Ako napreduje implementácia odporúčaní výboru pre práva osôb so zdravotným postihnutím v Európskej únii

Európska únia dostala záverečné odporúčania z hodnotenia implementácie Dohovoru od Výboru OSN pre práva ľudí so zdravotným postihnutím v septembri 2015. Ďalšie hodnotenie bude až v roku 2021.

Dostala však aj tri odporúčania, na ktoré musela reagovať do 12 mesiacov a svoju odpoveď dodala 13. januára 2017.

Ktoré to sú

Odporúčanie 17: Výbor odporučil, aby EÚ pravidelne aktualizovala vyhlásenie o kompetenciách a jeho zoznam nástrojov tak, aby obsahoval najnovšie schválené nástroje a nielen nástroje, ktoré sa špeciálne vzťahujú na osoby so zdravotným postihnutím, ale ktoré môžu mať vplyv na ich život (článok 4 Dohovoru).

Odporúčanie 29: Výbor odporúča, aby EÚ prijala účinné opatrenie na rýchle prijatie Európskeho aktu o prístupnosti, v súlade s Dohovorom, ako je to rozpracované vo všeobecnom komentári č 2 z roku 2014 o prístupnosti, vrátane účinného a prístupného posilňujúceho a penalizačného mechanizmu.

Výbor tiež odporúča, aby EÚ zabezpečila účasť osôb so zdravotným postihnutím prostredníctvom ich reprezentatívnych organizácií na procese schvaľovania (článok 9).

Odporúčanie 77: Výbor odporúča EÚ, aby oddelila úlohy Európskej komisie (EK) pri implementácii a monitoringu Dohovoru, a to odstránením EK z rámca pre nezávislý monitoring. A tak zabezpečila plnú zhodu s parížskymi princípmi. Úlohou bolo tiež zabezpečiť pre rámec pre nezávislý monitoring primerané finančné a personálne zdroje na vykonávanie jeho funkcie.

Výbor ďalej odporúča, aby EÚ zvážila založenie medziinštitucionálneho mechanizmu a ustanovila kontaktné miesto v každej inštitúcii a agentúre EÚ (článok 33).

Vyhlásenie o kompetenciách

Vyhlásenie o kompetenciách EÚ publikovala ako prílohu správy o pokroku implementácie Európskej stratégie zdravotného postihnutia na roky 2010 až 2020.

EÚ je prvým regionálnym zoskupením štátov, ktoré ratifikovalo Dohovor. Preto bolo treba vypracovať vyhlásenie o kompetenciách, ktoré má vo vzťahu k dohovoru. Toto vyhlásenie podlieha vývoju a bude treba priebežne ho aktualizovať.

Prehľad legislatívnych predpisov EÚ týkajúcich sa záležitostí pokrytých Dohovorom je nutné doplniť o politiky a nástroje, ktoré vo všeobecnosti ovplyvňujú osoby so zdravotným postihnutím, nie však len tie, ktoré sa nimi priamo zaoberajú.

Európsky akt o prístupnosti

Návrh Európskeho aktu o prístupnosti EK publikovala 2. decembra 2015. Stále prebieha náročný legislatívny proces a nedá sa odhadnúť, kedy a ako bude ukončený. Priebežne o ňom informujeme v našom magazíne.

Nezávislý monitorovací mechanizmus

Tretie odporúčanie sa týka nezávislého monitorovacieho mechanizmu a kontaktného miesta.

Na konkrétnu námietku výboru týkajúcu sa nezávislosti monitorovacieho mechanizmu EK reagovala rýchlo tým, že z monitorovacieho mechanizmu vystúpila.

Teraz sú jeho členmi:

  • Európsky parlament,
  • Európsky ombudsman,
  • Európska agentúra pre základné práva (FRA) a
  • Európske fórum zdravotného postihnutia.

Predseda a sekretariát rotujú po dvoch rokoch. Najskôr predsedalo EDF a sekretariát zabezpečovala EK ešte, keď bola jeho členom. V súčasnosti predsedá a poskytuje sekretariát Európska agentúra pre základné práva.

Nebola však splnená druhá časť odporúčania týkajúca sa nezávislého monitorovacieho mechanizmu, neboli poskytnuté primerané finančné a personálne zdroje potrebné na optimálne fungovanie nezávislého monitorovacieho mechanizmu.

Ďalšou dôležitou časťou tohto odporúčania je zriadenie efektívneho a výkonného kontaktného miesta.

V súčasnosti je kontaktné miesto zriadené v rámci generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť a sociálne záležitosti. Ľudské práva a diskriminácia sú však v kompetencii generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť. Preto si myslíme, že kontaktné miesto by malo byť v DG Justice.

V osobitnom článku nášho magazínu nájdete aj text o tom, ako napreduje implementácia odporúčaní výboru pre práva osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku.

(red)