Vykonávanie osobnej asistencie blízkymi osobami

Poskytovanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu upravujú §§ 20 až 23 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Účel osobnej asistencie

Účelom osobnej asistencie je aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a podpora jej nezávislosti a možnosti rozhodovať sa a ovplyvňovať plnenie rodinných rolí, vykonávanie pracovných aktivít, vzdelávacích aktivít a voľnočasových aktivít.

V záujme zachovania týchto princípov sa predpokladá, a príslušné ustanovenia zákona sú v tomto zmysle i formulované, že osobnú asistenciu budú prednostne vykonávať osoby mimo okruhu rodinných príslušníkov osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Výnimky Z tohto pravidla sú uvedené v § 22 ods. 5 a 6 zákona.

Blízke osoby ako osobní asistenti

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu v obmedzenom rozsahu a len na vybrané činnosti osobnej asistencie, s výnimkou uvedenou nižšie, možno poskytovať, ak osobnú asistenciu vykonáva manžel, manželka, rodičia alebo osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, deti, starí rodičia, vnuci, súrodenci, nevesta, zať, svokor, svokra.

Prísnejšie ustanovenie sa týka osobnej asistencie pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím.

Rodič alebo osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov môže v obmedzenom rozsahu vykonávať osobnú asistenciu svojmu dieťaťu a dieťaťu, ktoré osoba prevzala do svojej starostlivosti až po dosiahnutí jeho plnoletosti. V ďalšom texte budeme používať pojem blízka osoba.

Osobnú asistenciu osobe s ťažkým zdravotným postihnutím nemôže vôbec vykonávať osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Blízka osoba ako osobný asistent môže pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím pri dodržaní podmienok ustanovených zákonom vykonávať osobnú asistenciu len v obmedzenom rozsahu a len vybrané činnosti osobnej asistencie v zákone presne vymenované.

V tomto prípade môže osobný asistent vykonávať osobnú asistenciu len v ročnom rozsahu hodín osobnej asistencie určenom v komplexnom posudku na vybrané činnosti osobnej asistencie, najviac však 1 460 hodín ročne, resp. najviac štyri hodiny denne.

Vybranými činnosťami osobnej asistencie sú:

  • vstávanie a líhanie,
  • polohovanie,
  • osobná hygiena a pomoc pri použití WC,
  • obliekanie a vyzliekanie,
  • podávanie liekov,
  • artikulačné tlmočenie, taktilné tlmočenie a tlmočenie v posunkovej reči,
  • sprostredkovanie komunikácie pre sluchovo postihnuté osoby a pre hlucho slepé osoby,
  • pomoc pri akútnom ochorení.

Zoznam vybraných činností vrátane číselných kódov

Vybrané činnosti osobnej asistencie, ktoré môžu v obmedzenom rozsahu vykonávať blízke osoby:

1.         vstávanie,

2.         líhanie,

3.         polohovanie,

4.         osobná hygiena,

4.1.     umývanie,

4.2.     kúpanie,

4.3.     česanie,

4.4.     holenie,

4.5.     úprava nechtov,

4.6.     mejkap,

4.7.     vyprázdňovanie čriev a mechúra,

5.         obliekanie,

6.         vyzliekanie,

9.         podávanie liekov,

13.      dorozumievanie,

13.4.   artikulačné tlmočenie,

13.5.   taktilné tlmočenie,

13.6.   tlmočenie v posunkovej reči,

13.7.   sprostredkovanie komunikácie pre sluchovo postihnuté osoby a pre hlucho-slepé osoby,

15.      pomoc pri akútnom ochorení.

Milan Měchura