K vyhodnocovaniu účasti verejnosti na príprave právnych predpisov

V Mostoch č. 3 sme priniesli článok o tendenciách ministerstiev obmedzovať zasielané pripomienky k predbežným informáciám o príprave právnych predpisov len na pripomienky v intenciách vecného zamerania návrhu zákona. Z viacerých návrhov zákonov posunutých do medzirezortného pripomienkového konania už máme predstavu, ako sa budú, presnejšie povedané nebudú, ústredné orgány štátnej správy so zaslanými návrhmi a námetmi vyrovnávať.

Povinnou prílohou návrhu právneho predpisu posunutého do MPK je správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu.

Až z poznámok vo formulári sme získali informáciu, ako si ústredné orgány štátnej správy predstavujú účasť verejnosti na tvorbe právnych predpisov:

„Cieľ účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu závisí od zamýšľanej intenzity zapojenia verejnosti do tvorby právneho predpisu, pričom môžu existovať štyri scenáre:

  • Scenár 1 – informovať verejnosť o procese tvorby právneho predpisu,
  • Scenár 2 – zapojiť verejnosť do diskusie o tvorbe právneho predpisu,
  • Scenár 3 – zapojiť verejnosť do tvorby právneho predpisu,
  • Scenár 4 – zapojiť čo najširšiu verejnosť do tvorby právneho predpisu v rovnocennom postavení s predkladateľom právneho predpisu.

Cieľ účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu bude súčasťou „Hodnotiacej správy procesu tvorby právneho predpisu“.

„Hodnotiaca správa procesu tvorby právneho predpisu“ bude obsahovať najmä:

  • cieľ účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu,
  • spôsob identifikácie problému a alternatív riešení.

Hodnotiaca správa je prílohou k správe o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu, ak je vypracovaná.“

Samotná „Správa…“ obsahuje formálnu univerzálnu tabuľku, v ktorej sa zaškrtnutím „áno“ alebo „nie“ odpovedá na otázky typu, či bol zadefinovaný cieľ účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu, či boli verejnosti poskytnuté informácie o probléme, ktorý má predmetný právny predpis riešiť, či boli verejnosti poskytnuté relevantné informácie pred začatím tvorby právneho predpisu, a pod.

Jej prílohou by mala byť „Hodnotiaca správa…“, ale z dodatku vo formulári „ak je vypracovaná“ usudzujeme, že podľa ústredných orgánov štátnej správy neexistuje povinnosť ju vypracovať. Z dôvodovej správy k návrhu zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR, kde sa uvádza „Obsah pripomienok sa zhodnotí v správe o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu“ nám ale vychádza, že povinnosť tu existuje.

Zo zámeru zapojiť verejnosť do účasti na tvorbe právnych predpisov sa tak stáva absolútne formálna záležitosť. Samotný proces vyhodnocovania zaručuje, že verejnosť nebude mať možnosť do tvorby právneho predpisu nejakým spôsobom zasiahnuť, najmä v prípadoch, ak podľa rozhodnutia predkladateľa bude cieľom účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu len informovať verejnosť o procese tvorby právneho predpisu. Zdá sa, že dobre mienená myšlienka sa minie účinku.

Pre názornosť prikladáme „Správu o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu“ vypracovanej k príprave návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Hodnotiaca správa vypracovaná nebola. Návrhy a námety NROZP pre ministerstvo práce z dielne NROZP sú publikované v Mostoch č. 3.

Milan Měchura