Za spravodlivé financovanie sociálnych služieb

Spojením síl v Platforme za spravodlivé financovanie sociálnych služieb sa SocioForum, Asociácia poskytovateľov, Charita, Diakonia, Združenie seniorských prijímateľov a Asociácia sestier a pacientov dohodli na príprave hromadnej pripomienky v záujme zlepšenia financovania sociálnych služieb. Platforma vyzvala verejnosť na podporu pripomienky:

Milí priatelia,

podporte hromadnú pripomienku (neformálnej) Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb a verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR) predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. V síce rozsiahlej novele sa okrem „jaslí“ nerieši nič zásadné.

Naše návrhy reagujú na dlhodobo neriešenú a v súčasnosti  neudržateľnú situáciu vo financovaní sociálnych služieb pre klientov neverejných poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb. Navrhované zmeny sú len čiastkové a neriešia systémovo financovanie sociálnych služieb z dlhodobého hľadiska.

Napriek tomu žiadame, aby boli prijaté v tejto novele ako opatrenia na prechodné obdobie, nakoľko občania – prijímatelia služieb, ani poskytovatelia už nemôžu ďalej čakať. Všetci čakáme už celých 5 rokov, každý rok s prísľubom, že MPSVR pripraví komplexné a systémové zmeny vo financovaní sociálnych služieb vrátane tých, ktoré zrovnoprávnia nielen prijímateľov, ale aj poskytovateľov sociálnych služieb. Požadovaných zmien sme sa však dodnes nedočkali a tzv. veľká novela je sľúbená až na budúci rok.

Predloženými návrhmi žiadame:

  1. Zvýšiť výšku finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby pre neverejných poskytovateľov, ktoré sú upravené v prílohe č.6.
  2. Zabezpečiť čiastočné financovanie dvoch druhov sociálnych služieb krízovej intervencie – nízkoprahové denné centrum a nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu – zo štátneho rozpočtu.

V obidvoch skupinách služieb je ich financovanie v takom kritickom stave, že zásadným spôsobom ohrozuje ich ďalšiu udržateľnosť, a tým aj dostupnosť služieb pre obyvateľov.

Hromadnú pripomienku týkajúcu sa financovania sociálnych služieb bolo podľa platformy možné podporiť do piatku 26. augusta na portáli Changenet: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=876843

Aby pripomienka mala dostatočnú silu, potrebuje získať aspoň 500 podporovateľov. Oprávnenie zastupovať predkladateľov pripomienky pri rokovaní o pripomienke majú Lýdia Brichtová, Milada Dobrotková, Anna Ghannamová a Sergej Kára. O vývoji iniciatívy vás budeme prostredníctvom Mostov inklúzie ďalej informovať.

– red –

Zdroj: SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien