Dôchodková hodnota na rok 2019

Sociálna poisťovňa stanovila dôchodkovú hodnotu platnú od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019, ktorá je 12,6657 eura.

Dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu.

Ak teda nárok na dôchodkovú dávku vznikne v roku 2019, použije sa dôchodková hodnota 12,6657 eura.

Dôchodková hodnota na rok 2019 bola určená ako súčin dôchodkovej hodnoty v roku 2018 a hodnoty, ktorá zodpovedá podielu priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2018 a priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2017.

  • aktuálna dôchodková hodnota (ADH) v roku 2018 je 11,9379 eura
  • priemerná mzda v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2017 je 935 eur
  • priemerná mzda v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2018 je 992 eur
  • podiel priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2018 a priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2017 je 1,0609625668

Výpočet ADH 2019:

ADH 2019 = ADH 2018 x (priem. mzda v NH 3.Q 2018/priem. mzda v NH 3.Q 2017) = 11,9379 x ( 992 / 935 ) = 11,9379 x 1,0609625668 = 12,6657

(red)