Novela zákona o združovaní občanov

Zákonom č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mimo iného novelizoval i zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

V článku prinášame informácie o prijatých podstatných zmenách, zmeny sú účinné od 1. januára 2019.

Doplnenie návrhu na registráciu združenia o štatutárny orgán

Návrh na registráciu občianskeho združenia musí obsahovať údaje o štatutárnom orgáne združenia alebo členoch štatutárneho orgánu združenia v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo.

S tým úzko súvisí doplnené prechodné ustanovenie:

Občianske združenie je povinné ministerstvu vnútra písomne zaslať do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu. Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov; pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená.

Obdobné údaje, týkajúce sa organizačnej jednotky združenia, ktorá koná vo svojom mene, je potrebné zaslať ministerstvu vnútra do 31. decembra 2019.

Spresnili sa požiadavky na názov občianskeho združenia

Názov združenia nesmie byť hanlivý, urážlivý alebo zameniteľný s názvom orgánu verejnej moci alebo s názvom právnickej osoby, ktorá už vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky.

Oznámenia o zmene stanov a zmene údajov o štatutárnom orgáne občianskeho združenia

Sprísňujú sa náležitosti oznámenia o zmene stanov a o zmene údajov o štatutárnom orgáne občianskeho združenia:

Ak nastane schválenie zmeny stanov združenia, združenie je povinné ministerstvu vnútra písomne zaslať oznámenie o zmene stanov do 15 dní od jej schválenia; k oznámeniu pripojí v dvoch vyhotoveniach znenie dodatku k stanovám.

Združenie pri zmene údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu predloží ministerstvu vnútra dokumenty osvedčujúce skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu.

Oznámenie o zmene údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov a novozvoleným štatutárnym orgánom alebo novozvolenými členmi štatutárneho orgánu; pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená.

Podpis štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu zapísaného v registri, ktorý zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho sa nevyžaduje. Ak štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný v registri odmietne podpísať oznámenie a uznesenie združenia o zmene štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, jeho podpis možno nahradiť vyhlásením troch členov združenia, ich podpisy musia byť úradne osvedčené a nahrádzajú podpis štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu.

Zostručnené, oznámenie o zmene štatutárneho orgánu by mal podpísať i pôvodný štatutárny orgán s výnimkou prípadu, ak dôvodom zmeny je jeho úmrtie.

Organizačné jednotky združenia

Do zákona sa doplňuje postup pri zriaďovaní organizačných jednotiek združenia:

Štatutárny orgán združenia je povinný do 15 dní oznámiť ministerstvu vnútra zriadenie organizačnej jednotky združenia, ktorá koná vo svojom mene, a zmenu údajov o organizačnej jednotke, ktorá koná vo svojom mene.

Oznámenie o zriadení organizačnej jednotky združenia musí obsahovať názov, adresu sídla, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, cieľ činnosti, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby oprávnenej konať v mene organizačnej jednotky.

Štatutárny orgán združenia je povinný do 15 dní oznámiť ministerstvu vnútra zánik organizačnej jednotky združenia, a dôvod jej zániku. K oznámeniu musia byť pripojené dokumenty osvedčujúce skutočnosti pre zápis týchto údajov. Organizačná jednotka združenia vzniká dňom zápisu do registra mimovládnych neziskových organizácií.

Povinnosť uvádzať údaje o združení

Združenie je povinné v úradnom styku, v zmluvných vzťahoch a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, uvádzať názov, označenie právnej formy, ak nie je súčasťou názvu, adresu sídla a identifikačné číslo organizácie. Obdobne to platí o organizačnej jednotke združenia.

Niektoré ďalšie zmeny

O niektorých ďalších zmenách stručne:

  • lehota na informovanie navrhovateľa o nedostatkoch podaného návrhu na registráciu občianskeho združenia, lehota na odmietnutie registrácie, lehota na registráciu a lehota na zaslanie vyhotovenia zmeny stanov občianskeho združenia sa predlžuje na 15 dní,
  • ministerstvo vnútra už nebude informovať splnomocnenca prípravného výboru o začatí konania o registrácii občianskeho združenia,
  • vypúšťa sa ustanovenie o automatickom vzniku občianskeho združenia, ak splnomocnencovi prípravného výboru nebolo do 40 dní od začatia konania doručené rozhodnutie ministerstva vnútra o odmietnutí registrácie.

Milan Měchura