Dodatočné zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie

Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení umožňuje dodatočne si zaplatiť poistné na dôchodkové poistenie za niektoré obdobia, keď poistenec nebol zamestnaný alebo nebol samostatne zárobkovo činnou osobou a teda nemal v danom období príjmy, z ktorých by si poistné platil.

Dodatočné zaplatenie poistného upravuje § 142 ods. 3 predmetného zákona.

Obdobia, za ktoré je možné poistné doplatiť

Poistné na dôchodkové poistenie sa môže zaplatiť aj dodatočne za obdobie, počas ktorého fyzická osoba

  1. mala prerušené povinné poistenie napr. z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, čerpania neplateného voľna alebo z dôvodu pozastavenia prevádzkovania živnosti; ďalšie prípady prerušenia poistenia sú uvedené v § 26 zákona,
  2. bola zamestnancom s odvodovou úľavou poskytovanou v rámci podpory zamestnania dlhodobo nezamestnaných osôb; podmienky sú uvedené v § 4 ods. 1 písm. d) zákona,
  3. bola zaradená do evidencie nezamestnaných občanov alebo
  4. sústavne sa pripravovala na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku.

Poistné na dôchodkové poistenie za obdobie zaradenia do evidencie nezamestnaných a za obdobie sústavnej prípravy na povolanie je možné spätne doplatiť za obdobie od 1. 1. 2004.

Za obdobie prerušenia povinného poistenia je možné si doplatiť poistné na dôchodkové poistenie až za obdobie od 1. 1. 2005.

Poistné za obdobie trvania odvodovej úľavy zamestnanca si bude možné doplatiť za obdobie od 1. 11. 2013.

Vymeriavací základ na zaplatenie poistného

Pri spätnom doplatení poistného si poistenec sám určuje vymeriavací základ, z ktorého si doplatí poistné na dôchodkové poistenie. Vymeriavací základ je však najmenej vo výške minimálneho vymeriavacieho základu stanoveného pre kalendárny rok, za ktorý sa poistné dopláca.

Pre informáciu, za rok 2004 je to suma 54 eur, za rok 2017 suma 106 eur.

Maximálna hranica vymeriavacieho základu pre dodatočné zaplatenie poistného určená nie je. Pri dodatočnom zaplatení poistného na dôchodkové poistenie sa platí poistné na starobné poistenie (18 percent z vymeriavacieho základu) a na invalidné poistenie (6 percent z vymeriavacieho základu), do rezervného fondu solidarity sa poistné v tomto prípade neplatí.

Poistné na nemocenské poistenie a na poistenie v nezamestnanosti si nie je možné dodatočne zaplatiť v žiadnom prípade.

Postup pri dodatočnom zaplatení poistného

Poistenec si môže doplatiť poistné na dôchodkové poistenie kedykoľvek, a to aj pri predkladaní Žiadosti o dôchodok.

Žiadosť o dodatočné zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie sa podáva v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne v mieste trvalého bydliska žiadateľa na tlačive „Oznámenie o dodatočnom zaplatení poistného na dôchodkové poistenie“; najlepšie je doručiť ho na pobočku osobne.

Na základe tohto oznámenia pobočka zistí, či záujemca spĺňa zákonom stanovené podmienky na dodatočné zaplatenie poistného. Ak áno, môže poistné okamžite aj zaplatiť.

Možnosť doplatiť si poistné na dôchodkové poistenie využívajú najmä tí poistenci, ktorí nemajú dostatočne dlhé obdobie dôchodkového poistenia pre priznanie nároku na príslušný dôchodok.

Milan Měchura