Poslanci Európskeho parlamentu hlasovali o Európskom akte o prístupnosti

Čo sa nám podarilo dosiahnuť a čo nás ešte čaká?

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok 14. septembra na plenárnom zasadnutí hlasovali o predložených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k Európskemu aktu o prístupnosti. Parlament prijal svoje konečné stanovisko a začne rokovania s Radou EÚ.

Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) a jeho členovia zorganizovali kampaň, ktorej cieľom bolo presvedčiť poslancov, aby počúvali hlasy svojich voličov a prijali ambiciózny akt o prístupnosti.

Poslanci hlasovali o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k správe svojho gesčného Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) o návrhu Európskeho aktu o prístupnosti. Parlament tak prijal svoje konečné stanovisko a začne rokovania s Radou EÚ a Európskou komisiou.

EDF so svojimi členskými organizáciami vrátane Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP) pripravuje analýzu prijatých zmien a doplnení. Našich čitateľov budeme podrobne informovať o výsledkoch hlasovania z hľadiska pripravovanej analýzy.

V tomto článku prinášame len opis situácie ohľadom piatich najdôležitejších priorít, za ktoré sme lobovali:

 1. Použiteľnosť aktu o prístupnosti v súvislosti s ďalšími legislatívnymi aktmi Únie, týkajúcimi sa napríklad verejného obstarávania či európskych štrukturálnych fondov (Článok 1 (3)).
  Tento bod bol prijatý a jeho rozsah sa v porovnaní s pôvodným návrhom Európskej komisie rozšíril. Odteraz musí byť všetka legislatíva, v ktorej sa spomína prístupnosť, v súlade s požiadavkami na prístupnosť zakotvenými v akte o prístupnosti.
 2. Prijatie silnej a záväznej klauzuly o zastavanom prostredí (Článok 3(10))
  Tento bod znamená, že požiadavky na prístupnosť zakotvené v akte o prístupnosti neplatia len pre výrobky a služby, ale aj pre zastavané prostredie, ktoré sa nachádza okolo nich, napríklad musí byť prístupný nielen bankomat, ale aj budova banky, v ktorej sa nachádza. Týka sa to však, žiaľ, len nových a rekonštruovaných budov v oblasti bankovníctva, telekomunikácií a dopravy.
 3. Dodržiavanie požiadaviek na prístupnosť zo strany mikropodnikov a malých a stredných podnikov (MSP) (Článok 12)
  Tento bod bol zamietnutý. Mikropodniky budú z aktu vylúčené a ich produkty a služby (napríklad elektronický obchod či elektronické knihy) nemusia byť prístupné. Pokiaľ ide o MSP, v prípade, že ich produkty nie sú prístupné, musia o tom informovať príslušné úrady.
 4. Prístupnosť dopravy
  V tejto oblasti sa dosiahlo niekoľko zlepšení, avšak dôležité požiadavky týkajúce sa definícií sa zamietli. Znamená to, že smernica sa zatiaľ nevzťahuje na dôležité druhy dopravy, ako sú metro, električky či autobusy v rámci MHD. Požiadavky na dopravu v prílohe 1 aktu sa však v porovnaní s tým, ako bola príloha navrhnutá v pôvodnej správe Výboru pre spotrebiteľa a vnútorný trh (IMCO), zlepšili a potvrdilo sa, že najdôležitejšie požiadavky na prístupnosť dopravy v akte zostanú.
 5. Začlenenie špecifických požiadaviek pre jednotlivé sektory do Prílohy I
  Aj v tejto oblasti sa podarilo dosiahnuť niekoľko úspechov. Podrobnejšie informácie čitateľom poskytneme v spomínanej analýze, na ktorej v súčasnosti pracuje EDF v spolupráci so svojimi členskými organizáciami.

Za záverečnú správu hlasovalo 537 poslancov EP, 89 sa hlasovania zdržalo12 bolo proti. Plenárne zasadnutie poskytlo spravodajcovi aktu o prístupnosti, poslancovi Mortenovi Lokkegaardovi mandát na čo najskoršie začatie rokovaní s Radou EÚ.

Organizácie ľudí so zdravotným postihnutím si vážia podporu všetkých poslancov, ktorí hlasovali za návrhy posilňujúce text aktu.

Je nám však ľúto, že niektoré zásadné body boli vynechané. V ďalších fázach procesu posilňovania aktu o prístupnosti budeme aj naďalej spolupracovať s našimi poslancami, kompetentnými slovenskými orgánmi a s EDF. Tento proces bude v najbližších mesiacoch pokračovať na pôde Rady, ale aj prostredníctvom rokovaní medzi EP, Radou a Európskou komisiou (trialóg).

Zdroj: EDF (red)