Zoznam otázok, ktorý predchádza predloženiu spojenej druhej a tretej periodickej správy Slovenskej republiky

Výbor pre práva osôb so zdravotným postihnutím

Predbežná needitovaná verzia

Distr.: Všeobecná

Pôvodný jazyk dokumentu: anglický

Neoficiálny preklad do slovenského jazyka: NROZP v SR

Zoznam otázok, ktorý predchádza predloženiu spojenej druhej a tretej periodickej správy Slovenskej republiky

A.        Cieľ a všeobecné záväzky (čl. 1 – 4)

1.         Poskytnite informácie o opatreniach prijatých s cieľom implementovať odporúčania Výboru zverejnené v jeho posledných záverečných odporúčaniach (CRPD/C/SVK/CO/1), a to predovšetkým, pokiaľ ide o:

(a)      Zriadenie kontaktných miest a vybudovanie kapacity kontaktných miest a koordinačný mechanizmus na implementáciu dohovoru na všetkých úrovniach správy a informujte o pokroku v tejto oblasti.;

(b)       Uskutočnenie revízie národnej legislatívy a jej zosúladenie s dohovorom vrátane režimu poručníctva a legislatívy v oblasti duševného zdravia, rodiny a volieb s cieľom zakázať akúkoľvek diskrimináciu vyplývajúcu zo zákonov, nariadení či praktík voči osobám so zdravotným postihnutím a zaručenie, že posudzovanie zdravotného postihnutia na všetkých úrovniach riadenia je v súlade s ľudskoprávnym modelom.

(c)      Prijatie medzisektorových politík, ktoré budú inkluzívne voči zdravotnému postihnutiu a zaručenie ochrany práv detí, Rómov a žien so zdravotným postihnutím naprieč celým politickým rámcom zmluvného štátu. Informujte o dosiahnutom pokroku v súvislosti s Národným programom rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím (2014 – 2020) z hľadiska práv osôb so zdravotným postihnutím.

2.         Podajte správu o súčasných mechanizmoch týkajúcich sa dôsledných konzultácií a aktívneho zapojenia osôb so zdravotným postihnutím prostredníctvom ich reprezentatívnych organizácií do rozhodovacích procesov súvisiacich s osobami so zdravotným postihnutím a umožnite zriadenie a fungovanie organizácií osôb so zdravotným postihnutím, a to predovšetkým žien so zdravotným postihnutím, detí so zdravotným postihnutím a osôb s mentálnym postihnutím či psycho-sociálnymi poruchami.

B.        Konkrétne práva (čl. 5–30)

Rovnosť a nediskriminácia (čl. 5)

3.         Poskytnite informácie o opatreniach prijatých s cieľom uskutočniť výskum a zozbierať a analyzovať údaje o diskriminačnom prístupe voči osobám so zdravotným postihnutím v zmluvnom štáte v súlade so Všeobecným komentárom č. 6. (2018)

4.         V kontexte zamietnutia návrhu na zmenu a doplnenie Antidiskriminačného zákona parlamentom a v súvislosti s diskrimináciou na základe zdravotného postihnutia v roku 2019, informujte Výbor o opatreniach zameraných na:

(a)      Zaručenie toho, aby ochrana voči diskriminácii zahŕňala všetky formy diskriminácie na základe zdravotného postihnutia vrátane priamej a nepriamej diskriminácie, zamietnutia primeraných úprav, diskrimináciu na základe vzťahu s určitou osobou, ako aj viacnásobnú a prierezovú diskrimináciu;

(b)      Poskytnutie osobám so zdravotným postihnutím individualizovanú podporu vo všetkých oblastiach života a odstránenie diskriminácie, ktorej čelia predovšetkým deti, migrant, utečenci, žiadatelia o azyl, starší ľudia, ženy, a LGBTI osoby so zdravotným postihnutím bez ohľadu na ich geografické umiestnenie, bydlisko či etnický pôvod;

(c)      Poskytnutie účinných súdnych opravných prostriedkov a procesných úprav v prípade diskriminácie na základe zdravotného postihnutia vrátane prípadov diskriminácie zo strany súkromných subjektov. Informovanie aj o počte sťažností týkajúcich sa diskriminácie na základe zdravotného postihnutia, o spôsobe nápravy a o veku a pohlaví sťažovateľov počas obdobia od vydania posledných záverečných odporúčaní.

Ženy so zdravotným postihnutím (čl. 6)

5.         Informujte Výbor o opatreniach na prijatie konkrétnej legislatívy a politík týkajúcich sa žien a dievčat so zdravotným postihnutím a na presadzovanie problematiky zdravotného postihnutia v rámci legislatívy a politík zameraných na rodovú rovnosť. Informujte aj o opatreniach zameraných na prijímanie rozpočtov, ktoré zohľadňujú rodové hľadisko s cieľom dosiahnuť inkluzívnu rovnosť dievčat a žien so zdravotným postihnutím na základe podrobných konzultácií so ženami a dievčatami so zdravotným postihnutím prostredníctvom ich reprezentatívnych organizácií.

Deti so zdravotným postihnutím (čl. 7)

6.         Poskytnite informácie o:

(a)      Opatreniach prijatých na zaručenie inklúzie detí so zdravotným postihnutím, predovšetkým rómskych detí so zdravotným postihnutím vo verejných politikách a programoch na ochranu práv detí vo všetkých oblastiach života a vo všetkých regiónoch a obciach;

(b)      Štatistických údajoch o prístupe detí so zdravotným postihnutím k službám poskytovaným verejnosti, disagregovaných podľa veku, pohlavia, etnického pôvodu a bydliska;

(c)      Opatreniach na zvyšovanie povedomia o právach detí so zdravotným postihnutím medzi samotné deti, ich rodičov, vrátane adoptívnych rodičov a pestúnov, príbuzných a pracovníkov, ktorí s nimi prichádzajú do styku a na zaručenie toho, aby deti so zdravotným postihnutím slobodne vyjadrovali svoj názor na skutočnosti, ktoré na nich majú vplyv.

Zvyšovanie povedomia (čl. 8)

7.         Informujte o opatreniach zameraných na zvyšovanie povedomia o právach a dôstojnosti osôb so zdravotným postihnutím v spoločnosti a medzi rodinami s cieľom posilniť rešpekt voči nim, bojovať proti rodovým stereotypom a stereotypom v súvislosti so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života a zaručiť ich rovnosť pred zákonom. Informujte aj o začleňovaní ľudí so zdravotným postihnutím prostredníctvom ich reprezentatívnych organizácií na vytváraní a implementácii stratégií na zvyšovanie povedomia.

Prístupnosť (čl. 9)

8.         Informujte o stave návrhu legislatívneho aktu, ktorá má dopĺňať a meniť Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) a o ďalších prijatých opatreniach na zaručenie toho, aby boli nové a existujúce budovy určené pre verejnosť, verejná doprava a bývanie prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím. Vymenujte opatrenia, ktoré sa prijali na zabezpečenie dostupných a prístupných sociálnych bytov vo všetkých regiónoch. Informujte aj o plánoch, ktoré majú zaručiť transpozíciu a implementáciu Európskeho aktu o prístupnosti a smernice o prístupnosti webových sídiel vrátane ich časových rámcov.

9.         S ohľadom na posledné záverečné odporúčania Výboru (odseky 30 a 32) o opatreniach prijatých na:

(a)       Zaručenie toho, aby opatrenia na zabezpečenie prístupnosti zahŕňali aj uplatňovanie a presadzovanie univerzálneho navrhovania;

(b)       Uľahčenie prístupnosti budov, dopravy a ďalších zariadení otvorených alebo určených verejnosti s cieľom okrem iného vytvoriť verejné značenie v Braillovom písme a vo formáte Easy to Read, poskytnúť asistentov, sprostredkovateľov, sprievodcov, predčitateľov, prístupné informačné kiosky, automaty na lístky, webové stránky, mobilné aplikácie a profesionálnych tlmočníkov do posunkového jazyka.

Právo na život (čl. 10)

10.      Poskytnite informácie o opatreniach na prevenciu a vyšetrenie úmrtí ľudí so zdravotným postihnutím v psychiatrických nemocniciach vrátane úmrtí súvisiacich s používaním násilia alebo obmedzovania.

Rizikové situácie a núdzové humanitárne situácie (čl. 11)

11.      Poskytnite informácie o:

(a)       Krokoch, ktoré ste uskutočnili na zabezpečenie systémov včasného varovania vo všetkých formátoch vrátane posunkového jazyka a elektronických formátov, aby sa osoby so zdravotným postihnutím dokázali pripraviť a reagovať na núdzové situácie, v súlade so Sendaiským rámcom na znižovanie rizika katastrof;

(b)       Opatreniach prijatých na zaručenie dodržiavania a ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím, ktoré sú žiadateľmi o azyl, utečencami alebo osobami v  situácii podobnej utečencom vrátane detí so zdravotným postihnutím a osôb so zdravotným postihnutím umiestnených vo väzenských zariadeniach, pričom budete klásť dôraz na opatrenia na zabezpečenie úprav v súdnych a administratívnych procesoch zodpovedajúcich pohlaviu a veku a poskytovanie prístupných informácií.

Rovnosť pred zákonom (čl. 12)

12.      Poskytnite informácie o opatreniach prijatých na:

a)            Zrušenie všetkých foriem poručníctva a informácie o stave procesu reformy poručníctva v Občianskom zákonníku, ako aj o konzultáciách a o zapojení osôb so zdravotným postihnutím do tohto procesu prostredníctvom ich reprezentatívnych organizácií;

(b)       Zavedenie využívania podporovaného rozhodovania vo všetkých oblastiach života v súlade s Všeobecným komentárom č. 1 (2014) o rovnosti pred zákonom;

(c)       Zaručenia v legislatíve i v praxi, aby mali osoby so zdravotným postihnutím právo vlastniť alebo zdediť majetok, kontrolovať vlastné finančné záležitosti a prístup k pôžičkám, hypotékam a iným formám finančných úverov bez akéhokoľvek druhu diskriminácie a informujte aj o opatreniach prijatých na zapojenie súkromného bankového sektora do tohto úsilia.

Prístup k spravodlivosti (čl. 13)

13.      Informujte Výbor o opatreniach prijatých s cieľom:

(a)       Zmeniť a doplniť procesné predpisy tak, aby zaručovali prístup k spravodlivosti pre všetky osoby so zdravotným postihnutím vrátane žijúcich v inštitúciách, ako napríklad psychiatrické nemocnice bez diskriminácie;

(b)       Zabezpečiť prístupnosť bezplatnej právnej pomoci pre všetky osoby so zdravotným postihnutím v súdnom a administratívnom konaní a poskytovať všetkým osobám so zdravotným postihnutím prístupné informácie o ich práve na spravodlivosť;

(c)       Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie a odbornú prípravu všetkých pracovníkov v sektore súdnictva, administratívy a presadzovania práva v oblasti práv ukotvených v dohovore.

Sloboda a osobná bezpečnosť (čl. 14)

14.      So zreteľom na posledné odporúčania Výboru (odsek 44) informujte o opatreniach prijatých na zrušenie ustanovení v Zákone o zdravotnej starostlivosti a v Trestnom zákonníku, ktoré umožňujú pozbavenie osobnej slobody v inštitúciách sociálnej starostlivosti alebo v psychiatrických nemocniciach na základe predpokladaného alebo aktuálneho postihnutia alebo očakávaného nebezpečného správania. Informujte o zákonných opravných prostriedkoch, ktoré majú osoby so zdravotným postihnutím k dispozícii na boj proti pozbaveniu osobnej slobody.

15.      Poskytnite informácie o krokoch, ktoré sa uskutočnili na vyjadrenie nesúhlasu s prijatím dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny s názvom „Ochrana ľudských práv a dôstojnosti osôb s mentálnym postihnutím s dôrazom na nedobrovoľné umiestňovanie a nedobrovoľné zaobchádzanie“, keďže tento návrh dodatkového protokolu porušuje niekoľko ustanovení Dohovoru právach osôb so zdravotným postihnutím.

Ochrana pred mučením alebo krutým, neľudským či ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním (čl. 15)

16.      So zreteľom na odsek 46 posledných odporúčaní Výboru podajte správu o opatreniach prijatých na skoncovanie s používaním sieťových postelí, mechanických či chemických upokojujúcich prostriedkov v psychiatrických inštitúciách vrátanie elektrokonvulzívnej terapie a nedobrovoľného či nadmerného podávania liečiv. Informujte aj o počte a výsledkoch vyšetrovaní, žalôb a rozsudkov v prípade mučenia či zlého zaobchádzania a o náprave poskytnutej dotknutým osobám so zdravotným postihnutím.

17.      Poskytnite informácie o opatreniach prijatých na prevenciu a zrušenie nútenej sterilizácie, nútenej antikoncepcie a operácií na zmenu pohlavia ľudí so zdravotným postihnutím vrátane intersexuálnych detí a o poskytnutí nápravy. Informujte aj o opatreniach na zaručenie toho, aby ženy a dievčatá so zdravotným postihnutím mohli využívať svoju sexuálnu a reprodukčnú autonómnosť vrátane odmietnutia akéhokoľvek zlého zaobchádzania na základe požiadaviek tretej osoby vrátane poručníkov alebo členov rodiny.

Ochrana pred vykorisťovaním, násilím a zneužívaním (čl. 16)

18.      So zreteľom na posledné odporúčania Výboru (odsek 48) poskytnite informácie o:

b)  Platnej legislatíve a politikách zameraných na zamedzenie akejkoľvek forme vykorisťovania, násilia a zneužívania osôb so zdravotným postihnutím, predovšetkým žien a dievčat so zdravotným postihnutím;

c)  Mechanizmoch a postupoch podávania správ a sťažností v prístupnej podobe s cieľom realizovať rýchle a nestranné vyšetrovanie v prípade násilia a zneužívania osôb so zdravotným postihnutím, o službách na podporu obetí násilia, predovšetkým žien a dievčat so zdravotným postihnutím a o špecializovanej odbornej príprave polície, sudcov a prokurátorov;

d)  Krokoch prijatých na ratifikáciu Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu (Istanbulský dohovor);

e)  Prístupnom bývaní pre ženy a deti so zdravotným postihnutím, ktorým hrozí násilie, o službách pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré sa stanú obeťami násilia, v oblasti psychologickej rehabilitácie zohľadňujúcej pohlavie a vek a v oblasti sociálnej reintegrácie.

Nezávislý spôsob života a začlenenie do spoločnosti (čl. 19)

19. Poskytnite informácie o opatreniach prijatých na implementáciu odsekov 56 a 58 posledných záverečných odporúčaní, predovšetkým o:

a)    Pokroku v rámci procesu deinštitucionalizácie osôb so zdravotným postihnutím na základe údajov disagregovaných podľa veku, pohlavia, etnického pôvodu v súvislosti s osobami, ktoré boli deinštitucionalizované, a o počte ľudí, ktorí v rámci procesu deinštitucionalizácie opätovne získali svoju spôsobilosť na právne úkony;

b)    Individualizovanej podpore vrátane osobnej asistencie, ktorú majú k dispozícii osoby so zdravotným postihnutím vrátane osôb, ktoré za posledných päť rokov prešli procesom deinštitucionalizácie, ktoré žijú v komunite a o pracovníkoch a technických a finančných prostriedkoch vyčlenených na takéto podporné služby na národnej i lokálnej úrovni;

c)    Opatreniach, ktoré sa prijali ako prevencia reinštitucionalizácie osôb so zdravotným postihnutím vrátane starších osôb so zdravotným postihnutím žijúcich v spoločných priestoroch, ako napríklad skupinové bývanie;

d)                Opatreniach prijatých na presmerovanie rozpočtových prostriedkov vrátane tých z Európskych štrukturálnych a investičných fondov z inštitúcií na podporu inklúzie v rámci komunity a na zaručenie prístupnosti bežných služieb v rámci komunity na úrovni obce. Informujte aj o akomkoľvek národnom cieli zameranom na zvyšovanie prístupnosti komunitných služieb a o indikátoroch pokroku.

Osobná mobilita (čl. 20)

20.      Poskytnite informácie o opatreniach prijatých na:

(a)       Zaručenie toho, aby mali osoby so zdravotným postihnutím účinný a finančne dostupný prístup k pomôckam, zariadeniam a ďalším asistenčným technológiám na osobnú mobilitu a o opatreniach na zjednodušenie podmienok a postupov na prideľovanie finančných prostriedkov a zliav pre osoby so zdravotným postihnutím;

(b)      Uľahčenie osobnej mobility ľudí so zdravotným postihnutím okrem iného aj prostredníctvom politík zameraných na znižovanie poplatkov za cestovné pre osoby so zdravotným postihnutím vrátane domácich železničných služieb a bezplatného cestovania ich sprievodcov.

Sloboda prejavu a presvedčenia a prístup k informáciám (čl. 21)

21.      Poskytnite informácie o opatreniach prijatých na:

(a)       Sprístupnenie všetkých webových sídiel a mobilných aplikácií dostupných alebo poskytovaných verejnosti a predovšetkým prispôsobenie všetkých webových sídiel a mobilných aplikácií inštitúcií verejného sektora európskej norme EN 301 54[1];

(b)       Poskytovanie odbornej prípravy tlmočníkov do posunkového jazyka a informácie o počte absolventov takejto prípravy;

(c)       Zabezpečenie toho, aby mohli mať osoby so zdravotným postihnutím prístup k informáciám dostupným alebo poskytovaným verejnosti a mediálnym informáciám v prístupných formátoch vrátane audio komentára, Braillovho písma, titulkov, formátu Easy to Read, zjednodušeného jazyka, posunkového jazyka a taktilného tlmočenia;

(d)       Zavedenie simultánneho prepisu reči na text a online tlmočníckych službách.

Rešpektovanie domova a rodiny (čl. 23)

22.      Poskytnite informácie o:

(a)       Opatreniach prijatých na zrušenie § 12 Zákona o rodine č. 36/2005 Z.z;

(b)       Podpore poskytovanej rodičom detí s zdravotným postihnutím na zaručenie ich práva na rešpektovanie domova a rodiny a o opatreniach prijatých proti zatajovaniu, opusteniu, odmietaniu, segregácii a separácii detí so zdravotným postihnutím od rodičov a zo strany rodičov.

Vzdelávanie (čl. 24)

23.      Poskytnite informácie o:

(a)       Krokoch prijatých na rozvoj, prijatie a implementáciu stratégie kvalitného inkluzívneho vzdelávania a systému, ktorý poskytuje podporu študentom so zdravotným postihnutím vrátane študentov s mentálnym a psychosociálnym postihnutím v rámci hlavného prúdu vzdelávania. Začleňte informácie o referenčných kritériách, základných referenčných hodnotách a indikátoroch používaných na implementáciu stratégie a o prostriedkoch pridelených na túto implementáciu;

(b)      Dostupnosti a prístupnosti inkluzívneho predškolského vzdelávania pre deti so zdravotným postihnutím vrátane detí s mentálnym a psychosociálnym postihnutím a o počte detí zapísaných do inkluzívnych škôl v rámci hlavého prúdu vzdelávania, do špeciálnych škôl a do iných typov segregovaných školských jednotiek na všetkých stupňoch vzdelávania v porovnaní s celkovým počtom detí so zdravotným postihnutím zapísaných do škôl, disagregovanom podľa pohlavia, národnostného a etnického pôvodu a podľa vidieckeho alebo mestského prostredia;

(c)      Ľudských, technických a finančných zdrojoch pridelených na poskytovanie individuálnej podpory študentov so zdravotným postihnutím a o uplatniteľných normách prístupnosti v rámci inkluzívneho vzdelávania vrátane noriem týkajúcich sa tried, ihrísk, sanitárnych zariadení, školskej dopravy, vzdelávacích materiálov, informačných a komunikačných technológií, pedagogiky, služieb a vybavenia;

(d)       Opatreniach prijatých na presadzovanie a zabezpečenie odbornej prípravy a zamestnávanie učiteľov so zdravotným postihnutím a odbornej prípravy učiteľov v posunkovom jazyku, oblasti orientácie a zručnostiach v oblasti mobility;

Zdravie (čl. 25)

24.      Poskytnite informácie o opatreniach zameraných na:

(a)       Zabezpečenie prístupnosti a dostupnosti zdravotníckych zariadení, služieb a vybavenia vrátane špecializovaných služieb pre všetky osoby so zdravotným postihnutím, predovšetkým pre osoby s potrebou vysokej úrovne podpory;

(b)      Odbornú prípravu odborníkov v oblasti zdravotníctva a podporného personálu v oblasti ľudskoprávneho modelu a v oblasti prevencie diskriminačných a negatívnych postojov a stereotypov v súvislosti s osobami so zdravotným postihnutím, predovšetkým pokiaľ ide o osoby s mentálnym a psychosociálnym postihnutím;

(c)      Zabezpečenie rovného prístupu k informáciám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a služieb pre ženy a dievčatá so zdravotným postihnutím.

Habilitácia a rehabilitácia (čl. 26)

25.      Poskytnite informácie o opatreniach na zaručenie toho, aby služby

v oblasti habilitácie a rehabilitácie umožňovali osobám so zdravotným postihnutím dosiahnuť a udržať si maximálnu nezávislosť, maximálne fyzické, mentálne, sociálne a pracovné zručnosti a plnú mieru inklúzie a participácie vo všetkých oblastiach života a o opatreniach na presadzovanie prístupnej a dostupnej habilitácie a rehabilitácie.

Práca a zamestnávanie (čl. 27)

26.      Poskytnite informácie o opatreniach zameraných na zvyšovanie miery zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím, a to predovšetkým žien so zdravotným postihnutím, na otvorenom trhu práce a o národných cieľoch v oblasti vytvárania pracovných príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím. Informujte aj o opatreniach prijatých na

(a)      Zabezpečenie prechodu osôb so zdravotným postihnutím z nezamestnanosti, zamestnania v chránených dielňach a osôb v procese prechodu z inštitúcie do komunity do zamestnania na otvorenom trhu práce;

(b)      Odstraňovanie prekážok a diskriminácie voči osobám so zdravotným postihnutím v procese výberu a prijímania zamestnancov a na pracovisku vrátane príkladov týkajúcich sa odmietnutia realizácie individuálnych opatrení.

Primeraná životná úroveň a sociálna ochrana (čl. 28)

27.      Informujte o opatreniach zameraných na:

(a)       Zavádzanie inklúzie zdravotného postihnutia do stratégií na boj proti chudobe s osobitným dôrazom na politiky riešiace situáciu žien, detí a starších osôb so zdravotným postihnutím;

(b)       Rozvoj verejných programov bývania prístupného a dostupného pre osoby so zdravotným postihnutím na rovnakom základe s ostatnými;

(c)       Zabezpečenie toho, aby sa všetky schémy sociálnej ochrany a podporných služieb poskytovali osobám so zdravotným postihnutím bez diskriminácie na základe veku, pohlavia alebo sociálnoekonomického statusu a zaručenie pokrytia dodatočných nákladov súvisiacich so zdravotným postihnutím a schém v oblasti zdravotného postihnutia aj po dovŕšení 65. roku života;

(d)       Zber štatistických údajov o chudobe disagregovaných podľa zdravotného postihnutia, veku, pohlavia, bydliska, geografickej polohy. Poskytnite Výboru dostupné údaje.

Účasť na politickom a verejnom živote (čl. 29)

28.      Poskytnite informácie o opatreniach na:

(a)       Implementáciu rozhodnutia Ústavného súdu týkajúceho sa volebného práva pre všetky osoby so zdravotným postihnutím a zrušenie ustanovení v Zákone o voľbách, ktoré zbavujú osoby so zdravotným postihnutím práva byť volený;

(b)       Zaručenie prístupnosti, zrozumiteľnosti a jednoduchého použitia volebných procesov, zariadení a materiálov s cieľom pomôcť voličom so zdravotným postihnutím uplatniť svoje právo na tajné voľby.

Účasť na kultúrnom živote, rekreácii, záujmových aktivitách a športe (čl. 30)

29.      Poskytnite informácie o opatreniach na:

(a)       Zabezpečenie prístupných športových zariadení, múzeí, pamiatok kultúrneho a prírodného dedičstva a všetkých statných miest dôležitých pre kultúrny život pre všetky osoby so zdravotným postihnutím vrátane detí so zdravotným postihnutím;

(b)       Transpozíciu a implementáciu smernice EP a Rady 2017/1564 o určitých povolených spôsoboch použitia určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania a naradením EP a Rady 2017/1563, ktorým sa implementuje Marakéšska zmluva v EÚ.

C.        Osobitné záväzky (čl. 31-33)

Štatistika a zhromažďovanie údajov (čl. 31)

30.      Oboznámte Výbor s opatreniami prijatými na vykonávanie systematického zhromažďovania, analýzy a diseminácie údajov o situácii osôb so zdravotným postihnutím, disagregovaných podľa pohlavia, veku, etnicity, vzdelania, stavu, sociálno-ekonomickej situácie a nároku na sociálnu ochranu s cieľom dôkladne informovať o vývoji politík a programov.

31.      Informujte aj o využívaní krátkeho súboru otázok Washingtonskej skupiny o zdravotnom postihnutí pri najbližšom sčítaní ľudu.

Medzinárodná spolupráca (čl. 32)

32.      Poskytnite informácie o:

(a)      Opatreniach a časovom rámci na zabezpečenie implementácie Európskeho konsenzu o rozvoji a o ďalšom rozvoji práv osôb so zdravotným postihnutím v rámci medzinárodnej spolupráce;

(b)       Zapájaní osôb so zdravotným postihnutím prostredníctvom ich reprezentatívnych organizácií do činnosti Rady vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj a do rozhodovacích procesov súvisiacich s národnou stratégiou rozvoja do roku 2030.

Vykonávanie dohovoru na vnútroštátnej úrovni a monitorovanie (čl. 33)

33.      Poskytnite informácie o:

(a)       Opatreniach na zabezpečenie technických a rozpočtových prostriedkov a koordinácie medzi kontaktnými miestami s cieľom implementovať dohovor na národnej, regionálnej a miestnej úrovni;

(b)       Opatreniach na poskytovanie prevádzkových finančných prostriedkov, zaručenie nezávislosti a dosiahnutie statusu „A“ v prípade Slovenského národného strediska pre ľudské práva v súlade s princípmi týkajúcimi sa národných inštitúcií (tzv. Parížske princípy).

(c)       Opatreniach prijatých na zabezpečenie zapojenia osôb so zdravotným postihnutím a ich reprezentatívnych organizácií do nezávislého monitorovacieho rámca v rámci dohovoru a na budovanie kapacity na efektívnu účasť v procese monitorovania.


[1] Poznámka prekladateľa: pravdepodobne ide o normu EN 301 549