Register mimovládnych neziskových organizácií

Národná rada SR 27. novembra. 2018 schválila zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií, v Zbierke zákonov vyšiel pod číslom 346/2018. Zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Zákon upravuje

 1. zriadenie registra mimovládnych neziskových organizácií (ďalej len „register“),
 2. zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do registra (ďalej len „zapisované údaje“),
 3. zverejňovanie zapisovaných údajov a ich poskytovanie.

Register mimovládnych neziskových organizácií

Register je informačným systémom verejnej správy. Správcom a prevádzkovateľom registra je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Mimovládnymi neziskovými organizáciami (MNO), ktorých údaje sa zapisujú do registra, sú

 1. nadácie,
 2. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
 3. neinvestičné fondy,
 4. občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov,
 5. organizácie s medzinárodným prvkom.

Zapisované údaje

Do registra sa zapisujú nasledovné údaje:

 1. názov a adresa sídla MNO,
 2. identifikačné číslo organizácie,
 3. právna forma MNO,
 4. identifikačné údaje o fyzickej osobe, ktorá je zakladateľom, zriaďovateľom alebo členom prípravného výboru v rozsahu
  1. meno,
  2. priezvisko,
  3. dátum narodenia,
  4. rodné číslo,
  5. adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,
 5. identifikačné údaje o právnickej osobe, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom v rozsahu
  1. názov alebo obchodné meno,
  2. adresa sídla,
  3. identifikačné číslo,
 6. identifikačné údaje o fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu MNO v rozsahu
  1. meno,
  2. priezvisko,
  3. dátum narodenia,
  4. rodné číslo,
  5. adresa trvalého pobytu,
 7. deň vzniku funkcie a deň skončenia funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu MNO a spôsob, akým táto osoba koná v mene MNO,
 8. dátum vzniku MNO,
 9. dátum zrušenia MNO a právny dôvod jej zrušenia.

Do registra sa tiež zapisujú údaje súvisiace s likvidáciou MNO a s vyhlásením konkurzu na MNO, ak takéto situácie nastanú.

Do registra sa ďalej zapisuje, ak ide o

 1. neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby,
  1. čas, na ktorý sa nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby zakladá, ak nie je založená na neurčitý čas,
  2. druh všeobecne prospešných služieb,
  3. peňažné vklady jednotlivých zakladateľov a nepeňažné vklady jednotlivých zakladateľov, ak sú vložené,
 2. nadáciu,
  • verejnoprospešný účel, ktorý nadácia podporuje,
  • hodnota a predmet nadačného imania s uvedením sumy peňažných prostriedkov, nehnuteľností a ich ceny, cenných papierov a ich trhovej ceny, iných majetkových práv a peniazmi oceniteľných iných majetkových hodnôt,
 3. neinvestičný fond,
  • účel, ktorý bude z prostriedkov neinvestičného fondu podporovaný,
  • čas, na ktorý sa neinvestičný fond zriaďuje,
  • výška vkladu každého zriaďovateľa a rozsah jeho splatenia,
 4. občianske združenie,
  1. cieľ činnosti občianskeho združenia,
  2. názov, adresa sídla, identifikačné číslo organizačných jednotiek, ktoré konajú vo svojom mene a občianske združenie ich zriadi, dátum zápisu organizačnej jednotky do registra, dátum zániku organizačnej jednotky a právny dôvod jej zániku,
  3. meno, priezvisko a dátum narodenia fyzickej osoby oprávnenej konať v mene každej organizačnej jednotky občianskeho združenia,
  4. adresa trvalého pobytu a rodné číslo fyzickej osoby oprávnenej konať v mene každej organizačnej jednotky občianskeho združenia,
  5. deň vzniku funkcie a deň skončenia funkcie fyzickej osoby oprávnenej konať v mene každej organizačnej jednotky občianskeho združenia,
  6. zánik občianskeho združenia a právny dôvod jeho zániku,
   (Rovnako to platí i pre odborovú organizáciu alebo organizáciu zamestnávateľov.)
 5. organizáciu s medzinárodným prvkom, obsah činnosti organizácie s medzinárodným prvkom.

Údaje o organizačnej zložke zahraničnej nadácie zapisované do registra tu neuvádzame.

Do registra sa ďalej zapisuje

 1. všeobecne prospešný účel, ak je cieľom alebo predmetom činnosti MNO tvorba, podpora, ochrana alebo rozvoj
  1. kultúrnych a duchovných hodnôt,
  2. životného prostredia,
  3. ľudských práv,
  4. zdravia,
  5. sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
  6. vzdelávania,
  7. vedy, výskumu a vývoja,
  8. telovýchovy,
  9. dobrovoľníctva,
  10. rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci,
 2. webové sídlo.

Register obsahuje aj elektronickú podobu stanov, zriaďovacích listín, zriaďovacích zmlúv, zakladacích listín, štatútov, nadačných listín a ich zmeny a dodatky.

Údaje, ktoré sú zapísané v registri, sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým nie je preukázaný opak. MNO a organizačná jednotka občianskeho združenia nie je povinná preukazovať pred orgánmi verejnej moci údaje, ktoré má zapísané v registri.

Zápis údajov do registra

Vyššie uvedené údaje, s výnimkou údajov o všeobecne prospešnom účele MNO a adrese webového sídla MNO, zapíše do registra bezodkladne po právoplatnosti rozhodnutia o nich registrový úrad, ktorý koná vo veci registrácie MNO.

Údaje o občianskych združeniach zapisuje do registra Ministerstvo vnútra SR, údaje o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby zapisuje do registra príslušný Okresný úrad v sídle kraja. Registrový úrad uloží do registra bezodkladne aj elektronickú podobu listín. Registrový úrad zapíše do registra bezodkladne aj zmenu zapisovaných skutočností a ich zánik.

Údaje o všeobecne prospešnom účele MNO, ktorý je cieľom alebo predmetom činnosti MNO a adresu webového sídla MNO zapíše registrový úrad do registra na základe žiadosti MNO.

Zapísať je možné jeden alebo viacero všeobecne prospešných účelov. Vzhľadom na rôznorodosť realizovaných aktivít MNO nebude registrový orgán posudzovať činnosť jednotlivých zapísaných organizácií, ale do registra uvedie tie účely, ktoré si organizácia navrhne sama, a ktoré sú cieľom alebo predmetom jej činnosti.

Účely v súlade s vyššie uvedeným výpočtom je možné do registra doplňovať i dodatočne. Je vo vlastnom záujme MNO mať zaregistrované všeobecne prospešné účely svojej činnosti, môže sa na to prihliadať napr. pri poskytovaní grantov či dotácií z verejných financií.

Zverejňovanie zapisovaných údajov

Register sa vedie v elektronickej podobe. Člení sa na verejnú časť a neverejnú časť. Verejná časť registra je sprístupnená na webovom sídle ministerstva vnútra. Vo verejnej časti registra sa zverejňujú všetky vyššie uvedené údaje s výnimkou rodného čísla a adresy trvalého pobytu fyzických osôb, ktoré sú vyžadované pri registrácii MNO.

Pred zverejnením elektronickej podoby listín sa v nich anonymizujú údaje, ktorých anonymizovaním sa pri ich zverejňovaní zabezpečí ochrana práv a právom chránených záujmov fyzických osôb.

Neverejnú časť registra tvoria údaje, ktoré sa vo verejnej časti registra nezverejňujú.

Poskytovanie zapisovaných údajov

Ministerstvo vnútra vydá na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu žiadateľa, a ktorej prílohou je doklad o zaplatení správneho poplatku, výpis z registra.

Výpis z registra obsahuje zapísané údaje platné v deň jeho vydania. Výpis s údajmi z neverejnej časti registra ministerstvo vnútra vydá len právnickej osobe, ktorej sa týka a orgánu verejnej moci v rámci výkonu svojej právomoci. O vydanie výpisu z registra možno žiadať aj v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára.

Ministerstvo vnútra vydá na základe písomnej žiadosti aj informáciu o tom, že v registri zápis nie je.

Zákaz poskytnutia verejných prostriedkov a zákaz prevodu majetku

Subjekt verejnej správy nesmie poskytnúť verejné prostriedky a majetok štátu, majetok vyššieho územného celku, majetok obce alebo majetok verejnoprávnej inštitúcie nesmie nadobudnúť

 1. mimovládna nezisková organizácia, ktorá nemá v registri uvedený názov a adresu sídla MNO, identifikačné číslo organizácie, právnu formu MNO a identifikačné údaje o fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu MNO,
 2. organizačná jednotka občianskeho združenia, ktorá nemá v registri uvedené údaje o zriadenej organizačnej jednotke a údaje o fyzických osobách, ktoré konajú v mene organizačnej jednotky občianskeho združenia.

Prechodné ustanovenia

Ministerstvo vnútra uvedie register do prevádzky do dvoch rokov od účinnosti zákona, t.j. do 1. januára 2021. Uvedenie registra do prevádzky ministerstvo vnútra oznámi na svojom webovom sídle najmenej jeden mesiac vopred.

Zápisy v doterajších registroch a evidenciách vedených registrovými úradmi podľa doterajších predpisov sa považujú do uvedenia registra do prevádzky za zápisy v registri podľa zákona o registri MNO.

Milan Měchura