Viac informácií, vyššie vzdelanie

Konferencia, ktorú organizoval Spolok nepočujúcich pedagógov (SNEPEDA) s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, zvýšila vzájomnú informovanosť osobám s poruchou sluchu, ale aj ich počujúcim priateľom a kolegom. Niesla sa v duchu sloganu Viac informácií, vyššie vzdelanie a účastníkom dala možnosť získať viac informácií o aktuálnych podporných službách, inštitúciách a realizovaných prospešných aktivitách na Slovensku určených pre nepočujúcich.

Podujatie sa uskutočnilo v sobotu 25. júna v Centre účelových zariadení – stredisku SUZA v Bratislave. Stupňovitú prednáškovú sálu zaplnilo 80 účastníkov. Organizátori zabezpečili dve služby v záujme informačnej prístupnosti konferencie: tlmočnícku službu poskytovanú dvoma tlmočníčkami slovenského posunkového jazyka – Evou Šoltysovou a Luciou Novodomcovou a prepisovateľskú službu. Na Slovensku bola azda po prvýkrát v histórii umožnená prepisovateľská služba, kde dvaja striedajúci sa prepisovatelia, Barbora Stejskalová a Jaroslav Zigo, v reálnom čase prepisovali celý prejav prednášajúcich a diskutujúcich do Wordu. Z neho sa prostredníctvom dataprojektora napísané slovo premietalo, účastníci konferencie ho mohli čítať priamo z plátna. Novinku ocenili a vyjadrili nádej, že táto služba nebola u nás  poslednou.

Prekladateľka do slovenského posunkového jazyka

Prvou prednášateľkou na konferencii bola komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím, Zuzana Stavrovská, ktorá priblížila činnosť a pôsobnosť Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Svoj úrad zastáva od 1. marca tohto roku, sídlo je na Račianskej ulici 153 v Bratislave.

Zuzana Stavrovská so svojím príspevkom a prekladateľkou do slovenského posunkového jazyka

Po nej nasledovala prednáška dvoch nepočujúcich zástupcov skupiny organizácií občanov so sluchovým postihnutím. Michal Hefty a Anna Bartalová priblížili funkcionársku pozíciu dobrovoľnej práce, ktorá trvá od augusta 2011 až doteraz. Oboznámili účastníkov aj s činnosťou Výboru Rady vlády SR.

Michal Hefty a Anna Bartalová na konferencii

Tretia v poradí zaznela prednáška Juraja Réckeho, ktorý zastáva pracovnú pozíciu programového manažéra v Nadácii Pontis. Prezentoval online tlmočnícku službu, ktorá je k dispozícii každý pondelok, stredu a piatok od 8.00 do 20.00 h.

 Juraj Récky s prekladateľkou do slovenského posunkového jazyka prednáša svoj príspevok na konferencii

Nasledovala prednáška prezentovaná v slovenskom posunkovom jazyku v podaní Jaroslava Cehlárika, nepočujúceho riaditeľa Trnavskej asociácie sluchovo postihnutých (TASPO). Objasnil aktuálnu situáciu v poskytovaní tlmočníckej služby pre nepočujúcich klientov Trnavského kraja.

Prednáška prezentovaná v slovenskom posunkovom jazyku v podaní Jaroslava Cehlárika

Po obede si účastníci konferencie očami vypočuli piatu prednášku v podaní europoslankyne Jany Žitňanskej, ktorá hovorila o Európskom parlamente a jeho aktivitách vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím.

Prednáška v podaní europoslankyne Jany Žitňanskej

Traja nepočujúci prispievatelia – Roman Vojtechovský zo Spolku nepočujúcich pedagógov a Michal Hefty so sovojou kolegyňou a manželkou Angelou Hefty z OZ Myslím – centra kultúry nepočujúcich – prednášali v posunkovom jazyku o službách pre osoby so sluchovým postihnutím v kontexte implementácie Dohovoru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím. Účastníkom priblížili výsledky prieskumu o poskytovaných službách na Slovensku.

Roman Vojtechovský zo Spolku nepočujúcich pedagógov a Michal Hefty so sovojou kolegyňou a manželkou Angelou Hefty z OZ Myslím – centra kultúry nepočujúcich – prednášali v posunkovom jazyku

Prednášku o poradenstve pre nepočujúcich vo finančnej oblasti viedli nepočujúci agenti Lucie Štefková a Michal Hefty, ktorí pracujú v spoločnosti Deaf Group (patrí pod OVB), hovorili o svete financovania.

Prednášku o poradenstve pre nepočujúcich vo finančnej oblasti viedli nepočujúci agenti Lucie Štefková a Michal Hefty

Dve pracovníčky z bratislavskej Univerzity Komenského Elena Mendelová a Renáta Holenová so svojím kolegom Romanom Vojtechovským prezentovali tému Prístup k vysokoškolskému vzdelaniu pre osoby so sluchovým postihnutím. Hovorili o pozícii koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami na univerzite či fakulte, o primeraných úpravách a podporných službách pre uchádzačov a študentov s poruchou sluchu.

Dve pracovníčky z bratislavskej Univerzity Komenského Elena Mendelová a Renáta Holenová so svojím kolegom Romanom Vojtechovským prezentovali tému Prístup k vysokoškolskému vzdelaniu pre osoby so sluchovým postihnutím

Predposledná prednáška v podaní Martina Šaušu, zástupcu spoločnosti AltopService, bola o tom, či naozaj treba zabudnúť na kvalitné titulky pre osoby so sluchovým postihnutím.

Predposledná prednáška v podaní Martina Šaušu, zástupcu spoločnosti AltopService

Poslednú, desiatu prednášku prezentovala nepočujúca moderátorka Správ RTVS v slovenskom posunkovom jazyku Veronika Vojtechovská. Predstavila v nej časový harmonogram práce štyroch nepočujúcich moderátorov v televízii.

Desiatu prednášku prezentovala nepočujúca moderátorka Správ RTVS v slovenskom posunkovom jazyku Veronika Vojtechovská

Na webovej stránke www.snepeda.sk/Konferencia-.html sú umiestnené powerpointové prezentácie prednášajúcich, videá a prepisované texty, ktoré boli prezentované na konferencii. Materiál môže byť užitočný aj pre širšiu komunitu osôb s poruchou sluchu.

Účastníci konferencie
Účastníci konferencie

Touto cestou ďakujeme všetkým prednášajúcim za prípravu a prednášku, dobrovoľným členom SNEPEDA za skvelú organizáciu, tlmočníčkam, prepisovateľom, kameramanovi, fotografovi a všetkým prítomným za účasť. Vďaka organizátorov patrí aj spoločnosti Ikopo za poskytnutie nápojov a drobného občerstvenia a Základnej škole s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím na Drotárskej ceste v Bratislave za poskytnutie priestoru pre deti.

Účastníci konferencie - záverečný potlesk

Roman Vojtechovský

Foto: Zoltán Duray