Príprava novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP pokračuje

V Mostoch č. 3 sme informovali o návrhoch, ktoré NROZP  zaslala MPSVaR po zverejnení predbežnej informácie o začatí prípravy novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP.

Začiatkom augusta zverejnilo MPSVaR na portáli www.slov-lex.sk na medzirezortné pripomienkové konanie návrh novely zákona, záujemcovia ho nájdu na portáli v časti e-legislatíva pod označením LP/2016/436. Nájdu tam i pripomienky, ktoré ministerstvá, ale i verejnosť, uplatnili k predloženému návrhu zákona.

Z povinnej prílohy Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu sme sa nedozvedeli nič o tom, ako sa MPSVaR s našimi návrhmi vysporiadalo. Správa  obsahuje formálnu univerzálnu tabuľku, v ktorej sa zaškrtnutím „áno“ alebo „nie“ odpovedá na otázky typu, či bol zadefinovaný cieľ účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu, či boli verejnosti poskytnuté informácie o probléme, ktorý má predmetný právny predpis riešiť, či boli verejnosti poskytnuté relevantné informácie pred začatím tvorby právneho predpisu. Jej prílohou môže byť Hodnotiaca správa, ale z dodatku vo vysvetlivkách „ak je vypracovaná“ usudzujeme, že neexistuje povinnosť ju vypracovať.

K návrhu zákona predložila NROZP viacero zásadných pripomienok a doplňujúcich návrhov. Niektoré sú uvedené v ďalšom texte a keďže 5. septembra už prebehlo na MPSVaR za účasti štátneho tajomníka Branislava Ondruša i rozporové konanie, je uvedená i informácia, či MPSVaR pripomienku akceptovalo alebo nie.

MPSVaR navrhlo, aby sa dary od fyzických osôb a právnických osôb (s výnimkou darov od nadácií, občianskych združení a pod., ktoré sa naďalej nebudú do príjmu započítavať v plnej výške) nezapočítavali do príjmu osoby s ŤZP pri posudzovaní príjmu pre účely kompenzácií len do výšky 12 násobku sumy životného minima. Navrhli sme, aby sa dary poskytnuté osobe s ťažkým zdravotným postihnutím bez ohľadu na ich výšku a bez ohľadu na to, kým boli poskytnuté, nepovažovali za príjem osoby s ŤZP.

MPSVaR našu pripomienku akceptovalo len čiastočne, dary od fyzických osôb a právnických osôb sa nebudú do príjmu započítavať, ak ich osoba s ŤZP použije na účely kompenzácie alebo na výdavky spojené so zdravotnou starostlivosťou. Ak bude dar použitý na iné účely, dary vyššie ako 12 násobok sumy ŽM sa do príjmu budú započítavať. 

Údajne legislatívno – technickú zmenu chcelo MPSVaR navrhnúť v § 21 ods. 3. Podľa tohto ustanovenia sa do rozsahu hodín osobnej asistencie nezapočítavajú hodiny osobnej asistencie, počas ktorých sa osobe s ŤZP poskytuje denná pobytová sociálna služba. Výmenou slov MpSVaR navrhlo, aby sa do rozsahu hodín osobnej asistencie nezapočítavali hodiny osobnej asistencie, počas ktorých sa osobe s ŤZP poskytuje ambulantná forma sociálnej služby. Pretože ambulantnou formou sociálnej služby sú aj prezenčné služby, ako je sociálne poradenstvo alebo sociálna rehabilitácia, v praxi by to znamenalo, že osobný asistent by mohol osobu s ŤZP odprevadiť napr. na špecializované poradenstvo, ale počas jeho poskytovania by mu osoba s ŤZP nemohla vykázať hodiny osobnej asistencie.  S tým sme vyslovili zásadný nesúhlas.

Naša pripomienka bola MPSVaR akceptovaná. 

MPSVaR navrhlo zvýšenie PP na opatrovanie pre opatrovateľov v produktívnom veku v rozsahu od 9 do 13 %, u „základného“ PP to predstavuje zvýšenie o cca 27 eur. Proti tomuto viac – menej symbolickému zvýšeniu PP sa zdvihla obrovská vlna kritiky zo strany opatrovateľov, NROZP vo svojom návrhu požadovala zvýšenie PP na opatrovanie o tretinu, vrátane PP pre opatrovateľov, ktorí sú poberateľmi dôchodkovej dávky.

MPSVaR naše, ale i návrhy iných subjektov, neakceptovalo. Odôvodnilo to nedostatkom finančných prostriedkov, štátny tajomník sľúbil, že pri rozporovom rokovaní na ministerstve financií sa pokúsi o zvýšenie navrhovaných súm. Súčasne však vyslovil presvedčenie, že v úspech príliš nedúfa.  Musíme počkať, aký návrh príde na rokovanie vlády SR.   

Rovnako sme neuspeli so žiadosťou zvýšiť ochranu príjmu osoby s ŤZP z ministerstvom navrhovaného 1,7 násobku sumy životného minima na 2,1 násobok sumy ŽM.

Okrem pripomienok ku konkrétnym ustanoveniam návrhu zákona predložila NROZP viaceré doplňujúce návrhy:

Navrhli sme, aby sa za príjem osoby s ŤZP pre účely kompenzácií nepovažovali plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku alebo doplnkového dôchodkového sporenia.

Túto pripomienku MpSVaR akceptovalo.

Zostávajúce doplňujúce návrhy, s výnimkou troch, ktoré mali legislatívno – technický charakter,  MPSVaR zamietlo s už nám dobre známym odôvodnením, že ide o pripomienky nad rámec návrhu zákona. Pre ilustráciu uvedieme niekoľko z predložených návrhov:

  • Zvýšenie PP na osobnú asistenciu z 1,39 sumy životného minima na 1,53 sumy ŽM; zvýšenie cca o 10 %, čím by zvýšenie kopírovalo zvýšenie priemernej mzdy za roky 2013 – 2015.
  • Úhradu výmeny akumulátorov v stropných zdvíhacích zariadeniach, ktoré si v súčasnosti s ohľadom na skutočnosť, že ich kapacita neprevyšuje 10Ah, musí hradiť osoba s ŤZP. 
  • Medzi zariadenia sociálnych služieb, ktorých pravidelné navštevovanie alebo pravidelná doprava do a z nich pri dennej alebo týždennej forme poskytovanej pobytovej sociálnej služby oprávňuje pri splnení ďalších podmienok poskytnúť PP na kúpu osobného motorového vozidla, sme žiadali doplniť rehabilitačné stredisko.
  • Alikvotnú sumu PP na kúpu osobného motorového vozidla, ktorú nie sú pozostalí povinní vrátiť úradu práce po úmrtí osoby s ŤZP, sme žiadali zvýšiť na sumu do 3 000 eur.

Na vyriešenie legislatívno – technických pripomienok je prisľúbené vydanie metodických usmernení Ústredím práce, ktoré umožnia poskytovať PP na kúpu zdvíhacích zariadení rovnakého druhu, ak je na ne osoba s ŤZP odkázaná a riešenie chýbajúceho podpisu osoby s ŤZP na mesačnom výkaze o odpracovaných hodinách osobnej asistencie v prípade úmrtia osoby s ŤZP. 

Podľa ústnej informácie plánuje MPSVaR novelu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP na rok 2019.

Milan Měchura