V Čechách pripravujú zákon o psoch so špeciálnym výcvikom

Vláda ČR prijala odporúčanie českej verejnej ochrankyne práv a uložila Ministerstvu práce a sociálnych vecí, aby  do konca roku 2016 predložilo návrh zákona, ktorý by upravil niektoré práva osôb so zdravotným postihnutím, ktoré využívajú pomoc psa so špeciálnym výcvikom.

Nová právna úprava by mala zaručovať právo osôb, ktoré sprevádza pes so špeciálnym výcvikom, vstupovať do verejne prístupných priestorov a do prostriedkov verejnej dopravy bez toho, aby bol vyžadovaný zvláštny poplatok za psa.

To, že osoba so zdravotným postihnutím je držiteľom psa so špeciálnym výcvikom a že ju takýto pes sprevádza, nesmie predstavovať nevýhodu ani v oblasti prístupu k bývaniu alebo zamestnávaniu. Všeobecne musí platiť, že osoba, ktorú sprevádza pes so špeciálnym výcvikom, má mať rovnaké práva a zaobchádzanie ako osoba bez zdravotného postihnutia.

Ochrankyňa vo svojom odporúčaní vyšla z poznatkov zhromažďovaných od roku 2009, keď sa verejný ochranca práv začal problematikou asistenčných, vodiacich a inak špeciálne vycvičených psov zaoberať. Zo sťažností osôb so zdravotným postihnutím vyplývalo, že im bol odoprený prístup alebo iné práva na základe toho, že ich sprevádzal pes so špeciálnym výcvikom.

Zákon by mal komplexne riešiť práva osôb so zdravotným postihnutím, ktoré sú držiteľom psa so špeciálnym výcvikom, aj zakotvenie postavenia týchto psov a ich výcviku do právneho poriadku. Doterajšie skúsenosti totiž naznačujú, že k efektívnemu vymáhaniu práv osôb so zdravotným postihnutím, ktoré využívajú pomoc psov so špeciálnym výcvikom, nestačí vychádzať iba z toho, že ide o nepriamu diskrimináciu.

– red –

Zdroj:www.ochrance.cz