Ako napreduje implementácia odporúčaní výboru pre práva osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku

Dňa 22. apríla 2016 Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím zverejnil Záverečné odporúčania pre Vládu SR k implementácii Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Tým sa uzatvoril prvý cyklus hodnotenia implementácie dohovoru zo strany Výboru.

Cieľom Výboru je prostredníctvom záverečných odporúčaní smerovať našu vládu k efektívnejšej implementácii Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Výbor formuloval celkom 93 ustanovení, z ktorých je 43 konkrétnych odporúčaní. Výbor žiada, aby vláda podala správu o ich implementácii najneskôr do 26. júna 2020. Do 12 mesiacov po zverejnení záverečných odporúčaní bola však vláda povinná predložiť správu o implementácií dvoch z nich, a to odporúčania 42 a 88.

Odborná príprava a budovanie kapacít

Podľa odporúčania čísla 42 výbor považuje za prioritnú úlohu riešenie povinnej odbornej prípravy pracovníkov súdov, štátnej správy a orgánov presadzovania práva v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím zakotvených v dohovore vrátane účasti na súdnom procese bez ohľadu na právnu spôsobilosť, procesných úprav v rámci súdneho procesu, primeraných úprav a boja proti negatívnym stereotypom na základe zdravotného postihnutia.

Podľa odporúčania čísla 88 výbor považuje za ďalšiu prioritnú úlohu budovanie kapacity kontaktného miesta a koordinačného mechanizmu na plnenie úloh vyplývajúcich z dohovoru a poskytovanie podpory povinnej účasti organizácií osôb so zdravotným postihnutím na monitorovaní implementácie dohovoru.

Vláda SR predložila požadovanú správu, z ktorej vyberáme:

Plnenie odporúčania 42 je zapracované v Správe o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 a návrh na jeho aktualizáciu, ktorá bola schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 14. decembra 2016.

Ide o úlohu 4.7.9., ktorá ukladá Implementovať odporúčania Výboru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v oblasti odbornej prípravy zamestnancov justície, štátnej správy a trestného konania. Úloha ukladá zabezpečiť odbornú prípravu

 1. v oblasti práv obsiahnutých v Dohovore vrátane účasti na rovnakom základe s ostatnými bez ohľadu na ich spôsobilosť na právne úkony,
 2. procesných úprav v súdnom konaní,
 3. primeraných úprav,
 4. boja proti škodlivým rodovým stereotypom a stereotypom na základe zdravotného postihnutia.

Zodpovedným gestorom nového opatrenia je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

V správe je popísané plnenie úlohy najmä prostredníctvom vzdelávania v stredných odborných školách Policajného zboru a v Justičnej akadémii Slovenskej republiky a ňou organizovaných školení a seminárov.

Veľký dôraz je kladený aj na implementáciu nového zákona o štátnej službe, ktorý upravuje vzťahy štátnych zamestnancov k štátu pri vykonávaní štátnej služby v súlade s požiadavkami aplikačnej praxe. V zákone bol podrobnejšie rozpracovaný Princíp etiky a premietnutý do princípu profesionality, čo úzko súvisí aj so spravodlivým zaobchádzaním.

Doplnený bol tiež princíp zákonnosti, ktorý zdôrazňuje povinnosť zákonného postupu pri výkone štátnej služby štátnym zamestnancom. Rozpracované je aj vzdelávanie štátnych zamestnancov, ktorého cieľom je dosiahnutie takej úrovne odborných kompetencií, ktorá im umožňuje kvalitný výkon štátnej služby.

Plnenie bodu 88 bolo zabezpečené nomináciou ďalšej kontaktnej osoby za jednotlivé rezorty. Nomináciou ďalšej kontaktnej osoby bola zabezpečená zastupiteľnosť kontaktných osôb, ako aj zvýšenie kapacity koordinačného mechanizmu podľa čl. 33 ods.1 Dohovoru, vrátane odbornej garancie v procese prípravy rôznych dokumentov a správ.

Zoznam nominovaných osôb ako aj kontaktné údaje sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR SR).

V čase predloženia správy úlohy hlavného kontaktného miesta v SR vykonávalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, konkrétne odbor integrácie osôb so zdravotným postihnutím. V rámci odboru úlohy a činnosti hlavného kontaktného miesta vykonávali dvaja zamestnanci.

Následne však bol v rámci MPSVR SR vytvorený nový Odbor pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, ktorý bude zabezpečovať činnosti spojené s implementáciou Dohovoru.

Odbor má šesť zamestnancov, jednotliví zamestnanci majú rozdelené pracovné úlohy podľa oblastí dohovoru, tak aby obsiahli celú pôsobnosť Dohovoru. Odbor:

 1. zabezpečuje úlohy súvisiace s tvorbou štátnej politiky, vypracúva stratégie, koncepčné materiály, analýzy a legislatívne zámery v oblasti implementácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,
 2. podieľa sa na príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov ďalších organizačných útvarov ministerstva súvisiacich s vecnou náplňou oddelenia,
 3. koordinuje, monitoruje a vyhodnocuje dokumenty vlády v oblasti sociálnej inklúzie a antidiskriminácie osôb so zdravotným postihnutím,
 4. podieľa sa na implementácii právne záväzných predpisov EÚ a medzinárodných dohovorov v oblasti sociálnej inklúzie osôb so zdravotným postihnutím v rozsahu svojej pôsobnosti,
 5. zastupuje Slovenskú republiku vo výboroch Európskej komisie pri prejednávaní problematiky osôb so zdravotným postihnutím, a to najmä v Pracovnej skupine na vysokej úrovni pre problematiku zdravotného postihnutia,
 6. podieľa sa na ďalšom vzdelávaní zamestnancov ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v oblasti implementácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,
 7. v rámci svojej vecnej pôsobnosti plní úlohy a vypracúva dokumenty súvisiace s členstvom Slovenskej republiky v EÚ a ďalších medzinárodných organizáciách,
 8. organizuje semináre, konferencie a iné podujatia, a to aj s medzinárodnou účasťou zamerané na oblasť sociálnej inklúzie osôb so zdravotným postihnutím,
 9. v oblasti medzinárodnej spolupráce zabezpečuje činnosti kontaktného miesta pre vykonávanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,
 10. spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s inými orgánmi štátnej správy, územnej samosprávy a mimovládnym sektorom pri vykonávaní Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,
 11. koordinuje vypracúvanie správ podľa čl. 35 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

V odporúčaní číslo 88 Výbor OSN tiež vyzýva vládu SR, aby podporila povinnú účasť organizácií osôb so zdravotným postihnutím na monitorovaní implementácie Dohovoru.

V tomto smere sme zatiaľ nezaznamenali žiadny pokrok.

V osobitnom článku nášho magazínu nájdete aj text o tom, ako napreduje implementácia odporúčaní výboru pre práva osôb so zdravotným postihnutím v Európskej únii.

(red)