Vysoký doplatok dôchodku potvrdzuje úspešnosť českej verejnej ochrankyne práv

Preskúmaním podnetu, upozorňovaním a výzvami na vykonanie nápravy sa českej ombudsmanke podarilo vymôcť pre muža, ktorý má III. stupeň invalidity, nielen  invalidný dôchodok v správnej výške, ale aj doplatok takmer 400 000 Kč za pôvodne  nesprávne stanovený invalidný dôchodok.

„Je to skvelý pocit, keď sa nám podarí niekomu takto hmatateľne pomôcť. Pri podobne vysokých doplatkoch je však potrebné vždy myslieť na to, že ide o   peniaze, ktoré mal ten človek celé roky dostávať, a že sa až teraz dočkal spravodlivosti, keď predtým takmer živoril,“ sumarizuje česká verejná ochrankyňa práv Anna Šabatová výsledok prípadu tridsaťročného muža, ktorý pre nesprávne stanovený dátumu vzniku invalidity poberal veľmi nízky invalidný dôchodok. Ten nestačil pokryť ani jeho základné potreby a vynútená snaha prilepšiť si zvýšením pracovného úväzku v chránenej dielni viedla k zhoršeniu jeho zdravotného stavu a hospitalizácii.

Ochrankyňa zistila, že posúdenie zdravotného stavu sťažovateľa nebolo riadne odôvodnené. Zásadným pochybením však bolo stanovenie dátumu vzniku plnej invalidity ku dňu posudkového konania napriek tomu, že ochorenie spôsobujúce invaliditu bolo objektívne zistené prinajmenšom rok predtým. Preto na  základe podnetu ochrankyne Česká správa sociálneho zabezpečenia uskutočnila mimoriadnu kontrolnú prehliadku, ktorou bol dátum vzniku plnej invalidity stanovený na rok 2003 (dva roky pred pôvodným dátumom), čo v prípade sťažovateľa znamenalo aj to, že mu patril plný invalidný dôchodok ako mladému invalidovi (u mladých invalidov sa dôchodok poskytuje v priemernej výške).

Hoci sa pochybenie Českej správy sociálneho zabezpečenia (ČSSZ) novým posúdením zdravotného stavu napravilo, ochrankyňa nesúhlasila s tým, že doplatok bol sťažovateľovi priznaný len za posledných 5 rokov spätne, od januára 2010. ČSSZ totiž odmietla uznať, že pôvodné chybné rozhodnutie vydala v dôsledku nesprávneho úradného postupu – potom by musela doplatok dôchodku poskytnúť nielen 5 rokov spätne, ale už odo dňa, od ktorého dôchodok alebo jeho zvýšenie sťažovateľovi patrí  (najskôr však od 1. 1. 2006). Ochrankyňa sa preto obrátila na Ministerstvo práce a sociálnych vecí, ktoré sa nakoniec s jej názorom stotožnilo. Česká správa sociálneho zabezpečenia potom sťažovateľovi  poskytla doplatok dôchodku od roku 2006.

Podnety týkajúce sa invalidných dôchodkov patria k najčastejším, ktoré česká verejná ochrankyňa práv rieši. V minulom roku sa na ňu v tejto veci obrátilo 167 sťažovateľov, v tomto roku ich už bolo 140. Ľudia obvykle nesúhlasia s posúdením zdravotného stavu a so stanovením stupňa invalidity. Najčastejšie zisteným pochybením býva práve neúplnosť a nedostatočné odôvodnenie záverov posúdenia zdravotného stavu spolu s nesprávne stanoveným dátumom vzniku invalidity. Vo väčšine prípadov sa ale darí zaistiť nápravu, takže táto oblasť sa v činnosti ochrankyne radí k najúspešnejším. Aj keď rozdiely v správnej výške priznaných dôchodkov a doplatkov k dôchodku obyčajne nebývajú také vysoké ako v tomto prípade, desaťtisícové doplatky nie sú žiadnou výnimkou.

– red –

Zdroj: ochrance.cz