Umelá inteligencia musí slúžiť všetkým

Na konferencii vo Viedni prezentovali prístupné funkcie založené na umelej inteligencii, ako je textový popis fotografií, automatické titulkovanie alebo inteligentne odpovedajúce informačné systémy.

Na konferencii Použitie umelej inteligencie na zlepšenie prístupnosti – príležitosti a riziká rozvíjajúcich sa technológií pre osoby so zdravotným postihnutím sa stretli zástupcovia európskeho hnutia zdravotného postihnutia a zástupcovia spoločností Microsoft, Amazon, Google, Facebook, Essl Foundation a MyHandicaps s cieľom zabezpečiť, aby technologický rozvoj zlepšil život ľudí so zdravotným postihnutím.

Konferenciu zorganizovalo EDF (European disability) spolu s Rakúskou radou zdravotného postihnutia 16. novembra vo Viedni.

Účelom podujatia bola diskusia o tom, či a ako nové technológie berú do úvahy ľudskú rozmanitosť a ako môžu byť navrhované technologické riešenia pre všetkých, vrátane osôb so zdravotným postihnutím.

Nezostať stranou

V oblasti umelej inteligencie a učiacich sa strojov, robotiky, 3-D tlače, virtuálnej reality alebo inteligentných miest badať búrlivý vývoj. Tieto rozvíjajúce sa technológie sa stávajú súčasťou každodenného života. Je nevyhnutné, aby osoby so zdravotným postihnutím nezostali stranou, ako je to doteraz obvyklé pri technologických zmenách.

Prístupnosť je súčasťou ľudských práv. Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím je prvou ľudsko-právnou zmluvou, ktorá uznáva prístup k informačným a komunikačným technológiám ako právo, ktoré by osoby so zdravotným postihnutím mali byť schopné využívať a ktorý zaväzuje štáty podporovať uplatňovanie univerzálneho navrhovania pri vývoji nových technológií.

Podporujú nezávislý život

Ľudia so zdravotným postihnutím majú záujem využívať moderné technológie. Asistenčné technológie a prístupné technológie pre všeobecné použitie, ak sú správne navrhnuté, budú podporovať nezávislý život a stanú sa bránou k účasti na všetkých aspektoch života: od vzdelávania, zamestnávania, cez zábavu, kultúru až po účasť na politike.

V tejto oblasti sme svedkami mnohých zlepšení, hoci úroveň ich prístupnosti je stále ďaleko za ideálnym stavom. Vďaka aktívnemu zapojeniu hnutia zdravotného postihnutia a obhajobe zameranej na tvorcov politík v oblastiach ako je prístupnosť webov, audiovizuálnych médií, telekomunikácií, existuje pokrok v legislatíve EÚ.

Príkladom je nedávno dohovorený text návrhu Európskeho aktu o prístupnosti, ktorý obsahuje veľmi silné opatrenia v oblasti IKT. Tento pokrok sa musí zmeniť na realitu pre ľudí so zdravotným postihnutím a musí byť rešpektovaný v nastupujúcich technológiách, ktorými sú práve riešenia založené na umelej inteligencii.

Náš cieľ sa nemení: zabezpečiť, aby technológie boli k dispozícii, boli cenovo dostupné a prístupné pre ľudí so zdravotným postihnutím.

Spoločnosti zúčastnené na podujatí informovali o svojej práci v oblasti umelej inteligencie a o práve vyvíjaných riešeniach použiteľných pre osoby so zdravotným postihnutím. Prezentovali prístupné funkcie založené na umelej inteligencii, ako je textový popis fotografií, automatické titulkovanie alebo inteligentne odpovedajúce informačné systémy.

Čo vyplynulo z diskusie?

  • Umelú inteligenciu treba vyvíjať v rôznorodých teamoch, ktoré obsahujú osoby so zdravotným postihnutím. Organizácie by mali zabezpečiť inkluzívne prijímanie zamestnancov a poskytovanie primeraných úprav. Organizácie, ktoré prijímajú zamestnancov so zdravotným postihnutím a sú schopné si ich udržať, majú výhodu proti ostatným v oblasti prístupnosti a inkluzivity.
  • Umelá inteligencia by mala byť vyvíjaná tak, aby z nej mali hneď priamy prospech aj osoby so zdravotným postihnutím a aby bola dostupná pre všetkých v spoločnosti. Politiky by mali zaručovať túto všeobecnú dostupnosť a mali by obsahovať verejné obstarávanie so záväznou podmienkou prístupnosti.
  • Prístupnosť by mala byť súčasťou kultúry technologických spoločností a základnou súčasťou každého technologického vývoja.
  • Rozvoj umelej inteligencie je tak rýchly, že s ním nedokážeme udržiavať krok. Je veľmi dôležité uvedomovať si tento fakt pri zapájaní sa do diskusií a pri presadzovaní inkluzívneho a prístupného rozvoja.

Ako diskutovali?

Postoj k umelej inteligencii demonštruje aj týchto niekoľko výrokov účastníkov diskusie.

Yannis Vardakastanis, Prezident EDF povedal: „Technológie by mali podporiť inklúziu a participáciu ľudí so zdravotným postihnutím vo všetkých etapách života a už by nemali produkovať exklúziu a diskrimináciu. Táto výnimočná príležitosť inkluzívnosti by nemala byť premeškaná.“

Gabriele Sprengseis, riaditeľka Rakúskej rady zdravotného postihnutia, dodala: „Sociálny a právny systém ďaleko zaostáva za technologickým rozvojom. Umelá inteligencia, veľké dáta a internet vecí zásadne menia náš život, nielen spôsob našej komunikácie. Osoby so zdravotným postihnutím musia byť aktívne zapojené to týchto procesov zmeny.”

Constantin Gissler, zo spoločnosti Amazon, ktorý demonštroval inteligentný informačný systém Alexa, povedal: „Prístupnosť je dôležitá pre spoločnosť Amazon a je súčasťou nášho procesu vývoja produktov. Sústavne pracujeme na vývoji a rozširovaní funkcií prístupnosti. Sme vďační EDF za zorganizovanie tejto plodnej diskusie o nových technológiách.“

Monica Desai, riaditeľka pre verejnú politiku spoločnosti Facebook povedala: „Poslaním Facebooku je posilniť ľudí pre budovanie komunity a posunúť svet bližšie k sebe. Prístupnosť je základnou časťou tohto poslania a základom jeho správneho smerovania. Keď hovoríme o zbližovaní sveta, myslíme na každého, bez ohľadu na jeho schopnosti. Našim cieľom nie je len jednoducho zaradiť ľudí so zdravotným postihnutím do našej platformy, ale budovať skúsenosti, ktoré rozširujú vieru v to čo ľudia považujú za možné v oblasti technológie a zdravotného postihnutia. Automatický alternatívny text je jedným z príkladov ako môže umelá inteligencia obohatiť túto skúsenosť.“

Čo pripravuje EDF?

EDF pripravuje správu o možnostiach a hrozbách, ktoré prinášajú rozvíjajúce sa technológie. Jej publikovanie plánuje začiatkom roku 2019.

Diskusiu z tejto konferencie využije pri príprave správy. Cieľom správy je prostredníctvom príkladov aktuálneho a očakávaného vývoja pomôcť EDF a jej členským organizáciám efektívne sa zapojiť do advokačnej práce v oblasti nových technológií.

Správa bude obsahovať odporúčania pre organizácie osôb so zdravotným postihnutím, tvorcov stratégií, rozhodujúcich aktérov a priemysel ako posilniť ich vzájomnú spoluprácu.

(red)