Ako úspešne zvládnuť pracovný pohovor

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím organizuje pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí chcú pracovať a hľadajú zamestnanie, vzdelávací seminár na tému Ako úspešne zvládnuť pracovný pohovor. Impulzom na zorganizovanie seminára sú samotní uchádzači o zamestnanie so zdravotným postihnutím, ktorí majú túžbu a záujem uplatniť sa na trhu práce, čomu predchádza úspešné zvládnutie pracovného pohovoru. Seminár sa organizuje súbežne s monitoringom, ktorý v týchto dňoch začínajú realizovať zamestnanci Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím s cieľom zistiť, ako aktívne jednotlivé úrady práce, sociálnych vecí a rodiny uplatňujú politiku zamestnanosti vo vzťahu k evidovaným uchádzačom o zamestnanie so zdravotným postihnutím.

Seminár sa bude konať v priebehu mesiacov október – november celkovo 7-krát. Z toho 25. októbra sa bude tlmočiť aj do posunkového jazyka a 8. novembra bude zabezpečený v ľahko čitateľnej forme.

– red –