Sociálny čin roka 2016

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky aj tento rok pokračuje v oceňovaní Sociálneho činu roka, ktoré s  uskutočňuje od roku 2003 a pôsobí ako motivácia na skvalitňovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Sociálnym činom sa rozumie mimoriadne humánna a originálna aktivita pre ktorúkoľvek znevýhodnenú skupinu obyvateľstva (deti, starší ľudia, ťažko zdravotne postihnutí, marginalizované skupiny obyvateľstva).

Návrhy na ocenenie subjektov, ktoré vykonali takúto aktivitu v roku 2015, mohli podávať do 5. septembra 2016 obce, fyzické osoby, občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, štátne organizácie, štátne orgány, vyššie územné celky, podnikateľské subjekty alebo cirkevné organizácie. Na základe zaslaných a vyhodnotených nominácií komisia spracuje návrhy na ocenenie, pričom bude prihliadať predovšetkým na kreativitu, efektivitu a cielenosť aktivít, kvalitu poskytovanej služby a jej vplyv na zlepšenie životnej situácie občanov.

Ocenenie za Sociálny čin roka môže získať ktorékoľvek zariadenie, obec, mesto, nezisková organizácia, právnická či fyzická osoba, ktorá bola nápomocná akýmkoľvek výnimočným a humánnym spôsobom nad rámec svojich pracovných povinností.

Okrem Sociálneho činu roka odovzdá minister práce ocenenia aj zamestnancom detských domovov, zamestnancom oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a zamestnancom neštátnych akreditovaných subjektov detských domovov a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

– red –