podporuje dobrý vzťah medzi rodičom a dieťaťom.

Zvyčajne prebieha v domácom prostredí. Zdôrazňuje aktívne zapojenie rodiča na zmene, vedie k zvyšovaniu jeho komunikačnej zručnosti v rámci vzťahov a zároveň významne prispieva k udržateľnosti zmeny.

Počas intervencie VTI v rodine rodič mnohokrát objaví a prekvapí sa, že v rýchlosti diania nestíha zachytiť iniciatívu dieťaťa, ktoré chce byť s ním v kontakte a niečo mu signalizuje.

Poradca vedie rodiča, aby tieto iniciatívy zachytil, aké stratégie môže zvoliť, aby mu iniciatívy neunikli. Spoločne objavujú stratégie, ktoré fungujú napríklad v hre a prenášajú ich do náročných situácii, pre ktoréintervenciu vyhľadal.

Prečo VTI v službe včasnej intervencie. Alebo tiež Dôvera, Rešpekt, Nádej a Vzťah

V Ranej starostlivosti sa pracovníci opierajú o existujúce zdroje rodiny a jej silné stránky. Rešpektujú a tešia sa z toho, čo sa darí klientom a stavajú na tom.

Dávajú silný dôraz na prirodzené prostredie klienta a VTI vnímajú ako účinného pomocníka na podporu vzťahu medzi rodičom a dieťaťom a celkových vzťahov v rodine.

VTI sa vo svojich začiatkoch zameriavalo len na oblasť komunikácie. Postupne sa ponuka rozšírila na oblasti denného života rodiny (rutín), na kompetencie rodičov. Objavilo sa využitie videa k mapovaniu vývinu dieťaťa a jeho správania v rámci vzťahov vo vnútri rodiny.

Kamera sa tiež mohla zamerať na spôsob riešenia konfliktov, rozloženie rolí rodičov a celkovú rodinnú dynamiku. To však vždy a len ako podpora a splnomocňovanie rodičov a hľadanie možných riešení.

A práve tu sa ukázalo, ako je vhodné „trénovať“ v tomto prístupe pracovníkov, ktorí chcúvyužívaťmetódu VTI. V takýchto prípadoch nejde o obyčajné učenie sa samotnej metóde, porozumenie komunikačným vzorcom a ich vplyvu na správanie jednotlivých členov rodiny, no o zmenu celkového nazerania na rodinu, porozumenie dynamike rodiny, pochopenie zmyslu aktivácie a kompenzácie, prijatie konceptu splnomocňovania a orientácie na riešenie.

Raná starostlivosť chce rodinám na Slovensku a tým, ktoré využívajú službu včasnej intervencie umožniť sprevádzanie obohatené o prístup postavený na rešpekte, dôvere a nádeji. Podporiť vzťah medzi rodičom a dieťaťom, ktorý je základom pre napredovanie v akejkoľvek inej oblasti života dieťaťa. Chcú rodičom dopriať objavovanie vlastných zdrojov a konštruktívnych riešení pri každodenných problémoch.

Čo bude nasledovať

Každá z troch poradkýň Ranej starostlivosti v priebehu výcviku bude pracovať formou VTI so šiestimi rodinami, ktoré sú v službe Ranej starostlivosti, n.o.

To znamená, že v nasledujúcom období dostane takýto druh podpory postupne osemnásť rodín len v Ranej starostlivosti, n.o. Rovnako to bude v prípade zvyšných šiestich ľudí, ktorí pokračujú vo výcviku z iných organizácií.

Intervencia teda neostáva len Bratislavskom a Trnavskom kraji, ale začne sa aj v oblasti Popradu, Košíc a Prešova, odkiaľ sú zvyšní účastníci vzdelávania.

Miroslava Ďurajková,

Raná starostlivosť, n.o.