Výšky opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP platné od 1. júla 2017

Dňom 1. júla 2017 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 173/2017 Z.z. o úprave súm životného minima, v zmysle ktorého sa sumy životného minima stanovujú s platnosťou od uvedeného dátumu nasledovne:

  1. 199,48 eur pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
  2. 139,16 eur pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  3. 91,06 eur pre nezaopatrené dieťa, resp. pre zaopatrené neplnoleté dieťa.

Sumy životného minima sa zvýšili o 0,7 %.

Sumy opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa zvyšujú od 1. júla 2017 nasledovne:

Druhy opakovaných peňažných príspevkovVýška P. p. od 1.7. 2017 v €
P. p. na osobnú asistenciu2,78
P. p. na prepravu101,78
P. p. na kompenzáciu zvýšených výdavkov
1. – na diétne stravovanie
   a) I. skupina chorôb37,03
   b) II. skupina chorôb18,52
   c) III. skupina chorôb11,12
2. – súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia18,52
3. – súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motor. vozidla33,32
4. – súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom44,43
P. p. na opatrovanie – základné výšky
1. FO v produktívnom veku
a)    – opatruje 1 ŤZP249,35
b)    – opatruje dve alebo viaceré ŤZP323,36
c)     – opatruje 1 ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení223,44
d)    – opatruje 2 a viaceré ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení304,87
e)    – opatruje ŤZP, ktorá je v zariadení viac ako 20 hodín týždenne a súčasne opatruje aj druhú FO s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne315,96
2. FO poberá niektorú zo zákonom stanovených dôchodkových dávok
a) – opatruje 1 ŤZP92,52
b) – opatruje dve alebo viaceré ŤZP122,13
Sumy opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia od 1. júla 2017

Vysvetlivky:

P. p. – peňažný príspevok

FO – fyzická osoba

ŤZP – osoba s ťažkým zdravotným postihnutím

Opakované peňažné príspevky na kompenzáciu sa vyplácajú mesačne pozadu, preto budú poberateľom vyplatené vo zvýšených sumách až v mesiaci august 2017.

Milan Měchura